Zahraničné platby

Zahraničný platobný styk VÚB zahŕňa

 • spracovanie bezhotovostných prevodov peňažných prostriedkov zaslaných do VÚB zo zahraničia,
 • spracovanie bezhotovostných prevodov peňažných prostriedkov zaslaných z VÚB do zahraničia alebo do inej slovenskej banky v cudzej mene,
 • spracovanie šekov (bankové, súkromné)

Benefity VÚB banky

 • rozsiahla sieť korešpondenčných bánk,
 • zapojenie do siete SWIFT,
 • distribučné cesty podľa vášho výberu – obchodné miesta alebo elektronické distribučné cesty (Internet banking, Internet banking Plus, biznis banking, Kontakt),
 • dlhoročné skúsenosti zamestnancov banky v oblasti zahraničného platobného styku,
 • členstvo v medzinárodnej bankovej skupine IntesaSanpaolo.

Zahraničné platby

Hladké platby zo zahraničia

VÚB banka vykoná úhradu na základe prijatého dokladu zo zahraničnej banky. V prípade dostatočných údajov na doklade zabezpečí spracovanie úhrady on-line zúčtovaním na účet klienta v deň valuty, najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní dokladu.

VÚB banka pripisuje úhrady zo zahraničia na účet klienta kurzom dňa valuty platným v čase spracovania a vo výške uvedenej zahraničnou bankou. Úhrady v protihodnotách nad hranicu určenou bankou (nadlimitné operácie) sú spracovávané individuálnym kurzom.

Základné údaje potrebné na zrealizovanie platby zo zahraničia pre klienta VÚB banky prostredníctvom siete SWIFT:

 • Názov banky:
  • Všeobecná úverová banka, a. s.
  • Mlynské Nivy 1
  • 829 90 Bratislava
 • Swiftová adresa banky: SUBASKBX
 • Číslo účtu príjemcu platby, vrátane kódu banky 0200
 • Neskrátený názov a adresa príjemcu platby
 • Účel platby (napr. faktúra č. XXX za tovar, dar, atď)

Platby zo zahraničia šekom

VÚB banka akceptuje všetky druhy bankových a súkromných šekov, ktoré sú vystavené zahraničnou bankou alebo inou inštitúciou, resp. osobou v cudzej mene alebo v EUR.

Bankové a súkromné šeky majú obmedzenú lehotu splatnosti a musia byť predložené v lehotách stanovených zákonom (Zákon č. 191/1950 Zb. Zmenkový a šekový zákon). Súčasne musia spĺňať aj ďalšie podmienky v zmysle tohto zákona. Šek predkladá majiteľ šeku, t.j. osoba, na rad koho je šek vystavený. V prípade, že majiteľ šeku je imobilný, podpíše šek na zadnej strane pred notárom, ktorý o tom spíše zápisnicu. Potom môže šek predložiť vo VÚB banke poverená osoba spolu s touto zápisnicou a poverením na zastupovanie.

Bankové šeky

Sú vystavené bankovými inštitúciami. V prípade, že banka môže overiť podpisy výstavcu šeku podľa podpisových vzorov, alebo na základe žiadosti klienta overí krytie šeku prostredníctvom S.W.I.F.T.-u, môže šeky vyplatiť ihneď pri predložení. Ak nie je možné overiť podpisy výstavcu šeku, resp. jeho krytie, VÚB banka šek prevezme na nezáväzné inkaso.

Súkromné šeky

Sú vystavené nebankovými inštitúciami, resp. právnickými alebo fyzickými osobami. Pre tieto šeky nie je možné overiť ich krytie ani podpisy výstavcu, preto ich VÚB banka preberá len na nezáväzné inkaso. Hodnota šeku je klientovi vyplatená až po pripísaní ich úhrady zahraničnou bankou. Výplatu úhrady šeku prevzatého na inkaso VÚB banka uskutočňuje na účet klienta kurzom zo dňa valuty, t.j. zo dňa, kedy bola úhrada pripísaná zahraničnou bankou a v hotovosti aktuálnym kurzom.

Hladké platby do zahraničia

Hladké platby do zahraničia sú realizované na základe správne vyplneného platobného príkazu predloženého klientom, ktorý musí byť podložený krytím prostriedkov. Klient predkladá platobný príkaz:

VÚB banka zabezpečí spracovanie platobného príkazu v deň predloženia, ak klient predloží platobný príkaz v elektronickej forme do 15:00 hod. a v papierovej forme do 14:00 hod. Ak klient predloží Platobný príkaz po stanovenom čase, banka spracuje platobný príkaz v deň obdržania, najneskôr nasledujúci pracovný deň.

VÚB banka účtuje peňažné prostriedky na ťarchu účtu klienta on-line, kurzom podľa Kurzového lístka platného v čase predloženia Platobného príkazu. Ak v Platobnom príkaze je uvedený iný Dátum splatnosti, ako je deň predloženia Platobného príkazu, finančné prostriedky budú účtované na ťarchu účtu príkazcu prvým kurzom platným v deň Dátumu splatnosti. Ak sú účtované prostriedky z účtu príkazcu v iný deň, ako je deň predloženia, finančné prostriedky sú účtované prvým platným kurzom v aktuálny Bankový deň. Úhrady v protihodnotách nad hranicu určenú bankou (nadlimitné operácie) budú spracované individuálnym kurzom.

Čo je Non-SEPA prevod

Non-SEPA prevodom sa rozumie platobná operácia:

 • Prevod v CM v rámci a mimo EÚ a EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.)
 • Prevod vykonávaný v EUR mimo krajín EÚ a EHP
 • Prevod v EUR vykonávaný mimo VÚB v rámci EÚ a EHP nespĺňajúci podmienky SEPA-Europrevodu
 • Urgentný prevod vykonávaný v EUR a CM v rámci a mimo EÚ a EHP (okrem prevodov v rámci VÚB, a.s.)

Non-SEPA prevod vykonávame len z bežného účtu na základe Vami vyplneného Platobného príkazu predloženého v pobočke na tlačive Platobný príkaz, na nami akceptovaných tlačivách alebo zadaného elektronickou formou. Nepreberáme písomné Platobné príkazy doručené poštou, pokiaľ nie je s Vami dohodnuté inak.

Typ prevodu podľa vašej potreby

urgentný prevod – prevod zrealizovaný SWIFT-om s valutou aktuálneho Bankového pracovného dňa v Deň splatnosti, v ktorom korešpondenčná banka alebo banka príjemcu disponuje prostriedkami pre príjemcu v deň spracovania
štandardný prevod – prevod zrealizovaný štandardne SWIFT-om, pri ktorom korešpondenčná banka alebo banka príjemcu disponuje prostriedkami pre príjemcu s valutou + 2 Bankové pracovné dni odo dňa prijatia a spracovania platobného príkazu, najneskôr do 5 Bankových pracovných dní odo dňa prijatia a spracovania platobného príkazu (D+4).

Prevod realizujeme

 • swiftom - platby zasielané prostredníctvom systému SWIFT od spoločnosti S.W.I.F.T. – The Society for Worldwire Interbank Financial Telecommunication, ktorý umožňuje komunikáciu medzi finančnými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí.
 • šekom vystaveným vo VÚB, a. s. - platby sú realizované bankovým šekom v nasledovných menách: CAD, DKK, EUR, GBP, CHF, JPY, NOK, SEK, USD. Bankový šek je možné vystaviť len v prospech príjemcu v zahraničí a nie je možné ho predložiť príjemcovi za účelom výplaty hodnoty šeku priamo vo VÚB banke, nakoľko šeky sú splatné v zahraničných bankách. Bankový šek je zasielaný do zahraničia doporučenou poštou, príp. na žiadosť klienta prevzatý osobne klientom alebo zaslaný doporučenou poštou na adresu pobočky, kde si klient vyzdvihne šek a podpíše prevzatie šeku.
 • šekom vystaveným zahraničnou bankou - platby sú realizované swiftom v menách EUR, USD a AUD na príslušnú korešpondenčnú banku, ktorá vystaví šek a zašle ho na príjemcu platby.

Možnosti Poplatkovej inštrukcie

Klient pri platbách do zahraničia, resp. tuzemska na platobnom príkaze určí spôsob zúčtovania poplatkov VÚB, a. s., a zahraničných, resp. tuzemských bánk výberom z troch možností:

 • SHA - poplatky VÚB banky platí príkazca platby a poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca platby. Prevod so zadanou inštrukciou k poplatkom SHA môže byť znížený o poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
 • OUR - poplatky VÚB banky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu platí príkazca. Prevod so zadanou inštrukciou k poplatkom OUR bude pripísaný v celej čiastke. Prevody s pokynom OUR vykonávame nasledovne:
  • štandardné prevody v mene EUR do krajín EÚ a EHP s inštrukciou k poplatkom OUR bez konverzie na účte príkazcu zmeníme pri spracovaní inštrukciu k poplatkom z OUR na SHA,
  • v menách krajín EÚ a EHP (okrem meny EUR s bližšie špecifikovanými podmienkami v predchádzajúcej odrážke) s inštrukciou k poplatkom OUR do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej republiky) a do Švajčiarska účtujeme spolu s pre-vodom na ťarchu Vášho účtu garantovaný OUR poplatok bez dodatočného zúčtovania poplatkov iných bánk,
  • v ostatných menách mimo krajín EÚ a EHP a pri menách krajín EÚ a EHP zasielaných mimo krajín EÚ a EHP a Švajčiarska môžu byť zúčtované poplatky iných bánk za inštrukciu OUR aj dodatočne,
 • BEN - poplatky VÚB banky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemca prevodu. Prevod so zadanou inštrukciou k poplatkom BEN môže byť znížený o poplatky VÚB banky, korešpondenčných bánk a banky príjemcu. Prevody s pokynom BEN vykonávame nasledovne:
  • pri prevodoch zasielaných v menách EUR, CZK, DKK, GBP, HUF, HRK, CHF, NOK, PLN, RON a SEK (ďalej len meny krajín EÚ a EHP) do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej republiky) s inštrukciou k poplatkom BEN bez konverzie na účte príkazcu zmeníme pri spracovaní inštrukciu k poplatkom z BEN na SHA,
  • prevody zasielané v menách krajín EÚ a EHP do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej republiky) s inštrukciou k poplatkom BEN s konverziou na  účte príkazcu vykonáme s pokynom BEN,
  • prevody v menách AUD, CAD, JPY, RUB, TRY a USD (ďalej len ostatné meny mimo krajín EÚ a EHP) do a mimo krajín EÚ a EHP a v mene CHF mimo krajín EÚ a EHP vykonávame bez zmeny inštrukcie k poplatkom. Ak nie je v Platobnom príkaze určená žiadna inštrukcia k poplatkom, Platobný príkaz vykonáme inštrukciou k poplatkom SHA.

Cut-off časy predloženia Platobného príkazu

 • do 15.00 hod. na vykonanie štandardného prevodu v deň predloženia Platobného príkazu predloženého elektronicky;
 • do 14.00 hod. na vykonanie štandardného prevodu v deň predloženia Platobného príkazu predloženého na pobočke;
 • do 15.00 hod. na vykonanie Platobného príkazu formou urgentného prevodu v EUR v rámci krajín EÚ a EHP do bánk zapojených v Target2 v deň predloženia Platobného príkazu predloženého elektronicky;
 • do 14.00 hod. na vykonanie Platobného príkazu formou urgentného prevodu v EUR v rámci krajín EÚ a EHP do bánk zapojených v Target2 v deň predloženia Platobného príkazu predloženého na pobočke;
 • do 11.00 hod. na vykonanie urgentného prevodu v mene EUR do bánk, ktoré nie sú zapojené v Target2 alebo sú mimo EÚ a EHP a v CM v deň predloženia Platobného príkazu.

Webový formulár pre Zahraničný platobný styk

Webový formulár je určený na vyplnenie Zahraničného platobného príkazu v elektronickom prostredí. Možno ho využiť na prevody v cudzích menách, na prevody pre príjemcov mimo VÚB a na prevody v mene EUR mimo krajín EHP (Európsky hospodársky priestor) rovnako ako papierový platobný príkaz na platbu do zahraničia. Platby sú spoplatnené v zmysle cenníka VÚB banky ako Zahraničný platobný príkaz predložený na pobočke.

Po vyplnení Platobného príkazu v elektronickom prostredí, formulár vytlačte, riadne podpíšte a predložte v pobočke VÚB banky v papierovej forme. Pre Vaše potreby si urobte fotokópiu Platobného príkazu. Na použitie Webového formulára je potrebné mať nainštalovanú minimálne verziu Adobe Reader 9.0 a vyššiu.

Platby vo vybraných cudzích menách

V oblasti Zahraničného platobného styku umožňuje VÚB BANKA - okrem platieb v EUR a základných cudzích menách - aj realizáciu v ďalších vyše 100 vybraných cudzích menách, v ktorých môže klient uhrádzať rôzne platby za tovar, služby, mzdy, príspevky alebo dary takmer do celého sveta.

Výhody pre klienta

 • rozšírenie možnosti platenia v oblasti Zahraničného platobného styku
 • štandardné vyplnenie Zahraničného platobného príkazu
 • realizácia na banku príjemcu s valutou nasledujúci pracovný deň
 • nulové navýšenie poplatkov spojených s transakciou, poplatky za platbu do zahraničia v zmysle platného Cenníka VÚB Banky
 • informácia o fixnom kurze cudzia mena / EUR platnom v aktuálny pracovný deň - k dispozícii v pobočkách VÚB Banky

Predloženie platobného príkazu

V pobočke:

 • Zahraničný platobný príkaz
 • Webový formulár ZPP (Webový formulár je určený na vyplnenie Zahraničného platobného príkazu v elektronickom prostredí). Po jeho vyplnení, formulár vytlačte, riadne podpíšte a predložte v ktorejkoľvek pobočke VÚB Banky v papierovej forme. Pre Vaše potreby si urobte fotokópiu. Na použitie Webového formulára je potrebné mať nainštalovanú minimálne verziu Adobe Reader 9.0 a vyššiu.

Elektronicky:

 • cez Multichannel (Internetbanking,Mobil banking, Call centrum)

Spracovanie platobného príkazu

 • VÚB Banka zabezpečí spracovanie platobného príkazu v deň predloženia, ak ho klient predloží v papierovej forme do 14:00 hod a elektronickej forme do 15:00h.
 • Ak klient predloží platobný príkaz po stanovenom čase, bude bankou spracovaný až nasledujúci pracovný deň s kurzom dňa spracovania -cudzia mena / EUR.
 • Platby sú spoplatnené v zmysle Cenníka VÚB Banky ako Zahraničný platobný príkaz predložený v pobočke alebo zadaný elektronicky. Účet klienta, na ťarchu ktorého bude platba zúčtovaná, musí byť vedený v mene EUR.

Osobitné požiadavky pred realizáciou platby

Platby vo vybraných cudzích menách musia byť zasielané v súlade s devízovými reguláciami (nariadeniami) príslušnej krajiny. Ak sa tak nestane, zahraničná banka má právo platbu nevykonať a vrátiť ju na účet odosielateľa. V zmysle devízových, príp.bankových predpisov jednotlivých krajín je príjemca platby povinný poskytnúť doklady - ak ich predloženie požaduje korešpondenčná banka alebo banka príjemcu

Platby do uvedených krajín si pred realizáciou vyžadujú osobitné údaje, ktoré je klient povinný uviesť v platobnom príkaze:

 • Brazília - mena BRL
 • Kolumbia - mena COP
 • Čile - mena CLP
 • India - mena INR
 • Kazachstan - mena KZT
 • Mozambik - mena MZN
 • Peru - mena PEN
 • Uruguaj - mena UYU
 • Venezuela - mena VEF

Zoznam krajín s príslušnou lokálnou menou:

Názov krajiny Kód meny Názov meny
Albánsko ALL albánsky lek
Alžírsko DZD alžírsky dinár
Angola AOA kwanza
Arménsko AMD arménsky dram
Bahamy BSD bahamský dolár
Bahrajn BHD bahrajnský dinár
Bangladéš BDT taka
Barbados BBD barbadoský dolár
Bielorusko BYR bieloruský rubeľ
Bolívia BOB boliviano
Bosna BAM poukážky (konvert.marka)
Botswana BWP pula
Brazília BRL brazílsky real
Bulharsko BGN bulharský nový lev
Burundi BIF burundský frank
Čile CLP čílske peso
Čína CNY čínsky juan
Kongo CDF konžský frank
Dominik.republika DOP dominikánske peso
Džibutsko DJF džibutský frank
Egypt EGP egyptská libra
Etiópia ETB etiópsky birr
Fidži FJD fidžijský dolár
Filipíny PHP filipínske peso
Gambia GMD dalasi
Ghana GHS cedi
Gruzínsko GEL gruzínsky lari
Guatemala GTQ quetzal
Guinea GNF guinejský frank
Guyana GYD guayanský dolár
Haiti HTG gourde
Holandské Antily ANG antilský gulden
Honduras HNL lempira
Hong Kong HKD hongkongský dolár
India INR indická rupia
Indonézia IDR indonézska rupia
Irak IQD iracký dinár
Izrael ILS izraelský nový šekel
Jamajka JMD jamajský dolár
Jordánsko JOD jordánsky dinár
Južná Afrika ZAR juhoafrický rand
Južná Kórea KRW juhokórejský won
Kambodža KHR riel
Kamerun XAF frank BEAC/CFA
Kapverdy CVE kapverdské escudo
Katar QAR katarský riál
Kazachstan KZT kazachstanský tenge
Keňa KES kenský šiling
Kolumbia COP kolumbijské peso
Kostarika CRC kostarický colón
Kuvajt KWD kuvajtský dinár
Lesotho LSL loti
Libanon LBP libanonská libra
Libéria LRD libérijský dolár
Litva LTL litovský litas
Lotyšsko LVL lotyšský lats
Madagaskar MGA malgašská ariary
Malajzia MYR malazijský ringgit
Malawi MWK malawijská kwacha
Maroko MAD marocký dirham
Maurícius MUR maurícijská rupia
Mauritánia MRO ukija
Mexiko MXN mexické peso
Mongolsko MNT mongolský tugrik
Mozambik MZN metical
Namíbia NAD namibijský dolár
Nepál NPR nepálska rupia
Nigéria NGN naira
Nikaragua NIO cordoba
Nový Zéland NZD novozélandský dolár
Omán OMR ománsky rial
Pakistan PKR pakistanská rupia
Papua Nová Guinea PGK papuánska kina
Paraguaj PYG guarani
Peru PEN sol nový
Pobr.Slonoviny XOF frank BCEAO/CFA
Rwanda RWF rwandský frank
Saudská Arábia SAR saudský rial
Sierra Leone SLL leone
Singapur SGD singapurský dolár
Spoj.arab.emiráty AED SAE dirham
Srbsko RSD srbský dinár
Srí Lanka LKR srílanská rupia
Surinam SRD surinamský gulden
Svazijsko SZL lilangeni
Šalamúnové ostrovy SBD dolár šalam.ostrovov
Taiwan TWD taiwanský nový dolár
Tanzánia TZS tanzánijský šiling
Thajsko THB thajský baht
Trinidad,Tobago TTD dolár Trinidadu a Tobaga
Tunisko TND tuniský dinár
Uganda UGX ugandský šiling
Uruguaj UYU uruguajské peso
Vietnam VND dong
Venezuela VEF bolivar fuerte venezuelské
Zambia ZMK zambijská kwacha
Západná Samoa WST tala

IBAN a BIC

Správne používanie IBAN a BIC pri realizácii cezhraničných prevodov v rámci EÚ

IBAN - International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.

Štruktúra IBAN:
IBAN tvorí kombinácia veľkých písmen a číslic v nasledovnej štruktúre:

 • 2 veľké písmená – kód krajiny (napr. IT – Taliansko, SK – Slovensko, AT – Rakúsko...)
 • 2 znaky – kontrolné číslice umožňujúce programovú kontrolu čísla účtu
 • max. 30 znakov – kód banky, číslo účtu – predčíslie účtu a základné číslo účtu

IBAN môže byť tvorený max. 34-znakovou kombináciou písmen a číslic. V písomnej forme je IBAN medzerami rozdelený na skupiny po 4 znaky, v elektronickej forme sa medzery medzi skupinami znakov vypúšťajú.

Písomná forma: SK33 0200 0000 0000 0001 2351
Elektronická forma: SK3302000000000000012351

IBAN pre SR má vždy 24 znakov
Príklad:

Kód krajiny Kontrolné číslice Číslo účtu
SK 33 0200 0000 0000 0001 2351
dvojmiestny kód krajiny dvojmiestny kód kód banky, predčíslie účtu, základné číslo účtu

Zoznam krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia + Švajčiarsko

Príklad pre štruktúru IBAN v jednotlivých štátoch EÚ a EHP

Krajina Dĺžka čísla Príklad pre štruktúru IBAN
Belgicko 16 BE625100075XXXXX
Bulharsko 22 BG80BNBG966110203XXXXX
Cyprus 28 CY170020012800000012005XXXXX
Česká republika 24 CZ65080000001920001XXXXX
Dánsko 18 DK50004004401XXXXX
Estónsko 20 EE3822002210201XXXXX
Fínsko 18 FI21123456000XXXXX
Francúzsko 27 FR1420041010050500013MXXXXX
Grécko 27 GR16011012500000000123XXXXX
Holandsko 18 NL39RABO03000XXXXX
Chorvátsko 21 HR12100100518630XXXXX
Írsko 22 IE29AIBK931152123XXXXX
Island 26 IS1401592600765455107XXXXX
Lichtenštajnsko 21 LI210881000023XXXXXAA
Litva 20 LT1210000111010XXXXX
Lotyšsko 21 LV80BANK00004351XXXXX
Luxembursko 20 LU2800194006447XXXXX
Maďarsko 28 HU421177301611111018000XXXXX
Malta 31 MT84MALT0110000XXXXXMTLCAST0
Nemecko 22 DE893704004405320XXXXX
Nórsko 15 NO93860111XXXXX
Poľsko 28 PL27114020040000300201XXXXX
Portugalsko 25 PT500002012312345678XXXXX
Rakúsko 20 AT6119043002345XXXXX
Rumunsko 24 RO49AAAA1B310075938XXXXX
Slovensko 24 SK31120000001987426XXXXX
Slovinsko 19 SI561910000001XXXXX
Španielsko 24 ES07001203450300000XXXXX
Švédsko 24 SE35500000000549100XXXXX
Švajčiarsko 21 CH93007620116238XXXXX
Taliansko 27 IT40S05428111010000001XXXXX
Veľká Británia 22 GB29NWBK601613319XXXXX

Zoznam ďaľších krajín, ktoré vyžadujú používanie čísla účtu v tvare IBAN

Krajina Dĺžka čísla Príklad pre štruktúru IBAN
Andora 24 AD12000120302003591XXXXX
Bosna a Hercegovina 20 BA3912900794010XXXXX
Gibraltár 23 GI75NWBK0000000070XXXXX
Izrael 23 IL62 0108 0000 0009 99XX XXX
Macedónia 19 MK072 5012 0000 0XXX XX
Maurícius 30 MU17BOMM01011010303002XXXXXMUR
Monako 27 MC11127390007000111XXXXXh79
Čierna Hora 22 ME255050000123456XXXXX
San Maríno 27 SM86U03225098000000002XXXXX
Srbsko 22 RS352600056010016XXXXX
Turecko 26 TR3300061005197864578XXXXX

BIC - Bank Identifier Code (identifikačný kód banky) = swiftový kód banky

Štruktúra BIC:
IBAN tvorí kombinácia veľkých písmen a číslic v nasledovnej štruktúre:

 • BIC pozostáva z kombinácie 8 alebo 11 znakov – veľkých písmen príp. číslic a uvádza sa bez medzier
 • VÚB banka má swiftový kód SUBASKBX
Kód názvu banky Kód krajiny Kód sídla Kód pobočky
SUBA SK BX
štvormiestny unikátny kód, ktorý tvoria 4 písmená dvojmiestny kód krajiny dvojmiestny kód sídla, môže byť tvorený 2 písmenami, alebo 2 číslicami, príp. ich kombináciou trojmiestny kód pobočky (ak príslušná banka má viac swiftových adries, napr. swiftové adresy pobočiek), tvoria ho písmená alebo číslice, príp. ich kombinácia

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Užitočné odkazy
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem