• Žiadny návrh

Chcete ochrániť svoje úspory alebo investovať?

S Kombiproduktom dokážete oboje.

5,0 % p. a. na termínovanom vklade, na prvých 12 mesiacov.

Dobre vyskladaná investícia

Zvýhodnená kombinácia investovania do fondov a termínovaného vkladu

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok 2 % z investície

Úroková sadzba

Úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade až 5 % p.a.

Suma investície do Kombiproduktu

min 0 EUR max 0 EUR

Vyberte kombináciu fondov

Minimálna investícia do každého fondu je 150 EUR
 • Zhodnotenie za 12-mesiacov
  EUR
  • Podielový fond - EUR
  • 12-mesačný termínovaný vklad - EUR

Suma investície do Kombiproduktu

min 0 EUR
max 0 EUR

Vyberte kombináciu fondov

Minimálna investícia do každého fondu je 150 EUR
  • Zhodnotenie za 12-mesiacov
   EUR
  • Podielový fond - EUR
  • 12-mesačný termínovaný vklad - EUR

Kombiprodukt kombinuje 2 produkty

 • Investíciu do vybraných podielových fondov Eurizon SK 
  • Akciové Portfólio (Odporúčaný investičný horizont minimálne 7 rokov)
  • Dynamické Portfólio (Odporúčaný investičný horizont minimálne 5 rokov)
  • Vyvážený rastový fond (Odporúčaný investičný horizont minimálne 5 rokov)
  • Svetové Portfólio (Odporúčaný investičný horizont minimálne 7 rokov).
    
 • 12 mesačný termínovaný vklad 
  • v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 5,0 % (platná len počas prvého obdobia viazanosti)
  • Minimálna investícia od 1 500 €
  • Investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na terminovaný vklad a 2/3 do podielových fondov Eurizon SK
  • Možnosť rozdeliť investíciu v rámci Kombiproduktu do viacerých fondov súčasne*

 

Navyše získate
 

Až 5,0 % na termínovanom vklade

 • zvýhodnená úroková sadzba až 5,0 % p.a. počas prvých 12 mesiacov na termínovanom vklade.
   

Vstupný poplatok 2 %

 • vstupný poplatok vo výške 2 % z investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu
   

Už od 1 500 €

 • minimálna celková investícia už od 1 500 €*
 • investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov Eurizon SK
 • (v porovnaní s jednorazovou investíciou)
 • možnosť rozložiť investíciu v rámci Kombiproduktu do viacerých fondov súčasne*
   

Všetky úrokové sadzby súvisiace s Kombiproduktom nájdete v časti úrokové sadzby.

Potrebujete viac informácií?
Služba Kontakt
Máte otázky o produkte alebo potrebujete pomôcť so zriadením? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás
Navštívte nás
Navštívte nás v najbližšej kamennej pobočke.

Nájsť najbližšiu pobočku
Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokumenty s kľúčovými informáciami, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na www.vub.sk a www.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Právne informácie, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Flexible Equity Strategy, Bond Corporate EUR LTE, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Manager Selection Fund v rozsahu podfondov (MS 10/20/40/70)Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.