• Žiadny návrh

Vyhrajte investíciu v hodnote až do 150 €

Založte si investičné sporenie v apke a objavte všetky jeho výhody.

Zhodnoťte svoje úspory s investičným sporením

Bez vstupných poplatkov

Pravidelné investovanie bez vstupných poplatkov

Investujte pravidelne

Už od 20 € mesačne

Vyberte si stratégiu

Vyberte si Opatrnú, Vyváženú, Ambicióznu alebo Udržateľnú stratégiu

Vyberte si fond

Jednorazový vklad

min 0 EUR max 0 EUR

Mesačný vklad

min 0 EUR max 0 EUR

Doba sporenia

0 - 0 -

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície
 • Možný výnos
  EUR
  • Objem vkladov - EUR
  • Hodnota investície - EUR

Vyberte si fond


Jednorazový vklad

min 0 EUR
max 0 EUR

Mesačný vklad

min 0 EUR
max 0 EUR

Doba sporenia

min 0 - - max 0 -

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície
  • Možný výnos
   EUR
  • Objem vkladov - EUR
  • Hodnota investície - EUR

Súťaž o investíciu v hodnote až do 150 €

Založte si investičné sporenie v apke do 30.4. 2024 a zapojte sa do súťaže. Až 150 klientov môže získať investíciu v hodnote do 50 € a 15 bonusových klientov investíciu až do 150 €.

Štatút súťaže

Stiahnite si apku a zriaďte si pravidelné investičné sporenie. Začať môžete už od 20 € mesačne.

Vyklikajte si investičné sporenie rovno v apke
Vyklikajte si investičné sporenie rovno v apke
Vyklikajte si investičné sporenie rovno v apke
Odkladajte si vďaka pravidelnému investovaniu
Pár klikov v apke a hotovo
Začnite investovať už od 20 € mesačne
Ako si založiť investičné sporenie cez VÚB Mobil Banking?

Otvoriť online

Výhody Investičného sporenia SK

Investičné sporenie SK je program pravidelného investovania do 12 podielových fondov spločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mesačným investovaním si znižujete riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície.

Investícia od 20 €

Pravidelná mesačná investícia už od 20 € do 5 000 €.

Vstupný poplatok 0 €

Výstupný poplatok po uplynutí min. doby sporenia 0 %, inak 3% z aktuálnej ceny podielových listov.

Mimoriadna investícia až do 5 000 €

Možnosť mimoriadnej investície až do výšky 5 000 € mesačne (vrátane pravidelnej investície).

Obchodné podmienky pre Investičné sporenie SK

Opatrná (Konzervatívna)

Opatrná (Konzervatívna)

Konzervatívne Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 2/7
Horizont (v rokoch): 2

Fond je orientovaný na investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne 2-4 rokov a očakávajú potenciál vyššieho výnosu ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

 

Zistiť viac

 

Active Bond Fund

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 4

Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú potenciál nadpriemerného zhodnotenia v danej triede aktív. Fond je tak možnosťou pre dlhopisových investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 4 roky.

 

Zistiť viac

 

Flexibilný Konzervatívny fond

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 4

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového alebo zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch.

 

Zistiť viac

 

MIX 15

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 4

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej strednej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

 

Zistiť viac

 

MIX 30

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri strednej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

 

Zistiť viac

 

ESG Zodpovedné Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú potenciál nadpriemerného zhodnotenia v danej triede aktív.Fond je určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem.

 

Zistiť viac

 

Vyvážená (Obozretná)

Vyvážená (Obozretná)

Stredoeurópske Aktívne Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 3

Fond je orientovaný na investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 3 roky a očakávajú potenciál vyššieho výnosu ako v prípade termínovaných vkladov a dlhopisov v mene euro.

 

Zistiť viac

 

Dynamické Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika. Je orientovaný na investície do podielových listov spravovaných správcovskou spoločnosťou, podielových listov iných otvorených podielových fondov, konzervatívnych dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, akcií a finančných derivátov.

 

Zistiť viac

 

Active Magnifica

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 4

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch.

 

Zistiť viac

 

Ambiciózna (Dynamická)

Ambiciózna (Dynamická)

Vyvážený Rastový fond

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 5

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré majú vysoký potenciál rastu ceny.

 

Zistiť viac

 

Akciové Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 5/7
Horizont (v rokoch): 7

Fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri vyššej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade zmiešaných alebo dlhopisových fondov.

 

Zistiť viac

 

Svetové Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 7

Cieľom fondu je dosiahnutie pozitívneho výnosu prostredníctvom investičných stratégií zameraných na akciové trhy rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa krajín. Jednotlivé fondy sú vyberané na základe udržateľných konkurenčných výhod, začlenením ESG (ENVIRONMENTÁLNE, SOCIÁLNE A GOVERNANCE) kritérií. 

Udržateľná (ESG)

Udržateľná (ESG)

ESG Zodpovedné Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 3/7
Horizont (v rokoch): 5
Klasifikácia SFDR: čl. 8 SFDR


Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú potenciál nadpriemerného zhodnotenia v danej triede aktív.Fond je určený investorom, ktorým záleží na tom, ako podnikanie spoločností, do ktorých investuje ovplyvňuje životné prostredie planéty, podieľa sa na vytváraní sociálne spravodlivejších podmienok a transparentného riadenia firiem.

 

Zistiť viac

 

Svetové Portfólio

Rizikový ukazovateľ/SRI: 4/7
Horizont (v rokoch): 7
Klasifikácia SFDR: čl. 8 SFDR


Cieľom fondu je dosiahnutie pozitívneho výnosu prostredníctvom investičných stratégií zameraných na akciové trhy rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa krajín. Jednotlivé fondy sú vyberané na základe udržateľných konkurenčných výhod, začlenením ESG (ENVIRONMENTÁLNE, SOCIÁLNE A GOVERNANCE) kritérií. 

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokumenty s kľúčovými informáciami, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na  www.vub.skwww.eurizonslovakia.com/sk, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Manager Selection Fund v rozsahu podfondov (MS 10/20/40/70), Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., Svetové portfólio otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds.

 

Udržateľná investícia Investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu a/alebo ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, pokiaľ takéto investície významne nenarušia ktorýkoľvek z týchto cieľov a spoločnosti, ktoré z nich majú prospech, dodržiavajú normy riadenia a správy.
ESG faktory udržateľnosti Ciele  identifikované ako ESG faktory:
- Environmentálne,
- Sociálne 
- Riadenie a správa ("good governance") 
SFDR Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb  
čl. 8 SFDR Fond presadzujúci environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk  
čl. 9 SFDR Fond, ktorý má udržateľné investície ako svoj cieľ.
 Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti nájdete v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä predajný prospekt) a v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk 
 
   
   
   
   
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.