• Žiadny návrh

Investovať alebo odkladať?

Založte si investičné sporenie a odkladajte si vďaka pravidelnému investovaniu.

Zhodnoťte svoje úspory s investičným sporením

Bez poplatkov

Vo vybranom fonde bez vstupných a výstupných poplatkov

Investujte pravidelne

Už od 20 € mesačne

Vyberte si stratégiu

Konzervatívnu, obozretnú alebo dynamickú

Vyberte si fond

Jednorazový vklad

min 0 EUR max 0 EUR

Mesačný vklad

min 0 EUR max 0 EUR

Doba sporenia

0 - 0 -

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície
 • Možný výnos
  EUR
  • Objem vkladov - EUR
  • Hodnota investície - EUR

Vyberte si fond


Jednorazový vklad

min 0 EUR
max 0 EUR

Mesačný vklad

min 0 EUR
max 0 EUR

Doba sporenia

min 0 - - max 0 -

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície
  • Možný výnos
   EUR
  • Objem vkladov - EUR
  • Hodnota investície - EUR
Vyklikajte si investičné sporenie rovno v apke
Vyklikajte si investičné sporenie rovno v apke
Vyklikajte si investičné sporenie rovno v apke
Odkladajte si vďaka pravidelnému investovaniu
Pár klikov v apke a hotovo
Navyše teraz hráte aj o jeden z 5 e-bikov

Stiahnuť aplikáciu VÚB Mobil Banking:

Google play apple pay

Stiahnutie mobilnej aplikácie

Vyhrajte e-bike vďaka investovaniu

Stiahnite si apku, zriaďte si investičné sporenie a zapojte sa do súťaže o jeden z 5 e-bikov.

Štatút súťaže

Ako si založiť investičné sporenie cez VÚB Mobil Banking?

Výhody Investičného sporenia SK

Investičné sporenie SK je program pravidelného investovania do 11 podielových fondov spločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mesačným investovaním si znižujete riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície.

Investícia od 20 €

Pravidelná mesačná investícia už od 20 € do 5 000 €.

Vstupný poplatok 0 €

Výstupný poplatok po uplynutí min. doby sporenia 0 %, inak 3% z aktuálnej ceny podielových listov.

Mimoriadna investícia až do 5 000 €

Možnosť mimoriadnej investície až do výšky 5 000 € mesačne (vrátane pravidelnej investície).

Konzervatívna stratégia:

Konzervatívne portfólio

Obozretná stratégia:

Active Bond Fund, Stredeurópsky dlhopisový fond, Flexibilný konzervatívny fond, MIX 15, MIX 30, ESG Zodpovedné Portfólio

Dynamická stratégia:

Vyvážený rastový fond, Akciové Portfólio, Active Magnifica, Dynamické Portfólio

Obchodné podmienky pre Investičné sporenie SK

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na  www.vub.skwww.eurizonslovakia.com/sk, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Manager Selection Fund v rozsahu podfondov (MS 10/20/40/70), Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.