• No suggestion

Eurizon SK mutual funds

Invest with us.
Achieve a return on your savings in Eurizon Asset Management Slovakia mutual funds.

Podielové fondy s výhodným zhodnotením

Minimum investment

Minimum lump sum investment of €1,500

Money

Your money is available at all times

Selection of funds

A wide selection of funds according to your investment strategy

In addition, you will also get

By investing in Eurizon Asset Management Slovakia mutual funds, you have the opportunity to achieve a return on your savings - you can choose the mutual fund that best fits your investment strategy.

Attractive returns
You can make more money than on bank savings accounts or term deposits.

Quick availability of money
After a year, even without an exit fee, for almost all mutual funds.

Low minimum deposit
For most funds, from € 150 or an equivalent in foreign currency.

„Mutual fund certificates are kept in registered form in a separate register maintained by Eurizon SK and VÚB. The procedure and manner of keeping a separate register is governed by the Common Operating Rules“.

Choose funds according to your own strategy
Conservative

Conservative

Conservative portfolio

The fund is designed for conservative investors who prefer steady and safe investment growth. It is suitable for investors who want to increase the value of their money in euros. The Fund is a good alternative for those who want to deposit their funds for a minimum of 2-4 years and expect a higher return than in the case of current accounts and short-term deposits in euros.

Characteristics

 • reference currency EUR
 • medium risk level in an investment horizon of at least 2 years
 • a mixed fund consisting of share certificates of mutual funds, conservative debt securities, money market instruments and financial derivatives. The total value of investments in mixed share certificates and equity underlying funds does not exceed 10% of the total value of the fund assets.
 • through the Eurizon SK mutual fund Conservative portfolio, you can save under the regular investment program of Investment Savings SK.

Conservative portfolio

The fund is designed for conservative investors who prefer steady and safe investment growth. It is suitable for investors who want to increase the value of their money in euros. The Fund is a good alternative for those who want to deposit their funds for a minimum of 2-4 years and expect a higher return than in the case of current accounts and short-term deposits in euros.

Characteristics

 • reference currency EUR
 • medium risk level in an investment horizon of at least 2 years
 • a mixed fund consisting of share certificates of mutual funds, conservative debt securities, money market instruments and financial derivatives. The total value of investments in mixed share certificates and equity underlying funds does not exceed 10% of the total value of the fund assets.
 • through the Eurizon SK mutual fund Conservative portfolio, you can save under the regular investment program of Investment Savings SK.

Conservative portfolio

The fund is designed for conservative investors who prefer steady and safe investment growth. It is suitable for investors who want to increase the value of their money in euros. The Fund is a good alternative for those who want to deposit their funds for a minimum of 2-4 years and expect a higher return than in the case of current accounts and short-term deposits in euros.

Characteristics

 • reference currency EUR
 • medium risk level in an investment horizon of at least 2 years
 • a mixed fund consisting of share certificates of mutual funds, conservative debt securities, money market instruments and financial derivatives. The total value of investments in mixed share certificates and equity underlying funds does not exceed 10% of the total value of the fund assets.
 • through the Eurizon SK mutual fund Conservative portfolio, you can save under the regular investment program of Investment Savings SK.

Flexibilný Konzervatívny fond

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách, prípadne dolároch, a to v horizonte minimálne 4 rokov pri strednej miere rizika s očakávaním dosiahnutia atraktívnejšieho výnosu, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • nižšia až stredná miera rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky
 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
 • dokumenty fondu

MIX 15

Fond MIX 15 je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy na akciovom a dlhopisovom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia a tým sa dynamicky prispôsobuje stavu na finančných trhoch.

Charakteristika

 • Fond je orientovaný na investície do podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové a peňažné trhy, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa flexibilne mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
 • investičná stratégia fondu je založená na precízne vybraných stratégiách fondov zo skupiny EURIZON CAPITAL, ktoré sú orientované na hľadanie dodatočného výnosu pri nižšej až strednej miere rizika
 • Fond využíva skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo a zabezpečuje kontrolované riadenie rizika a vysokú likviditu
 • dokumenty fondu

MIX 30

Diverzifikované portfólio podielového fondu naprieč viacerými druhmi aktív sa pravidelne prispôsobuje situácii na finančných trhoch a preto predstavuje výborne namiešanú investičnú príležitosť. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej až strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. MIX 30 je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov.

Charakteristika

 • flexibilný zmiešaný podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných podielových fondov spoločnosti Eurizon Capital SA a fondov ďalších renomovaných správcovských spoločností,
 • fond je orientovaný na investície do podielových fondov zameraných na dlhopisové a akciové trhy, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa flexibilne mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch,
 • dokumenty fondu

ESG Zodpovedné Portfólio

Okrem maximalizácie výnosového potenciálu je cieľom fondu ponúknuť možnosť podieľať sa na investovaní iba do takých firiem, ktoré svojim podnikaním pozitívne vplývajú na život okolo seba, či už v podobe znižovania environmentálnej záťaže pre našu planétu, podpory rastu ľudského kapitálu a vzťahov voči klientom, dodávateľom, resp. komunite, v ktorej pôsobia. Investičný produkt je tiež zameraný na výber firiem, ktoré svoju podnikateľskú činnosť riadia transparentne a spravodlivo.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej až strednej úrovni rizika, pričom optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov
 • Fond je tiež určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem
 • investuje do podielových fondov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).
 • dokumenty fondu
Prudent

Prudent

Stredoeurópske Aktívne Portfólio

Fond vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v EUR a pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby v krajinách pripravujúcich sa na vstup do EMU a chcú tak profitovať na úrokových rozdieloch a na výmenných kurzoch v prípade posilnenia lokálnej meny voči euru.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • nízka až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 3 roky
 • tvorený hlavne dlhopismi krajín vstupujúcich do Európskej únie v lokálnej mene, vhodný pre konzervatívneho investora s cieľom dosiahnuť vyšší výnos ako pri termínovaných vkladoch v EUR
 • dokumenty fondu

Dynamické Portfólio

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR a USD investovaním do akciových fondov denominovaných v rôznych svetových menách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • nižšia až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu, akciami a finančnými derivátmi. Celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 70% celkovej hodnoty majetku fondu.
 • dokumenty fondu

Active Magnifica

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Majetok fondu je investovaný do dlhopisových, akciových a komoditných aktív, pričom ich štruktúra sa dynamicky mení na základe vývoja finančných trhov. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí uprednostňujú aktívnu správu, ich optimálny investičný horizont sú 4 roky a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika

 • nižšia až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • Fond fondov, ktorý pri riadení investícií využíva aktívnu správu portfólia, pričom portfólio bude obsahovať dynamicky sa meniacu štruktúru dlhopisových, akciových a komoditných investícií
 • dokumenty fondu
Dynamic

Dynamic

Vyvážený Rastový fond

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície, pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky investovaním do akcií významných svetových spoločností denominovaných v rôznych svetových menách.

Charakteristika

 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • zmiešaný fond, orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy strednej a východnej Európy vhodný pre skúseného investora, ktorý uprednostňuje dlhodobé zhodnocovanie svojej investície v pri vyššej úrovni rizika
 • dokumenty fondu

Akciové Portfólio

Akciové portfólio je fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie investícií pri strednej až vyššej úrovni rizika.

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je dlhší ako 7 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššom riziku.

Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobom horizonte lepšie zhodnotenie oproti akciovým trhom rozvinutých krajín. Investuje do vybraných ETF fondov.

Charakteristika

 • otvorený akciový podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných ETF,
 • vhodný pre dynamických investorov - ktorí očakávajú vyšší výnos, no nevadí im vyššie riziko/kolísavosť
 • fond má aktívnu zložku s cieľom riadiť volatilitu fondu a upravovať podiel akcií vo fonde v závislosti od historickej a očakávanej volatility na trhu
 • vzhľadom na rizikový stupeň sa preferuje investovanie do tohto fondu prostredníctvom Investičného sporenia SK
 • dokumenty fondu

Svetové Portfólio

Fond je určený investorom, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie v mene EUR a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície. Vhodná alternatíva pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 7 rokov.

Určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem.

Fond investuje do verejne obchodovaných fondov (ETF) a podielových fondov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).

Charakteristika

 • otvorený akciový podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných ETF
 • vhodný pre investorov s dynamickou investičnou stratégiou, očakávajúcich vyšší výnos a neboja sa rizika
 • menové, úrokové, dlhopisové a akciové finančné deriváty, za účelom zabezpečenia sa voči riziku alebo dosahovania výnosu,
 • vzhľadom na rizikový stupeň sa preferuje tiež zriadiť si Investičné sporenie SK
 • dokumenty fondu
Udržateľná (ESG)

Udržateľná (ESG)

ESG Zodpovedné Portfólio

Okrem maximalizácie výnosového potenciálu je cieľom fondu ponúknuť možnosť podieľať sa na investovaní iba do takých firiem, ktoré svojim podnikaním pozitívne vplývajú na život okolo seba, či už v podobe znižovania environmentálnej záťaže pre našu planétu, podpory rastu ľudského kapitálu a vzťahov voči klientom, dodávateľom, resp. komunite, v ktorej pôsobia. Investičný produkt je tiež zameraný na výber firiem, ktoré svoju podnikateľskú činnosť riadia transparentne a spravodlivo.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej až strednej úrovni rizika, pričom optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov
 • Fond je tiež určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem
 • investuje do podielových fondov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).
 • dokumenty fondu

Svetové Portfólio

Fond je určený investorom, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie v mene EUR a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície. Vhodná alternatíva pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 7 rokov.

Určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem.

Fond investuje do verejne obchodovaných fondov (ETF) a podielových fondov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).

Charakteristika

 • otvorený akciový podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných ETF
 • vhodný pre investorov s dynamickou investičnou stratégiou, očakávajúcich vyšší výnos a neboja sa rizika
 • menové, úrokové, dlhopisové a akciové finančné deriváty, za účelom zabezpečenia sa voči riziku alebo dosahovania výnosu,
 • vzhľadom na rizikový stupeň sa preferuje tiež zriadiť si Investičné sporenie SK
 • dokumenty fondu
Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokumenty s kľúčovými informáciami s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na  www.vub.skwww.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Manager Selection Fund v rozsahu podfondov (MS 10/20/40/70)Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., Svetove Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds.

 

Udržateľná investícia Investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu a/alebo ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, pokiaľ takéto investície významne nenarušia ktorýkoľvek z týchto cieľov a spoločnosti, ktoré z nich majú prospech, dodržiavajú normy riadenia a správy.
ESG faktory udržateľnosti Ciele  identifikované ako ESG faktory:
- Environmentálne,
- Sociálne 
- Riadenie a správa ("good governance") 
SFDR Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb  
čl. 8 SFDR Fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk  
čl. 9 SFDR Fond, ktorý má udržateľné investície ako svoj cieľ.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk 
Needs our help?

We will answer to all your questions.