• Žiadny návrh

Nákup a obstarávanie

Misia a rola obstarávania vo VÚB

Procurement (Obstarávanie) má vo VÚB skupine riadiacu a kontrolnú úlohu pri výbere dodávateľov, vytváraní finančných záväzkov, komunikácii s dodávateľmi a ich hodnotení. Organizačná línia Procurementu (od nákupcov, cez CFO, DCEO až po CEO) ma výhradný mandát vystupovať v mene VÚB pred dodávateľmi, pripadne vytvárať záväzky VÚB voči dodávateľom.

Rolou Procurementu je vytvárať hodnotu pre VÚB prostredníctvom uplatňovania moderných procesov a nástrojov obstarávania pri výbere dodávateľov za účelom riadenia a optimalizácie nákupných požiadaviek a výdavkov. Procurement má zároveň nezávislú kontrolnú funkciu na rozhraní medzi internými útvarmi VÚB a existujúcimi alebo potenciálnymi dodávateľmi. Kľúčovým princípom, ktorým sa riadi Procurement je dosiahnutie najlepšieho pomeru kvality a ceny prostredníctvom férových a transparentných výberových konaní.

Pre viac informácií kliknite na jednotlivé sekcie nižšie.

Dodávatelia

Dodávatelia

VÚB udržuje vzťahy so svojimi dodávateľmi, ktoré sú založené na dôvere a férovosti a zároveň od dodávateľov očakáva, že budú s VÚB jednať s rovnakým rešpektom a integritou, a to počas celého životného cyklu obchodného vzťahu, od dodržiavania princípov a pravidiel, ktoré VÚB stanovila pre výberové konania, cez kvalitné a včasné dodávky a prinášanie návrhov na inovácie počas doby platnosti zmluvných záväzkov, až po korektné ukončenie obchodného vzťahu.    

VÚB pravidelne hodnotí vzťah s dodávateľom a jeho výkon počas celého životného cyklu obchodného vzťahu. Zároveň systematicky monitorujeme trh, aby sme identifikovali nových dodávateľov. Ponuku na spoluprácu VÚB dáva iba dodávateľom, ktorých vyhodnotí ako najkvalitnejších a najkonkurencieschopnejších v danom segmente a zároveň dokážu priniesť najvýraznejší prínos pre úspech VÚB.

Pravidlá komunikácie

Pravidlá komunikácie

Pravidlá komunikácie s VÚB o možnej budúcej spolupráci

Pravidlá popísané nižšie sú relevantné pre všetky prípady, v ktorých VÚB banka (ďalej ako „VÚB banka/VÚB/banka“) vystupuje ako potencionálny objednávateľ tovarov a služieb v rámci komodít manažovaných oddelením Procurement, a ktoré sú riadené Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávky tovarov a služieb dostupné v sekcii užitočné odkazy a dokumenty na stiahnutie.

 1. Za VÚB banku jedná o možnej budúcej spolupráci alebo budúcich obchodných záväzkoch výlučne zamestnanec oddelenia Procurement, prípadne ním delegované osoby.
 2. V mene VÚB banky konajú iba osoby oprávnené konať za spoločnosť podľa obchodného registra alebo osoby, ktoré boli na konanie v mene banky písomne splnomocnené interným predpisom alebo plnomocenstvom písomne udeleným oprávnenými osobami.
 3. VÚB banka zvyčajne organizuje výberové konania na dodávateľov tovarov a služieb alebo iných hnuteľných a nehnuteľných vecí s viac ako jedným potenciálnym obchodným partnerom.
 4. VÚB banka kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje:
 • výkonnostné kritéria stanovené pre obchodných partnerov bez ohľadu na to či sa jedná o potencionálnych, súčasných alebo budúcich obchodných partnerov;
 • aktuálne podmienky na trhu v rámci jednotlivých komodít;
 • technické a obchodné požiadavky.
 1. Ak na základe monitorovania a vyhodnocovania situácie v oblastiach uvedených vyššie nastanú zmeny, VÚB banka si vyhradzuje právo zmeniť požiadavky a podmienky pre aktuálne prebiehajúce výberové konania, vrátane zrušenia takýchto výberových konaní bez povinnosti uzatvoriť s potenciálnym obchodným partnerom zmluvný alebo iný obdobný obchodný vzťah. Ak nastane takáto situácia, VÚB banka má právo zrušiť výberové konanie aj bez udania dôvodu.
 2. VÚB banka vstúpi do zmluvného alebo iného obdobného vzťahu až po dojednaní všetkých zmluvných podmienok, vrátane poznania všetkých právnych a faktických okolností zmluvného vzťahu. VÚB banka za uzavretie zmluvného alebo obdobného vzťahu za žiadnych okolností nepovažuje/neakceptuje nasledovné situácie:
 • doručenie/predloženie ponuky počas vyjednávania bez riadneho oznámenia výsledku výberového konania vybranému uchádzačovi alebo vybraným uchádzačom. Doručenie/predloženie ponuky v rámci výberového konania pred jeho formálnym uzavretím neznamená vznik zmluvného vzťahu;
 • doručenie tovaru/poskytnutie služby, ak neboli dodržané interné pravidlá a postupy stanovené VÚB bankou;
 • jednanie s osobou neoprávnenou konať v mene VÚB banky;
 • prevzatie cenovej ponuky, návrhu na obchodnú spoluprácu, návrhu alebo textu návrhu znenia zmluvy VÚB bankou nemôžu byt za žiadnych okolnosti považované za súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve;
 • negociácie so zástupcom VÚB banky pred uzavretím a obojstranným podpísaním zmluvy nemôžu byt za žiadnych okolností považované za súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve.
 1. VÚB banka vyžaduje, aby v procese vyjednávania zmluvných podmienok, akýkoľvek návrh textu zmluvy zaslaný na posúdenie obsahoval jasne vyznačené a identifikovateľné zmeny textácie vykonané zo strany uchádzača voči predošlým verziám textácie danej zmluvy.
 2. VÚB banka bude považovať za finálny návrh obchodného partnera na uzavretie zmluvy alebo obdobného obchodného vzťahu iba ten, ktorý vzíde z oficiálnych rokovaní a pri jeho predkladaní boli dodržané všetky VÚB bankou definované interné pravidlá, procesy a postupy výberových konaní. Zároveň takýto finálny návrh musí byť predložený prostredníctvom VÚB bankou akceptovaného elektronického nástroja zvaného Portale Fornitori. Okrem povinných náležitostí návrhu vyplývajúcich z podmienok výberového konania je obchodný partner pri predkladaní ponuky povinný uviesť aj dobu platnosti predloženej ponuky, uplynutím ktorej sa bude považovať ponuka za neplatnú s povinnosťou predloženia aktualizovanej cenovej ponuky. Ak nebude uvedené inak alebo platnosť predloženej ponuky nebude uvedená, VÚB banka bude predloženú ponuku považovať za platnú nasledujúcich 90 dní od skončenia termínu na predkladanie ponúk.
 3. VÚB banka nakupuje prostredníctvom oficiálneho formuláru „Nákupná objednávka“, ktorá okrem finančného záväzku definuje úplne alebo čiastkové dodanie dohodnutého rozsahu, cenu za položky a celkovú cenu, daňové náležitosti, miesto dodania a očakávaný termín dodania. Nákupná objednávka musí obsahovať referenciu na vopred podpísanú zmluvu, viažucu sa k relevantnému plneniu, a to vo všetkých prípadoch, keď takáto zmluva bola uzatvorená.
 4. VÚB banka má implementované viac úrovňové schvaľovacie procesy pre uzatváranie zmlúv alebo obdobných obchodných vzťahov. Uzavretie zmluvy alebo obdobného obchodného vzťahu je v každom prípade stále predmetom interného schvaľovacieho procesu, ktorý je podmienkou uzavretia zmluvy alebo obdobného obchodného vzťahu.
 5. VÚB banka považuje pravidlá a princípy uvedené vyššie platné aj pre prípady, v ktorých dochádza k zmenám v uzavretých zmluvných alebo obdobných obchodných vzťahoch.
 6. VÚB banka plne rešpektuje, že každej zo strán zapojených do obchodných rokovaní vznikajú náklady na prípravu predkladaných ponúk. V tejto súvislosti VÚB banka zdôrazňuje, že náklady na prípravu predkladaných ponúk sú nákladmi strany, ktorá návrh predkladala, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Náklady na prípravu predkladaných ponúk budú akceptované a nahradené VÚB bankou, iba ak boli vynaložené až po predchádzajúcej akceptácií a odsúhlasení zo strany VÚB banky vo forme nákupnej objednávky. VÚB banka bude všetky ostatné náklady na vypracovanie a predloženie ponuky považovať za náklady súvisiace s predkladaním ponuky, ktoré znáša strana predkladajúca ponuku.
 7. VÚB banka a strany vyjednávania sú si vedomé, že každá zo strán na seba preberá riziko zlyhania vo vyjednávaní podmienok a hrozí, že nakoniec nebude uzavretá žiadna zmluva alebo iná forma obchodného vzťahu. V súvislosti s uvedeným VÚB banka zdôrazňuje, že akákoľvek náhrada škody spôsobená zlyhaním vo vyjednávaní podmienok obchodného vzťahu sa uchádzačovi poskytne iba za podmienky, že o takejto škode bola VÚB banka upovedomená predtým, ako k takejto škode mohlo dôjsť a zároveň si strany pred začiatkom výberového konania dohodli maximálny rozsah škody, ktorú je VÚB banka ochotná kompenzovať. 
Procesy

Procesy

Proces výberového konania vo VÚB je riadený podľa pravidiel stanovených materskou spoločnosťou Intesa SanPaolo.

Realizované výberové konania sú neverejné a určené len pre pozvaných uchádzačov. VÚB banka si ponecháva právo rozhodnúť o finálnom zozname uchádzačov a vylúčiť z výberového konania uchádzačov aj bez udania dôvodu. 

V rámci procesu obstarávania sú implementované nadštandardné viacstupňové nezávisle kontroly dodávateľov aj nákupcov s cieľom zabezpečiť bezpečný, férový a transparentný priebeh výberových konaní.

Z pohľadu obchodného partnera je proces výberového konania rozdelený do 4 nadväzujúcich fáz. Kritickou fázou je samotná realizácia výberového konania, kedy je komunikácia medzi VÚB bankou a uchádzačom striktne obmedzená a riadená obstarávaním.

 

Piktogram      Popis
Identifikácia potenciálnych uchádzačov   Identifikácia potenciálnych uchádzačov
Registrácia a preverovanie   Registrácia a preverovanie potenciálnych uchádzačov v IT aplikáciách
Finalizácia zoznamu uchádzačov   Finalizácia zoznamu uchádzačov
Publikácia zadania   Publikácia zadania
Príprava   Príprava, odoslanie a hodnotenie ponúk z technického hľadiska 
Uskutočnenie jednaní   Uskutočnenie viac kolových komerčných jednaní o predložených ponukách
Nastavenie spolupráce   Nastavenie spolupráce a zodpovedností pred začiatkom realizácie
Realizácia vybraného riešenia   Realizácia vybraného riešenia/dodávka tovarov a služieb
Kontrola dodaného riešenia   Kontrola dodaného riešenia/tovarov a poskytnutých služieb
Hodnotenie spolupráce   Hodnotenie spolupráce a splnenia dohodnutých podmienok
SRM a spätná väzba   SRM a spätná väzba obchodným partnerom
Zdieľanie znalostí   Zdieľanie znalostí a best practice

 

Kontakty

Kontakty

Organizačná štruktúra a kontakty

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Kontakty

V prípade potreby/otázok nás kontaktujte e-mailom podľa jednotlivých oblastí:    
IT, Telco a Bankovej techniky a súvisiacich služieb   ict_procurement@vub.sk
Ostatné komodity, najmä služby a tovary marketingu, správy budov, kancelárskych potrieb, HR a podobne   gen_procurement@vub.sk
Vystavovanie a odosielanie objednávok   ops.procurement@vub.sk
     
Nájomné zmluvy   rents@vub.sk
Spracovanie a úhrady faktúr (okrem zasielania elektronických faktúr)   vubfakturacnecentrum@vub.sk
Zasielanie elektronických faktúr   faktury@vub.sk
     
Technická podpora IT aplikácií pre dodávateľov a obchodných partnerov VÚB (SK/EN)   support.supplierportal@vub.sk
Sťažnosti na postup pri výberových konaniach, eskalácie   procurement_director@vub.sk
Whistle blowing   podnety@vub.sk

 

Plánované výberové konania

Plánované výberové konania

Minulým, súčasným a budúcim partnerom dávame možnosť prihlásiť sa do vybraných výberových konaní.

Nižšie nájdete zoznam plánovaných výberových konaní, ktoré sme sa rozhodli zverejniť a otvoriť možnosť prihlásenia pre všetkých dodávateľov po splnení podmienok uvedených v podkladoch a splnení základných podmienok pre účasť vo výberovom konaní zo strany potenciálneho obchodného partnera. 

Realizované výberové konania sú neverejné a určené len pre pozvaných uchádzačov. VÚB banka si ponecháva právo rozhodnúť o finálnom zozname uchádzačov a vylúčiť z výberového konania uchádzačov aj bez udania dôvodu.

 

Predmet výberového konania
 
Konečný termín pre prihlásenie
            
Podklady k výberovému konaniu
Zatiaľ nie je plánované žiadne výberové konanie   -   -
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov vo VÚB banke sa nachádzajú v sekcii Ochrana osobných údajov, konkrétne v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných údajov v rámci procesu obstarávania vo VÚB, a.s..

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.