• Žiadny návrh

Investičné sporenie LUX

Založte si investičné sporenie a odkladajte si vďaka pravidelnému investovaniu.

Doba investičného sporenia

Minimálna doba pravidelného investovania 5 rokov

Investícia

Pravidelná mesačná investícia

Investičné sporenie

Pravidelné investovanie bez vstupných poplatkov

Vyberte si fond

Jednorazový vklad

min 0 EUR max 0 EUR

Mesačný vklad

min 0 EUR max 0 EUR

Doba sporenia

0 - 0 -

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície
 • Možný výnos
  EUR
  • Objem vkladov - EUR
  • Hodnota investície - EUR

Vyberte si fond


Jednorazový vklad

min 0 EUR
max 0 EUR

Mesačný vklad

min 0 EUR
max 0 EUR

Doba sporenia

min 0 - - max 0 -

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície
  • Možný výnos
   EUR
  • Objem vkladov - EUR
  • Hodnota investície - EUR

Výhody Investičného sporenia LUX

Investičné sporenie LUX je program pravidelného investovania do podielových fondov.

Investícia od 50 €

Pravidelná mesačná investícia od 50 € do  5000 € mesačne.

Vstupný poplatok 0€

Výstupný poplatok po uplynutí min. doby sporenia 0 €, inak 3% z aktuálnej ceny podielových listov.

Mimoriadna investícia až do 5000 €

Možnosť mimoriadnej investície až do výšky 5 000 € mesačne (vrátane pravidelnej investície).

Obchodné podmienky pre Investičné sporenie LUX

Oznámenie o znížení minimálnej sumy investície do sporenia

Vyvážená (Obozretná)

Vyvážená (Obozretná)

Eurizon Fund Flexible Equity Strategy

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 7

Fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem investovať časť svojich prostriedkov do akcii spoločností v Európe a USA a tak isto do dlhových cenných papierov. Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

 

Ambiciózna (Dynamická)

Ambiciózna (Dynamická)

Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 5

Vhodné riešenie pre investorov, ktorí chcú v dlhšom období profitovať na raste akcií spoločností pôsobiacich na rozvíjajúcich sa finančných trhoch, predovšetkým v Číne, Kórei, Taiwane a Indii. Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 5

Vhodné riešenie pre investorov, ktorí chcú v dlhšom období profitovať na raste akcií spoločností pôsobiacich na rozvinutých finančných trhoch, hlavne v USA a Európe alebo Austrálii. Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

Eurizon Fund Equity USA

Rizikový ukazovateľ/SRI: 5/7
Horizont (v rokoch): 5

Vhodné pre klientov, ktorí chcú svoje peniaze nechať zhodnotiť svetovými spoločnosťami, ktoré sú súčasťou amerických akciových indexov. Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

Eurizon Fund Equity Planet

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 5

Tento akciový fond je pre skúsenejších klientov, ktorí pri investovaní zohľadňujú témy ochrany planéty, akými sú zmenšovanie dopadu klimatickej zmeny, energetická efektívnosť, udržateľné poľnohospodárstvo ako aj správa vody a odpadu. Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

 

Eurizon Fund Equity Innovation

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 5

Tento akciový fond investuje hlavne do spoločností, ktoré sú zamerané na technologické inovácie a témy týkajúce sa robotiky, umelej inteligencie, elektronického obchodu a nových komunikačných technológií. Riadi sa kritériami ESG, teda má v portfóliu len také firmy, ktoré dbajú pri podnikaní na spoločenskú zodpovednosť a šetrný prístup k životnému prostrediu. Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

Eurizon Fund Equity People

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 5

Tento akciový je fond pre skúsenejších klientov a investuje do spoločností, ktoré sa svojím podnikaním prispôsobujú demografickým zmenám, ako napríklad starnutie obyvateľstva, nezdravé stravovanie ale taktiež rastúci vplyv technológii na bežný život. V našej ponuke ďalší fond, ktorý sa riadi spoločensky zodpovednými a udržateľnými princípmi ESG. Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

Eurizon Fund Sustainable Global Equity

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky do kvalitných svetových akcií na dlhšie časové obdobie. Investuje predovšetkým do akcií spoločností kótovaných na burzách v USA pričom pri výbere akcii zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne aspkety (ESG). Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

Eurizon Fund Equity China A

Rizikový ukazovateľ/SRI: 5/7
Horizont (v rokoch): 5

Výborná možnosť diverzifikovať portfólio pre klientov, ktorí vidia príležitosť v čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúcej čínskej ekonomike. Ide o fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

Potrebujete viac informácií?
Služba Kontakt
Máte otázky o produkte alebo potrebujete pomôcť so zriadením? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás
Navštívte nás
Navštívte nás v najbližšej kamennej pobočke.

Nájsť najbližšiu pobočku
Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokumenty s kľúčovými informáciami, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na  www.vub.sk a www.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Flexible Equity Strategy, Bond Corporate EUR LTE, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Manager Selection Fund v rozsahu podfondov (MS 10/20/40/70), Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., Svetove Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds.

 

Udržateľná investícia Investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu a/alebo ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, pokiaľ takéto investície významne nenarušia ktorýkoľvek z týchto cieľov a spoločnosti, ktoré z nich majú prospech, dodržiavajú normy riadenia a správy.
ESG faktory udržateľnosti Ciele  identifikované ako ESG faktory:
- Environmentálne,
- Sociálne 
- Riadenie a správa ("good governance") 
SFDR Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb  
čl. 8 SFDR Fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk  
čl. 9 SFDR Fond, ktorý má udržateľné investície ako svoj cieľ.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk 
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.