• Žiadny návrh

Informácie pre akcionárov

Informácie pre akcionárov

Informácie o hlavnom akcionárovi sú k dispozícii v časti Profil banky. Zoznam členov Predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti VÚB, a.s. je k dispozícii v časti Profil banky. 

Informácie, ktoré banka o sebe publikuje, sú v časti O banke. 

Finančné výkazy a dôležité základné informácie o VÚB banke sú k dispozícii v časti Finančné ukazovatele. 

Ďalšie doplnkové informácie o postavení VÚB banky na trhu a jej hodnotení sú k dispozícii v častiach Profil banky a Hodnoty a princípy.

Výpis údajov o VÚB banke z Obchodného registra SR.

Akcie VÚB, a.s. a štruktúra akcionárov

Akcie VÚB, a.s. a štruktúra akcionárov

Základné imanie a akcie VÚB, a.s.

Základné imanie VÚB banky je vo výške € 430 819 063,81 (12 978 108 000 Sk) a je rozdelené na (a) 4 078 108 akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou € 33,20 (1000 Sk) na jednu akciu a (b) 89 akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou vo výške € 3 319 391,89 (100 000 000 Sk) na jednu akciu. VÚB, a.s. má celé základné imanie splatené.

Akcie VÚB, a.s. s číselným označením akcií – ISIN – SK 111 000 1437 v celkovom počte 4 078 108 kusov počnúc dňom 26. 02. 2021 nie sú obchodované na verejnom kapitálovom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o akciách VÚB, a.s.

Názov cenného papiera

Akcia Všeobecnej úverovej banky, a.s.
Podoba cenného papiera zaknihovaná akcia *
Forma cenného papiera akcia na meno
Emitent cenného papiera Všeobecná úverová banka, a.s.
Krajina vydania akcie Slovenská republika
Počet vydaných akcií 4 078 108 ks
Menovitá hodnota € 33,20 (1000 Sk) @
Umiestnenie emisie akcií  
Kapitálový trh  
Mena obchodovania Euro (€)
Číselné označenie akcií – ISIN SK 111 000 1437
Skratka názvu cenného papiera 1VUB02A
Akciový index  
Legenda:
* zaknihovaná akcia predstavuje elektronický zápis v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
# slovenský akciový index Burzy cenných papierov v Bratislave, ktorého významnou súčasťou je akcia VÚB, a.s.
@ prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou, t.j. konverzný kurz, bol stanovený Radou ministrov financií krajín Európskej únie (ECOFIN) dňa 8.júla 2008 na úrovni 1 € = 30,1260 Sk.

Štruktúra akcionárov

Informácie o akcionároch banky sa uverejňujú štvrťročne, do 30 dní od konca daného kvartálu. Uvedené údaje sú so stavom ku dňu 30. júna 2021.

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.                               Intesa Sanpaolo Holding International S.A.                                  

430 819 100,00
430 819 100,00
Dividendy

Dividendy

Prehľad o výplate dividend z akcií VÚB, a.s.

Menovitá hodnota akcie € 33,20 s číselným označením ISIN SK1110001437.

Upozornenie:

  1. Akcionári, ktorí majú právo na výplatu dividend (a to aj z minulých rokov, ktoré sú ešte nevyplatené a nepremlčané) a zároveň chcú predať akcie VÚB, a.s., si právo na výplatu dividend (t.j. požiadať o výplatu dividend) musia uplatniť pred predajom akcií VÚB, a.s.
  2. Akcionári, ktorí boli majiteľmi akcií VÚB, a.s., k rozhodujúcemu dňu na určenie osôb oprávnených na dividendu (t.j. k 3. máju 2019) a teda vzniklo im právo na dividendu zo zisku za rok 2018, dostali oznámenie o výplate dividend, avšak predali po tomto dátume (t.j. po 3. máji 2019) svoje akcie a nenechali si pred predajom vyplatiť dividendy, tieto dividendy boli predajom prevedené na nového majiteľa akcií. Uvedené znamená, že dividendy nebudú akcionárovi vyplatené aj napriek tomu, že akcionárovi bolo doručené oznámenie o výplate dividend. Uvedené neplatí, ak akcionár uzatvoril osobitnú dohodu o prevode práva na dividendu. 
Dividenda za rok Suma dividendy na jednu akciu VÚB, a.s. Rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených na dividendu # Dátum výplaty dividendy §
2016 ⃰ € 5,55 21. apríl 2017 12. máj 2017
2017 € 11,10 20. apríl 2018 11. máj 2018
2018 € 9,64 3. máj 2019  24. máj 2019

 

Legenda:
# rozhodujúci deň znamená, že máte právo na dividendu, pokiaľ ste k tomuto dňu vlastnili akcie VÚB, a.s. podľa zoznamu majiteľov akcií VÚB, a.s. vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
@ prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou, t.j. konverzný kurz, ktorý bol stanovený Radou ministrov financií krajín Európskej únie (ECOFIN) dňa 8.júla 2008 na úrovni 1 € = 30,1260 Sk.
§ dátum výplaty dividendy je dátum začiatku vyplácania dividendy, ktorý bol určený rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov VÚB, a.s.

 ⃰  posledným dňom na vyplácanie dividend za rok 2016 je 12. máj 2022, keďže tieto dividendy ako premlčané už sa nebudú vyplácať odo dňa 13.  mája 2022 

 

 

SPÔSOB A MIESTO VÝPLATY DIVIDENDY

Výplata dividendy z akcií VÚB, a.s., je možná jedným z nasledujúcich spôsobov:

(1) v hotovosti – všetky právnické a fyzické osoby na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., na území Slovenskej republiky. Fyzické osoby sú povinné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Právnické osoby sú povinné predložiť Výpis z Obchodného registra SR, nie starší ako tri mesiace. Zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto osobu, a to nie starší ako tri mesiace. Písomné listiny alebo dokumenty znejúce v inom jazyku ako slovenskom alebo českom musia byť predložené spolu s ich úradným prekladom do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad Žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet bezhotovostným prevodom (ďalej aj ako „Žiadosť“), ktorá je predložená v anglickom jazyku, v súlade s týmto oznámením na priloženom formulári. V prípade, že dividenda prevyšuje sumu 3 320 EUR, výplata je možná len na účet bezhotovostným prevodom na základe Žiadosti.

(2) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet (povinne ak dividenda prevyšuje 3 320 EUR)
(i) všetky fyzické a právnické osoby na základe Žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet bezhotovostným prevodom podanej osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., na území Slovenskej republiky. Formulár Žiadosti je prílohou tohto listu a je k dispozícii na požiadanie na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., a taktiež na internetovej stránke www.vub.sk pod odkazovým heslom „Informácie pre akcionárov“ v časti „O VÚB“. Vyžaduje sa úradné overenie (osvedčenie) podpisu akcionára na uvedenej Žiadosti (notárom alebo matrikou na území Slovenskej alebo Českej republiky). Pokiaľ by podpis akcionára bol úradne overený mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín z 5.10.1961. Totožnosť a podpisy môžu byť tiež bezplatne overené zamestnancami VÚB, a.s. na základe osobného predloženia platného dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo cestovného pasu). Právnické osoby sú povinné predložiť výpis z Obchodného registra SR, nie starší ako tri mesiace. Zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto osobu, a to nie starší ako tri mesiace. Písomné listiny alebo dokumenty znejúce v inom jazyku ako slovenskom alebo českom musia byť predložené spolu s ich úradným prekladom do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad Žiadosti, ktorá je predložená v anglickom jazyku, v súlade s týmto oznámením na priloženom formulári.

(ii) všetky fyzické a právnické osoby – na základe „Žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet bezhotovostným prevodomzaslanej poštou na vlastné náklady na adresu sídla banky: VÚB, a.s., oddelenie 6502 – Treasury Back-Office, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Formulár Žiadosti je prílohou tohto listu a je k dispozícii na požiadanie na ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., a taktiež na internetovej stránke www.vub.sk pod odkazovým heslom „Informácie pre akcionárov“ v časti „Rýchle odkazy“. Vyžaduje sa úradné overenie (osvedčenie) podpisu akcionára na uvedenej Žiadosti (notárom alebo matrikou na území Slovenskej alebo Českej republiky). Pokiaľ by podpis akcionára bol úradne overený mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín z 5.10.1961. Právnické osoby sú povinné predložiť výpis z Obchodného registra SR, nie starší ako tri mesiace. Zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto osobu, a to nie starší ako tri mesiace. Písomné listiny alebo dokumenty znejúce v inom jazyku ako slovenskom alebo českom, musia byť predložené spolu s ich úradným prekladom do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad Žiadosti, ktorá je predložená v anglickom jazyku, v súlade s týmto oznámením na priloženom formulári.

Listy s oznámením o výplate dividendy nie je potrebné predkladať pri uplatňovaní nároku na dividendu.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K DIVIDENDÁM - DAŇOVÉ A ODVODOVÉ POVINNOSTI

ZDANENIE PRÍJMU Z DIVIDENDY 

Za podmienok stanovených zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmu“) vyplatená dividenda zo zisku VÚB, a.s., dosiahnutého v roku 2018, je predmetom zrážkovej dane z príjmu v Slovenskej republike.

ODVOD DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE Z DIVIDEND ZO ZISKU - ZMENA OD 1.1.2016 

V zmysle novely zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z.z.) VÚB, a.s. nemá povinnosť odvádzať preddavky na zdravotné poistenie z dividend a ani akcionári VÚB, a.s. nemusia platiť zdravotné odvody z dividend s účinnosťou od 1.1.2016. Uvedené znamená, že ak dochádza k výplate dividend po 1.1.2016 a neskôr, nie je žiadna zákonná vykazovacia a odvodová povinnosť.

Dokumenty

Valné zhromaždenia akcionárov

Valné zhromaždenia akcionárov

Riadne valné zhromaždenie akcionárov

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“, „VÚB banka“, „VÚB, a.s.“), zvolalo v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s., riadne valné zhromaždenie (ďalej aj ako „RVZ“), ktoré sa konalo v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, dňa 19. apríla 2021 o 10.00 hod. s programom v zmysle pozvánky na RVZ, zasielanej všetkým akcionárom VÚB, a.s. Rozhodujúcim dňom podľa § 156a ObchZ a § 52 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uplatnenie práva účasti na RVZ a ďalších práv akcionára na RVZ bol 9. apríl 2021.

VÚB, a.s. uverejňuje Závery Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s. konaného dňa 19. apríla 2021:

Dokumenty

Právo výkupu

Právo výkupu

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo „VÚB banka“ alebo „VÚB, a.s.“)  v mene spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg 1724, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B44318 (ďalej aj ako „ISPHI“) oznamuje, že v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou ISPHI, Riadne valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. prijalo dňa 19. apríla 2021 rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na ISPHI  podľa §118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o cenných papieroch“).

VÚB, a.s.  uverejňuje nasledovné informácie a dokumenty súvisiace s prechodom akcií všetkých zostávajúcich akcií na ISPHI:

Oznámenie o rozhodnutí Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021

Výplata protiplnenia za akcie na základe uplatnenia práva výkupu

Oznámenie čísla účtu akcionára na výplatu protiplnenia – fyzická osoba

Oznámenie čísla účtu akcionára na výplatu protiplnenia – právnická osoba         

Informácie v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia pre akcionárov

Informácie o výkupe akcií spoločnosťou ISPHI

Často kladené otázky

Zápisnica z RVZ VÚB, a.s. z 19. apríla 2021

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.