• Žiadny návrh

Podielové fondy Eurizon SK

Investujte s nami.
Zhodnoťte svoje úspory v podielových fondoch spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia.

Podielové fondy s výhodným zhodnotením

Minimálna investícia

Minimálna investícia už od 150 €

Kedykoľvek k dispozícií

Peniaze máte kedykoľvek k dispozícii

Výber fondov

Široký výber fondov podľa vašej investičnej stratégie

Navyše získate

Investovaním do podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia máte možnosť výhodne zhodnotiť svoje úspory – stačí ak si vyberiete podielový fond, ktorý najviac vyhovuje vašej investičnej stratégii.

Zaujímavé výnosy
môžete zarobiť viac, ako na sporiacich účtoch v banke alebo termínovaných vkladoch

Rýchla dostupnosť peňazí
po roku aj bez výstupného poplatku skoro pri všetkých podielových fondoch

Nízky minimálny vklad
Pri väčšine fondov od 150 € alebo ekvivalent v cudzej mene

„Podielové listy sú vedené v zaknihovanej podobe v samostatnej evidencii vedenej Eurizon SK a VÚB. Postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie upravuje Spoločný prevádzkový poriadok.“

V prípade, ak využívate vo VÚB akýkoľvek produkt a Váš príbuzný sa rozhodol investovať s nami, dostane 100% zľavu zo vstupného poplatku pri svojej prvej jednorazovej investícii. Bližšie informácie nájdete na stránke rodinnevyhody.sk

Vyberte si fondy podľa vlastnej stratégie
Konzervatívna

Konzervatívna

Rezervný fond

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerné a bezpečné krátkodobé investície. Fond investuje do konzervatívnych dlhových cenných papierov s krátkou platnosťou a do nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách. Cieľom fondu je maximalizovať výkonnosť v referenčnej mene pri nízkom investičnom riziku v stanovenom investičnom horizonte 6 mesiacov.

Charakteristika

 • zamerané predovšetkým na bežné a termínované vklady VÚB banky a iných slovenských bánk
 • nástroje peňažného trhu
 • z hľadiska emitenta ide najmä o štátne dlhopisy a dlhopisy bonitných bánk
 • konzervatívna investičná stratégia pri nízkej volatilite

Konzervatívne portfólio

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný a bezpečný rast investície. Je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je vhodnou alternatívou pre Vás, ktorí máte záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne 2-4 rokov a očakávate vyšší výnos ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 2 roky
 • zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a finančnými derivátmi. Celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 10% celkovej hodnoty majetku fondu.
 • prostredníctvom podielového fondu Konzervatívne portfólio môžete sporiť v rámci programu pravidelného investovania Investičné sporenie SK.
Obozretná

Obozretná

Active Bond Fund

ABF je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície v období nízkych úrokových sadzieb. Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú nadpriemerné zhodnotenie v danej triede aktív. Fond je tak vhodnou alternatívou pre dlhopisových investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 4 roky.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 10% celkovej hodnoty majetku fondu.

Obsah fondu

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové trhy, vrátane podielových fondov (európskych fondov) spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo a verejne obchodovaných fondov (ETF),
 • podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK,
 • vklady na bežných a termínovaných účtoch,
 • dlhové cenné papiere,
 • nástroje peňažného trhu,
 • menové a úrokové finančné deriváty vrátane dlhopisových futures.zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a finančnými derivátmi.

Flexibilný konzervatívny fond

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách, prípadne dolároch, a to v horizonte minimálne 4 rokov pri strednej miere rizika s očakávaním dosiahnutia atraktívnejšieho výnosu, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky
 • Fond je orientovaný na investície do podielových listov podielových fondov dlhopisového, akciového alebo zmiešaného typu, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 20% hodnoty majetku podielového fondu

Obsah fondu

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
 • podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK
 • menové, úrokové a akciové finančné deriváty
 • nástroje peňažného trhu

MIX 30

Diverzifikované portfólio podielového fondu naprieč viacerými druhmi aktív sa pravidelne prispôsobuje situácii na finančných trhoch a preto predstavuje výborne namiešanú investičnú príležitosd. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. MIX 30 je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov. 

Charakteristika

 • flexibilný zmiešaný podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných podielových fondov spoločnosti Eurizon Capital SA a fondov ďalších renomovaných správcovských spoločností,
 • fond je orientovaný na investície do podielových listov podielových fondov zameraných na dlhopisové a akciové trhy, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa flexibilne mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch,
 • ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch,
 • možnosť investovať v rámci Kombiproduktu aj Investičného sporenia

Obsah fondu

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
 • podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 60% hodnoty majetku fondu, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 30% hodnoty majetku fondu,
 • podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK,
 • nástroje peňažného trhu

MIX 15

Fond MIX 15 je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy na akciovom a dlhopisovom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia a tým sa dynamicky prispôsobuje stavu na finančných trhoch.

Charakteristika

 • Fond je orientovaný na investície do podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové a peňažné trhy, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa flexibilne mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
 • investičná stratégia fondu je založená na precízne vybraných stratégiách fondov zo skupiny EURIZON CAPITAL, ktoré sú orientované na hľadanie dodatočného výnosu pri nižšej miere rizika v porovnaní s trhom
 • Fond využíva skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo a zabezpečuje kontrolované riadenie rizika a vysokú likviditu
 • možnosť investovať v rámci Kombiproduktu aj Investičného sporenia

Obsah fondu

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
 • podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 40% hodnoty majetku fondu, pričom priemerná strategická alokácia sa bude pohybovať na úrovni približne 15% hodnoty majetku fondu.
 • nástroje peňažného trhu

Stredoeurópske Aktívne Portfólio

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný dlhodobý rast svojej investície. Je vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v EUR a pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby v krajinách pripravujúcich sa na vstup do EMU a chcú tak profitovať na úrokových rozdieloch a na výmenných kurzoch v prípade posilnenia lokálnej meny voči euru.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • nízka až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 2 roky
 • tvorený hlavne dlhopismi krajín vstupujúcich do Európskej únie v lokálnej mene, vhodný pre konzervatívneho investora s cieľom dosiahnuť vyšší výnos ako pri termínovaných vkladoch v EUR

ESG Zodpovedné Portfólio

Okrem maximalizácie výnosového potenciálu je cieľom fondu ponúknuť možnosť podieľať sa na investovaní iba do takých firiem, ktoré svojim podnikaním pozitívne vplývajú na život okolo seba, či už v podobe znižovania environmentálnej záťaže pre našu planétu, podpory rastu ľudského kapitálu a vzťahov voči klientom, dodávateľom, resp. komunite, v ktorej pôsobia. Investičný produkt je tiež zameraný na výber firiem, ktoré svoju podnikateľskú činnosť riadia transparentne a spravodlivo.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika, pričom optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov
 • Fond je tiež určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem
   
 • zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového a zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu
 • investuje do podielových fondov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).
Dynamická

Dynamická

Active Magnifica

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Majetok fondu je investovaný do dlhopisových, akciových a komoditných aktív, pričom ich štruktúra sa dynamicky mení na základe vývoja finančných trhov. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí uprednostňujú aktívnu správu, ich optimálny investičný horizont sú 4 roky a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • Fond fondov, ktorý pri riadení investícií využíva aktívnu správu portfólia, pričom portfólio bude obsahovať dynamicky sa meniacu štruktúru dlhopisových, akciových a komoditných investícií. Jednotlivé zložky aktív sa na základe výsledkov modelu dynamicky menia a prispôsobujú sa momentálnej situácii na finančných trhoch.
 • prostredníctvom podielového fondu Active Magnifica môžete sporiť v rámci programu pravidelného investovania Investičné sporenie SK.

Akciové portfólio

Akciové portfólio je fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie investícií pri vyššej úrovni rizika.

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je dlhší ako 7 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššom riziku. Vzhľadom na rizikový stupeň fondu sa preferuje investovanie prostredníctvom Investičného sporenia SK .

Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobom horizonte lepšie zhodnotenie oproti akciovým trhom rozvinutých krajín. Investuje do vybraných ETF fondov.

Charakteristika

 • otvorený akciový podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných ETF,
 • vhodný pre dynamických investorov - ktorí očakávajú vyšší výnos, no nevadí im vyššie riziko/kolísavosť,
 • fond má aktívnu zložku s cieľom riadiť volatilitu fondu a upravovať podiel akcií vo fonde v závislosti od historickej a očakávanej volatility na trhu,
 • vzhľadom na rizikový stupeň sa preferuje investovanie do tohto fondu prostredníctvom Investičného sporenia SK
 • možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu v kombinácii s výhodným termínovaným vkladom

Dynamické portfólio

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR a USD investovaním do akciových fondov denominovaných v rôznych svetových menách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • stredná až vyššia miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu, akciami a finančnými derivátmi. Celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 70% celkovej hodnoty majetku fondu.

Edícia Svet

Do fondu Edícia Svet je možné vstúpiť len počas upisovacieho obdobia, a to od 28.09.2017 do 15.12.2017. Edícia Svet je vhodnou príležitosťou pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 5 mesiacov. Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy. Portfólio fondu je tvorené flexibilnými a aktívne riadenými fondmi svetových správcovských spoločností.

Charakteristika

 • otvorený zmiešaný podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných podielových fondov renomovaných svetových správcovských spoločností
 • je pokračovateľom úspešných edícií Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II a Magnifica Edícia III
 • je bez vstupného poplatku,
 • ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch a to s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu
 • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch a je pravidelne denne prebalansovaná
 • možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu v kombinácii s výhodným termínovaným vkladom

Obsah fondu

 • podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo  
 • podielové listy  podielových fondov spravovaných inými svetovými správcovskými spoločnosťami

 

Edícia 2018

Do fondu Edícia 2018 je možné vstúpiť len počas upisovacieho obdobia, a to od 17.05.2018 do 17.08.2018.

Edícia 2018 je vhodnou príležitosťou pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky a 8 mesiacov.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy. Portfólio fondu je tvorené flexibilnými a aktívne riadenými fondmi svetových správcovských spoločností.

Charakteristika

 • otvorený zmiešaný podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných podielových fondov renomovaných svetových správcovských spoločností
 • je poslednou z úspešných edícií Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III a Edícia Svet
 • je bez vstupného poplatku,
 • ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch a to s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu
 • portfólio fondu je vysoko diverzifikované s vyváženou akciovou a dlhopisovou zložkou
 • možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu v kombinácii s výhodným termínovaným vkladom

Obsah fondu

 • podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
 • podielové listy podielových fondov spravovaných inými svetovými správcovskými spoločnosťami

 

Vyvážený Rastový fond

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície, pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky investovaním do akcií významných svetových spoločností denominovaných v rôznych svetových menách.

Charakteristika

 • referenčná mena USD
 • vysoká miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • Zmiešaný fond, orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy vhodný pre skúseného investora, ktorý uprednostňuje dlhodobé zhodnocovanie svojej investície v USD pri vyššej úrovni rizika.
Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk . Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že s nimi spojené daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).
Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch uvedených v tomto dokumente, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy podielových fondov, ktorých sa tento dokument týka sú:

Podielové fondy Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej len „Eurizon SK“): Rezervný fond, otvorený podielový fond Eurizon SK, Konzervatívne Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon SK, Flexibilný Konzervatívny fond, otvorený podielový fond Eurizon SK, Active Bond fund, otvorený podielový fond Eurizon SK, Active Magnifica, otvorený podielový fond Eurizon SK, Stredoeurópsky Dlhopisový fond, otvorený podielový fond Eurizon SK, Dynamické Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon SK, Vyvážený Rastový fond, otvorený podielový fond Eurizon SK, Akciové portfólio, otvorený podielový fond Eurizon SK, MIX 15 otvorený podielový fond Eurizon SK.
Zahraničné podielové fondy Eurizon Capital S.A.:
Eurizon Fund (v rozsahu podfondov: Bond High Yield, Equity World Smart Volatility, Equity Emerging Market Smart Volatility, Azioni Strategia Flessibile, Bond Inflation Linked, Sustainable Global Equity, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Equity China A, Equity USA), Epsilon Euro Bond a  Eurizon Manager Selection Fund (v rozsahu podfondov MS 10, MS 20, MS 40, MS 70).

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.