• Žiadny návrh

Spoločenská zodpovednosť

VÚB banka je spoločnosťou, ktorá sa zaviazala podnikať zodpovedne.

Spoločenská zodpovednosť VÚB banky je založená najmä na etike a transparentnosti. Podnikateľské záujmy a aktivity prepája s etickými hodnotami nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona. Zodpovednosť banky je založená na predsavzatí zvážiť dosahy jej rozhodnutí na celú spoločnosť, a preto sa v obchodnej činnosti usiluje o aktivity, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a vytváraniu hodnoty nielen pre banku, ale aj pre jej partnerov. Dôležitý je komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu, ktorý je podporený transparentným konaním VÚB banky vo vzťahu ku všetkým partnerom. Základnou súčasťou tohto prístupu je implementácia spoločných politík a princípov zodpovedného podnikania.

Naši partneri

Naši partneri

Partneri sú dôležitou súčasťou každodenných podnikateľských aktivít VÚB banky.
Dokumenty a politiky

Dokumenty a politiky

VÚB banka, ako člen skupiny VÚB, sa v oblasti zodpovedného podnikania riadi pravidlami a politikami materskej spoločnosti.
Nefinančný výkaz

Nefinančný výkaz

VÚB banka nevydáva samostatný Nefinančný výkaz
Kontakt

Kontakt

Kontakty na oddelenie Spoločenská zodpovednosť.
Etický kódex

Etický kódex

Správa o zodpovednom podnikaní

Správa o zodpovednom podnikaní

Správa o zodpovednom podnikaní je výročnou správou o kvalitatívnych výsledkoch činností VÚB banky sumarizujúc aktivity, ktorých hlavným zámerom je trvalo udržateľný rozvoj v oblastiach ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti.

Samostatnú Správu o zodpovednom podnikaní  podľa medzinárodných smerníc Global Reporting Initiative vydávala VÚB banka v rokoch 2006-2016.

Od roku 2017 v zmysle medzinárodných predpisov a na základe európskej smernice Directive 2014/95/EU spracúva a vydáva takúto správu materská spoločnosť VÚB banky Intesa Sanpaolo za všetky svoje dcérske banky. Hoci VÚB banke zo zákona ani podľa novej EU smernice nevyplýva povinnosť vydať Správu o zodpovednom podnikaní, VÚB banka je hrdá na svoje aktivity a preto do svojej Výročnej správy zaradila kapitolu Vybrané aspekty zodpovedného podnikania.

Dokumenty

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.