• Žiadny návrh

Informácie o ochrane vkladov

Informácie o ochrane vkladov

Fond ochrany vkladov (ďalej len „FOV”) bol zriadený zákonom NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov” alebo „zákon“).

Sídlo FOV:
Kapitulská ul. č.12
812 47 Bratislava
web: www.fovsr.sk
telefón: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570
fax: (+421 2) 5443 4335
e-mail: fov@fovsr.sk

Hlavnou úlohou FOV je podľa zákona

 • sústreďovať peňažné príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk
 • nakladať s nimi podľa zákona, najmä poskytovať náhrady za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady

VÚB banka je účastníkom systému ochrany vkladov v SR. FOV je fond, ktorý tvorí inštitucionálnu časť zákonného systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, pričom zabezpečuje vykonávanie činností, práv a povinností súvisiacich s týmto systémom ochrany vkladov; o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Európsku komisiu a Národná banka Slovenska a Európsky orgán dohľadu . Pritom FOV sústreďuje peňažné prostriedky bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách, ak sa stanú nedostupnými. FOV upravuje podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu vo Všeobecných podmienkach vyplávania náhrad.

Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Zákonom nie sú chránené:

 • vklady na doručiteľa, zostatky zrušeného vkladu na doručiteľa, najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na doručiteľa 
 • vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa zákona, nie je vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, ktorými sú
  • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba
  • názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie
 • vklad, ktorý je finančným nástrojom, ak § 28bf ods. 2 zákona neustanovuje inak
 • vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote
 • vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky alebo za predpokladu splnenia dohody bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo treťou stranou
 • vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet vrátane vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky
 • vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní právoplatne odsúdený za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti
 • vklad finančnej inštitúcie
 • vklad obchodníka s cennými papiermi
 • vklad poisťovne a zaisťovne
 • vklad subjektu kolektívneho investovania
 • vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde
 • vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
 • vklad orgánu verejnej moci
 • vklad vo forme dlhového cenného papiera vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo šeku

Za chránené vklady sa v zmysle zákona o ochrane vkladov považujú vklady:

 • na vkladných knižkách na meno,
 • na bežných účtoch,
 • na vkladových účtoch s výpovednou lehotou,
 • na účtoch termínovaných vkladov,
 • vo forme verejne neobchodovateľných vkladových listov/depozitných certifikátov na meno,
 • notárskej úschovy, ak oprávneným príjemcom z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené.

Za nedostupný vklad v banke podľa zákona má vkladateľ právo na náhradu od FOV v rozsahu podľa zákona.

Výška náhrady za nedostupný vklad

Všetky vklady jedného vkladateľa sa „spočítajú“ a na celkovú sumu sa vzťahuje úroveň krytia vo výške 100 000 €. Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa zákona o ochrane vkladov. To znamená, že všetky vklady vkladateľa sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na ktorom je 90 000 €, a bežný účet, na ktorom je 20 000 €, vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 €.

Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa zákona o ochrane vkladov, a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa zákona o ochrane vkladov; na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

V niektorých prípadoch sú vklady chránené vo výške presahujúcej 100 000 € – počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie, súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov alebo v dôsledku úmrtia, alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením.

Tieto skutočnosti vkladateľ oznámi banke pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke. Viac informácií možno získať na stránke www.fovsr.sk.

Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava v eurách podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými.

Vyplácanie náhrad sa musí skončiť:

 • Od 15. októbra 2015 do 31. decembra 2018 do 20 pracovných dní
 • Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 do 15 pracovných dní
 • Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 do 10 pracovných dní
 • Od 31. decembra 2023 do 7 pracovných dní

FOV môže v zákonom ustanovených dôvodoch odložiť vyplácanie náhrad. Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať FOV, keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke www.fovsr.sk.

FOV v prechodnom období od 15.10.2015 do 31.12.2023 zabezpečí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny štvrťrok.

Podrobnejšie informácie o systéme ochrany vkladov a FOV nájdete na internetovej adrese FOV www.fovsr.sk Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady si môžete pozrieť tu alebo na stránke fondu.

Základné informácie o ochrane vkladu a FOV

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.