• Žiadny návrh

Naši partneri

Partneri sú dôležitou súčasťou každodenných podnikateľských aktivít VÚB banky.

Práve z tohto dôvodu sa VÚB banka rozhodla realizovať niekoľko programov, ktorých cieľom je efektívna komunikácia a dialóg s jednotlivými skupinami partnerov ovplyvnenými jej podnikateľskou činnosťou. Komunikácia a dialóg zabezpečujú správne identifikovanie potrieb a požiadaviek partnerov aj s ohľadom na  životné prostredie.

Kľúčovými partnermi VÚB banky sú klienti, zamestnanci, akcionári, komunita a nemenej dôležité životné prostredie.

Klienti

Klienti

Klienti sú jedným z najdôležitejších partnerov VÚB banky, a preto stoja v centre jej záujmu a pozornosti. Správanie ku klientom zo strany banky je vždy zodpovedné, transparentné a etické, pričom nezáleží na tom, či je klient jednotlivec alebo veľká firma. Banka vytvára pre klientov inovatívne produkty zodpovedajúce ich požiadavkám, ktoré uspokojujú identifikované potreby klientov s maximálnou účinnosťou.

Detailnejšie informácie o vzťahu banky ku klientom nájdete v Správach o zodpovednom podnikaní.

Zamestnanci

Zamestnanci

VÚB banka si plne uvedomuje, že za jej dosiahnutým úspechom sa skrývajú odborné znalosti zamestnancov a kvalitne poskytované služby klientom. Banka si ctí hodnotu a prínos každého zamestnanca, a preto vo vzťahu k nim považuje za hlavnú úlohu konanie zohľadňujúce etické princípy a hodnoty banky, a vytváranie stimulujúceho pracovného prostredia a zaujímavej práce na základe požiadaviek získaných dialógom s nimi.

Detailnejšie informácie o vzťahu banky k zamestnancom nájdete v Správach o zodpovednom podnikaní.

Akcionári

Akcionári

Vzťahy s akcionármi predstavujú veľmi dôležité východisko podnikateľských aktivít VÚB banky. Banka sa preto snaží s maximálnou transparentnosťou komunikovať so všetkými akcionármi a zabezpečiť ich náležitú informovanosť uplatnením zásady rovnakého prístupu k informáciám. VÚB banka sa pri dodržiavaní ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych predpisov tiež riadi Etickým kódexom, princípmi týkajúcimi sa práv akcionárov a systémom jeden akcionár = jeden hlas.

Detailnejšie informácie o vzťahu banky k akcionárom nájdete v Správach o zodpovednom podnikaní.

Životné prostredie

Životné prostredie

VÚB banka ako finančná inštitúcia nemá svojou činnosťou priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Napriek tomu všetky podnikateľské aktivity praktizuje spôsobom šetrným k prírode a pri rozhodnutiach a procesoch rešpektuje zásady trvalo udržateľného rozvoja, ochranu prírody a životného prostredia. Znižovať vzniknutý negatívny priamy (vychádzajúci z činností banky) a nepriamy (tvorený klientmi a dodávateľmi) environmentálny dopad sa banka snaží prostredníctvom mapovania environmentálnych indikátorov, na základe ktorého sú prijímané opatrenia a definované postupy pre ich implementáciu.

Detailnejšie informácie o vzťahu banky k životnému prostrediu nájdete v Správach o zodpovednom podnikaní.

Komunita

Komunita

VÚB banka cíti zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej podniká, a preto má záujem pomáhať komunite, v ktorej žijú jej klienti, zamestnanci a ostatní partneri. Banka sa snaží byť súčasťou komunity najmä prostredníctvom Nadácie VÚB. Zodpovedné správanie v sociálnej oblasti uskutočňuje v troch hlavných oblastiach, ktorými sú vzdelávanie, záchrana a tvorba kultúrneho dedičstva a filantropia.

Detailnejšie informácie o vzťahu banky ku komunite nájdete v Správach o zodpovednom podnikaní.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.