Kontakt Internet banking IB Search ×

Úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade až 3 %

Zvýhodnený vstupný poplatok len 1,33 % z investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu

Nedovoľte inflácii znehodnotiť vaše peniaze

Aktívna obrana proti inflácii

Ceny stúpajú a hodnota peňazí klesá. Na účte sa oplatí držať len hotovosť na bežné výdavky a rezervu. Vyskúšajte Kombiprodukt.

Vašu investíciu rozložíme medzi termínovaný účet a do podielových fondov. Vy tak získate zaručený úrok a aj možnosť rastu.

Vypočítajte si možné zhodnotenie alebo sa obráťte na našich investičných poradcov.

Vypočítať zhodnotenie

 

Kombiprodukt kombinuje 2 produkty

Investíciu do vybraných podielových fondov Eurizon SK 12 mesačný termínovaný vklad 
Active Bond Fund, Stredoeurópske Aktívne Portfólio, Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové Portfólio, MIX 15, MIX 30, ESG Zodpovedné Portfólio v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 3 % (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

 

Minimálna investícia od 1 500 €

Investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na terminovaný vklad a 2/3 do podielových fondov Eurizon SK

Možnosť rozdeliť investíciu v rámci Kombiproduktu do viacerých fondov súčasne*

Všetky úrokové sadzby súvisiace s Kombiproduktom nájdete v časti úrokové sadzby.

Vypočítajte si výšku potenciálneho zhodnotenia

- + 1 500 € 100 000€

Vyberte kombináciu fondov

 

Minimálna investícia do každého fondu je 150 EUR

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter.  

Pri výpočte výkonnosti podielových fondov vychádzala VÚB, a.s. z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti; uvedená výkonnosť nezohľadňuje vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Kalkulačka neslúži na poskytovanie investičného poradenstva ani nepredstavuje výzvu/odporúčanie na nákup konkrétneho podielového fondu. Uvedené prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Zhrnutie

12-mesačný termínovaný vklad
0

Podielový fond Eurizon SK
0

Zhodnotenie za 12-mesiacov
0

 

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., ani Eurizon SK nezodpovedajú za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov Eurizon SK, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti Eurizon SK a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.eurizoncapital.com/sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku.Oficiálne názvy podielových fondov uvedených v tomto dokumente sú ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond Eurizon SK, STREDOEURÓPSKE AKTÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon SK, DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon SK, VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond Eurizon SK, ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond Eurizon SK, FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond Eurizon SK, AKCIOVÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon SK, MIX 15, otvorený podielový fond Eurizon SK, MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon SK a ESG ZODPOVEDNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon SK.  

V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov Eurizon SK môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov Eurizon SK môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielových fondoch Active Bond Fund, Stredoeurópske Aktívne Portfólio, Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové Portfólio, MIX 15, MIX 30 a ESG Zodpovedné Portfólio to je 500 € do 12 mesačného termínovaného vkladu + 1 000 € do podielových fondov EURIZON SK, kde celková minimálna investícia je 1 500€). V rámci jedného Kombiproduktu možno kombinovať fondy Active Bond Fund, Stredoeurópske Aktívne Portfólio, Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové Portfólio, MIX 15, MIX 30 a ESG Zodpovedné Portfólio za splnenia podmienky minimálnej investície do týchto fondov

Môže vás tiež zaujímať