• Žiadny návrh

Informácia o riešení sporov

Informácia o riešení sporov

Ak ste spotrebiteľom, týmto Vás informujeme o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory vzniknuté zo zmluvy o bankovom obchode alebo v súvislosti s ňou. Vy ste oprávnený využiť takúto možnosť alternatívneho riešenia sporov a vybrať si príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, podľa Vašej voľby. Podmienky alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti nás a Vás ako strán alternatívneho riešenia sporov, sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) nájdete aj bližšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt môžete obrátiť.

Ak nie ste spotrebiteľom, týmto Vás informujeme o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov vzniknutých zo zmluvy o bankovom obchode alebo v súvislosti s ňou. Podmienky týchto foriem riešenia sporov, práva a povinnosti nás a Vás ako strán sporu, sú upravené najmä v zákone č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.