• No suggestion

Eurizon SK mutual funds

Invest with us.
Achieve a return on your savings in Eurizon Asset Management Slovakia mutual funds.

Podielové fondy s výhodným zhodnotením

Minimum investment

Minimum lump sum investment of €1,500

Money

Your money is available at all times

Selection of funds

A wide selection of funds according to your investment strategy

In addition, you will also get

By investing in Eurizon Asset Management Slovakia mutual funds, you have the opportunity to achieve a return on your savings - you can choose the mutual fund that best fits your investment strategy.

Attractive returns
You can make more money than on bank savings accounts or term deposits.

Quick availability of money
After a year, even without an exit fee, for almost all mutual funds.

Low minimum deposit
For most funds, from € 150 or an equivalent in foreign currency.

„Mutual fund certificates are kept in registered form in a separate register maintained by Eurizon SK and VÚB. The procedure and manner of keeping a separate register is governed by the Common Operating Rules“.

Choose funds according to your own strategy
Conservative

Conservative

Bank Deposit Fund

The fund is designed for conservative investors who prefer equitable and safe short-term investments. It is suitable for investors who want to increase the value of their money in euros. The Fund is a suitable alternative for investors who want to deposit their funds for up to 6 months and expect higher returns than current accounts and short-term time deposits in euros.

Characteristics

 • focusing mainly on current and term deposits of VÚB Bank and other Slovak banks
 • shares of short-term investment funds managed by VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
 • money market instruments
 • debt securities issued primarily by VÚB Bank and other Slovak banking institutions

Conservative portfolio

The fund is designed for conservative investors who prefer steady and safe investment growth. It is suitable for investors who want to increase the value of their money in euros. The Fund is a good alternative for those who want to deposit their funds for a minimum of 2-4 years and expect a higher return than in the case of current accounts and short-term deposits in euros.

Characteristics

 • reference currency EUR
 • medium risk level in an investment horizon of at least 2 years
 • a mixed fund consisting of share certificates of mutual funds, conservative debt securities, money market instruments and financial derivatives. The total value of investments in mixed share certificates and equity underlying funds does not exceed 10% of the total value of the fund assets.
 • through the Eurizon SK mutual fund Conservative portfolio, you can save under the regular investment program of Investment Savings SK.
Prudent

Prudent

Active Bond Fund

ABF is intended for more conservative investors who prefer to increase the value on their investment in EUR at a lower risk, while expecting a higher return on their investment in a time of low interest rates. The Fund increases the value of finances by investing primarily in selected shares of other mutual funds focused on bond investments that bring above average appreciation in the given asset class. The fund is a suitable alternative for investors whose optimal investment horizon is at least 4 years.

Characteristics

 • reference currency EUR
 • medium risk level in an investment horizon of at least 4 years
 • The total value of investments in mixed share certificates and equity underlying funds does not exceed 10% of the total value of the fund assets.

The content of the Fund

 • share certificates of other mutual funds focused on bond markets included mutual funds (European funds), administered by asset management companies from the Intesa Sanpaolo group and publicly traded funds (ETFs),
 • shares of other funds managed by Eurizon SK
 • deposits on current and term accounts,
 • debt securities,
 • money market instruments
 • currency and interest-rate financial derivatives, including bond futures, mixed fund, consisting of share certificates of open-ended mutual funds, conservative debt securities, money market instruments and financial derivatives.

Flexible Magnifica

The fund is an advantageous alternative for investors who want to achieve returns on stock and bond markets or commodity markets with less volatility than for similar investments, due to the fact that the fund employs active portfolio management with a limited overall fund risk. The fund is intended for investors who prefer medium-term appreciation of their investment at a lower average risk level and are interested in increasing the value of their money in euros. The fund is a suitable alternative for investors whose optimal investment horizon is at least 5 years.

Characteristics

 • reference currency EUR
 • medium risk level in an investment horizon of at least 4 years
 • Mixed fund, focused on investing in government bonds, share certificates of other mutual funds focused on bond, equity or commodity markets, with 90% of the assets in the fund being actively managed, i.e. their structure changes dynamically based on current developments in the financial markets. The share of commodity-market investments may not exceed 20% of the value of the mutual fund's assets and, in the case of stock markets, may not exceed 50% of the value of the asset.

The content of the Fund

 • government debt securities focusing on Europe,
 • share certificates of other mutual funds focused on bond, equity or commodity markets and publicly traded funds (ETFs), which may include mutual funds administered by management companies from the Intesa Sanpaolo group
 • shares of other funds managed by Eurizon SK
 • monetary, interest rate and equity financial derivatives
 • money market instruments

MIX 30

Diverzifikované portfólio podielového fondu naprieč viacerými druhmi aktív sa pravidelne prispôsobuje situácii na finančných trhoch a preto predstavuje výborne namiešanú investičnú príležitosd. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej až strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. MIX 30 je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov.

Charakteristika

 • flexibilný zmiešaný podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných podielových fondov spoločnosti Eurizon Capital SA a fondov ďalších renomovaných správcovských spoločností,
 • fond je orientovaný na investície do podielových fondov zameraných na dlhopisové a akciové trhy, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa flexibilne mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch,
 • dokumenty fondu

MIX 15

Fond MIX 15 je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy na akciovom a dlhopisovom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia a tým sa dynamicky prispôsobuje stavu na finančných trhoch.

Charakteristika

 • Fond je orientovaný na investície do podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové a peňažné trhy, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa flexibilne mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
 • investičná stratégia fondu je založená na precízne vybraných stratégiách fondov zo skupiny EURIZON CAPITAL, ktoré sú orientované na hľadanie dodatočného výnosu pri nižšej až strednej miere rizika
 • Fond využíva skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo a zabezpečuje kontrolované riadenie rizika a vysokú likviditu
 • dokumenty fondu

Stredoeurópske Aktívne Portfólio

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný dlhodobý rast svojej investície. Je vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v EUR a pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby v krajinách pripravujúcich sa na vstup do EMU a chcú tak profitovať na úrokových rozdieloch a na výmenných kurzoch v prípade posilnenia lokálnej meny voči euru.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • nízka až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 3 roky
 • tvorený hlavne dlhopismi krajín vstupujúcich do Európskej únie v lokálnej mene, vhodný pre konzervatívneho investora s cieľom dosiahnuť vyšší výnos ako pri termínovaných vkladoch v EUR
 • dokumenty fondu

ESG Zodpovedné Portfólio

Okrem maximalizácie výnosového potenciálu je cieľom fondu ponúknuť možnosť podieľať sa na investovaní iba do takých firiem, ktoré svojim podnikaním pozitívne vplývajú na život okolo seba, či už v podobe znižovania environmentálnej záťaže pre našu planétu, podpory rastu ľudského kapitálu a vzťahov voči klientom, dodávateľom, resp. komunite, v ktorej pôsobia. Investičný produkt je tiež zameraný na výber firiem, ktoré svoju podnikateľskú činnosť riadia transparentne a spravodlivo.

Charakteristika

 • referenčná mena EUR
 • Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej až strednej úrovni rizika, pričom optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov
 • Fond je tiež určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem
 • investuje do podielových fondov, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekológie, sociálnych otázok ako aj princípov transparentného riadenia spoločností (ESG). Podielový fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (SFDR).
 • dokumenty fondu
Dynamic

Dynamic

Active Magnifica

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Majetok fondu je investovaný do dlhopisových, akciových a komoditných aktív, pričom ich štruktúra sa dynamicky mení na základe vývoja finančných trhov. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí uprednostňujú aktívnu správu, ich optimálny investičný horizont sú 4 roky a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika

 • nižšia až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • Fond fondov, ktorý pri riadení investícií využíva aktívnu správu portfólia, pričom portfólio bude obsahovať dynamicky sa meniacu štruktúru dlhopisových, akciových a komoditných investícií
 • dokumenty fondu

Akciové portfólio

Akciové portfólio je fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie investícií pri strednej až vyššej úrovni rizika.

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je dlhší ako 7 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššom riziku. Vzhľadom na rizikový stupeň fondu sa preferuje investovanie prostredníctvom Investičného sporenia SK .

Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobom horizonte lepšie zhodnotenie oproti akciovým trhom rozvinutých krajín. Investuje do vybraných ETF fondov.

Charakteristika

 • otvorený akciový podielový fond Eurizon SK, ktorý investuje do vybraných ETF,
 • vhodný pre dynamických investorov - ktorí očakávajú vyšší výnos, no nevadí im vyššie riziko/kolísavosť
 • fond má aktívnu zložku s cieľom riadiť volatilitu fondu a upravovať podiel akcií vo fonde v závislosti od historickej a očakávanej volatility na trhu
 • vzhľadom na rizikový stupeň sa preferuje investovanie do tohto fondu prostredníctvom Investičného sporenia SK
 • dokumenty fondu

Dynamic portfolio

The fund is designed for investors who prefer the long-term appreciation of their investment at a higher risk level and are interested in capitalizing their EUR and USD funds by investing in stock funds denominated in different world currencies. The Fund is a suitable alternative for investors whose optimal investment horizon is 5 years and who expect a high potential for appreciation at a reasonable risk is expected.

Characteristics

 • reference currency EUR
 • low to medium risk in the investment horizon of at least 5 years
 • a mixed fund consisting of share certificates of mutual funds, conservative debt securities, money market instruments and stock and financial derivatives. The total value of investments in mixed share certificates and equity underlying funds does not exceed 70% of the total value of the fund assets.

 

Vyvážený Rastový fond

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície, pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky investovaním do akcií významných svetových spoločností denominovaných v rôznych svetových menách.

Charakteristika

 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • zmiešaný fond, orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy strednej a východnej Európy vhodný pre skúseného investora, ktorý uprednostňuje dlhodobé zhodnocovanie svojej investície v pri vyššej úrovni rizika
 • dokumenty fondu
Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokumenty s kľúčovými informáciami, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na  www.vub.skwww.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Manager Selection Fund v rozsahu podfondov (MS 10/20/40/70)Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds.

Needs our help?

We will answer to all your questions.