• Žiadny návrh

Ochrana investora

Ochrana investora

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb zo strany VÚB. V zmysle ust. § 73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Banka, ktorá pri poskytovaní investičných služieb klientom vykonáva pokyny klientov, povinná raz ročne vypracovať a zverejniť  pre každý druh finančných nástrojov súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku, ako aj údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov. Uvedené informácie nájdete v dokumente s názvom Informácia o piatich najlepších miestach výkonu.

Sprievodca investora
Stratégia vykonávania, postupovania a alokácie pokynov     
Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora
Webové adresy miest výkonu pokynu     
Informácie o výnimke z povinnosti výmeny kolaterálu pre transakcie v rámci skupiny (EMIR)
Zodpovedné investovanie verzia 8 
Obchodná stratégia systematického internalizátora VÚB, a.s.
Politika začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť a vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch poradenstva na faktory udržateľnosti verzia 1

Report o kvalite vykonávania transakcií
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.