• No suggestion

Investing isn't rocket science

In fact, all you need is a cell phone and EUR 20 per month. Open an Investment Savings account in the app and win an investment up to EUR 150.

Build wealth with investment savings

Investment

Regular monthly investment

No fees

In the selected fund with no entry and exit fees

Win an investment

By signing up by April 30th, you can win an investment of up to €150

Select a fund

One-time deposit

min 0 EUR max 0 EUR

Monthly deposit

min 0 EUR max 0 EUR

Saving time

0 - 0 -

Investment value development

Investment value
 • Possible yield
  EUR
  • Investment Amount - EUR
  • Investment Value - EUR

Select a fund


One-time deposit

min 0 EUR
max 0 EUR

Monthly deposit

min 0 EUR
max 0 EUR

Saving time

min 0 - - max 0 -

Investment value development

Investment value
  • Possible yield
   EUR
  • Investment Amount - EUR
  • Investment Value - EUR

Make investing your friend

Is investing really only for the select few: the rich, financial experts, tech whizz-kids, and men? Well, actually...

 • almost as many women as men invest at VÚB banka
 • the VÚB Mobil Banking app makes it easy and fast
 • start from EUR 20/month – big investments aren't necessary

Does that set your mind at ease?

Set aside your misconceptions and get your money working for you. Four out of ten men and three out of ten women regularly invest with VÚB. Why not join them? Find out more about our Investment Savings and step into your future.

INVEST & WIN

INVEST & WIN


As with many first steps, the decision to invest can be a difficult one. And that's why we'll reward your investment. 165 new Investment Savings account holders will receive a mutual fund investment from us. Just open your account in the app by 30 April 2024 for your chance to win:

150 clients will receive a EUR 50 investment. And a further 15 can receive an investment up to EUR 150. Invest and win!

Simple investing from the comfort of your home

Download VÚB Mobil Banking

Already a VÚB client with Mobil Banking?

Already a VÚB client with Mobil Banking?

Go directly to the app and set up Investment Savings from the comfort of your home.
Investment Savings with the app in minutes
Investment Savings with the app in minutes
Investment Savings with the app in minutes
Always handy investment overview
All you need is the VÚB Mobil Banking app
All key info in the app
Fully online without the paperwork
Open your Investment Savings account in minutes from the comfort of your home
Advantages of Investment Savings SK
Investment Savings SK is a programme of regular investment in 12 mutual funds of Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Investing monthly helps you reduce the risk of the incorrect timing of a one-time investment.
From EUR 20 to EUR 5,000
Invest monthly according to your budget.
Entry fee EUR 0
Exit fee after min. savings period 0%, otherwise 3% of current share price.
Special investment
Special investment up to EUR 5,000. You can make a special investment of up to EUR 5,000 per month (including regular investment).
Business conditions for Investment Savings SK

More
How to set up investment savings through VÚB Mobile Banking?

Read our experts' investment advice

How to keep investments in tune with your life situation?

Should single twenty-somethings, parents in their forties, and retirees invest differently? Our personal situation, career, priorities, and expenses naturally evolve over time. Learn how to adapt your personal financial plan and investment strategy.

Continue reading

Women's winning investment wisdom

Women investors around the world achieve higher returns than men, despite taking less risk. Why are women such good investors? How can you leverage their approach to improve your investment strategy?

Continue reading

Prefer lower risk? Here are five asset appreciation options

When you want to minimise risk, invest in more conservative products for lower yet more stable returns.

Continue reading
Opatrná (Konzervatívna)

Opatrná (Konzervatívna)

Konzervatívne Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 2/7
Horizont (v rokoch): 2

Fond je orientovaný na investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne 2-4 rokov a očakávajú potenciál vyššieho výnosu ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

 

Zistiť viac

 

Active Bond Fund

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 4

Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú potenciál nadpriemerného zhodnotenia v danej triede aktív. Fond je tak možnosťou pre dlhopisových investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 4 roky.

 

Zistiť viac

 

Flexibilný Konzervatívny fond

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 4

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového alebo zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch.

 

Zistiť viac

 

MIX 15

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 4

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej strednej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

 

Zistiť viac

 

MIX 30

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri strednej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

 

Zistiť viac

 

ESG Zodpovedné Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú potenciál nadpriemerného zhodnotenia v danej triede aktív.Fond je určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem.

 

Zistiť viac

 

Vyvážená (Obozretná)

Vyvážená (Obozretná)

Stredoeurópske Aktívne Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 3

Fond je orientovaný na investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 3 roky a očakávajú potenciál vyššieho výnosu ako v prípade termínovaných vkladov a dlhopisov v mene euro.

 

Zistiť viac

 

Dynamické Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika. Je orientovaný na investície do podielových listov spravovaných správcovskou spoločnosťou, podielových listov iných otvorených podielových fondov, konzervatívnych dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, akcií a finančných derivátov.

 

Zistiť viac

 

Active Magnifica

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 4

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch.

 

Zistiť viac

 

Ambiciózna (Dynamická)

Ambiciózna (Dynamická)

Vyvážený Rastový fond

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré majú vysoký potenciál rastu ceny.

 

Zistiť viac

 

Akciové Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 5/7
Horizont (v rokoch): 7

Fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri vyššej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade zmiešaných alebo dlhopisových fondov.

 

Zistiť viac

 

Svetové Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 7

Cieľom fondu je dosiahnutie pozitívneho výnosu prostredníctvom investičných stratégií zameraných na akciové trhy rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa krajín. Jednotlivé fondy sú vyberané na základe udržateľných konkurenčných výhod, začlenením ESG (ENVIRONMENTÁLNE, SOCIÁLNE A GOVERNANCE) kritérií. 

Udržateľná (ESG)

Udržateľná (ESG)

ESG Zodpovedné Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 5
Klasifikácia SFDR: čl. 8 SFDR


Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú potenciál nadpriemerného zhodnotenia v danej triede aktív.Fond je určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem.

 

Zistiť viac

 

Svetové Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 7
Klasifikácia SFDR: čl. 8 SFDR


Cieľom fondu je dosiahnutie pozitívneho výnosu prostredníctvom investičných stratégií zameraných na akciové trhy rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa krajín. Jednotlivé fondy sú vyberané na základe udržateľných konkurenčných výhod, začlenením ESG (ENVIRONMENTÁLNE, SOCIÁLNE A GOVERNANCE) kritérií. 

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokumenty s kľúčovými informáciami, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na  www.vub.skwww.eurizonslovakia.com/sk, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Manager Selection Fund v rozsahu podfondov (MS 10/20/40/70), Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., Svetové portfólio otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds.

 

Udržateľná investícia Investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu a/alebo ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, pokiaľ takéto investície významne nenarušia ktorýkoľvek z týchto cieľov a spoločnosti, ktoré z nich majú prospech, dodržiavajú normy riadenia a správy.
ESG faktory udržateľnosti Ciele  identifikované ako ESG faktory:
- Environmentálne,
- Sociálne 
- Riadenie a správa ("good governance") 
SFDR Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb  
čl. 8 SFDR Fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk  
čl. 9 SFDR Fond, ktorý má udržateľné investície ako svoj cieľ.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk 
 
   
   
   
   
Needs our help?

We will answer to all your questions.