Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade až 2,5 % p.a. 

 

Minimálna jednorazová
investícia 1500 €

Zvýhodnený vstupný poplatok

 

Kombiprodukt kombinuje 2 produkty

 

Investíciu do vybraných podielových fondov Eurizon SK 12 mesačný termínovaný vklad 
Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové portfólio, MIX 15, MIX 30 v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

Navyše získate

až 2,5 % na termínovanom vklade vstupný poplatok len 1,33 % už od 1 500 €
zvýhodnená úroková sadzba až 2,5 % p.a. počas prvých 12 mesiacov na termínovanom vklade.

vstupný poplatok vo výške len 1,33 % z investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu

 

minimálna celková investícia už od 1 500 €*

 

investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov Eurizon SK

(v porovnaní s jednorazovou investíciou)

možnosť rozložiť investíciu v rámci Kombiproduktu do viacerých fondov súčasne*

Všetky úrokové sadzby súvisiace s Kombiproduktom nájdete v časti úrokové sadzby.

Vypočítajte si výšku potenciálneho zhodnotenia

- + 1 500 € 100 000€

Vyberte kombináciu fondov

 

Minimálna investícia do každého fondu je 150 EUR

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter.  

Pri výpočte výkonnosti podielových fondov vychádzala VÚB, a.s. z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti; uvedená výkonnosť nezohľadňuje vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Kalkulačka neslúži na poskytovanie investičného poradenstva ani nepredstavuje výzvu/odporúčanie na nákup konkrétneho podielového fondu. Uvedené prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Zhrnutie

12-mesačný termínovaný vklad
0

Podielový fond VÚB AM
0

Zhodnotenie za 12-mesiacov
0

 

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., ani Eurizon SK nezodpovedajú za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov Eurizon SK, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti Eurizon SK a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.eurizoncapital.com/sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku.Oficiálne názvy podielových fondov uvedených v tomto dokumente sú ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond Eurizon SK, STREDOEURÓPSKY DLHOPISOVÝ FOND, otvorený podielový fond Eurizon SK, DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon SK, VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond Eurizon SK, ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond Eurizon SK, FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond Eurizon SK, AKCIOVÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon SK, MIX 15, otvorený podielový fond Eurizon SK a MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon SK.  

V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov Eurizon SK môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov Eurizon SK môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielových fondoch Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové portfólio, MIX 15 a MIX 30 to je 500 € do 12 mesačného termínovaného vkladu + 1 000 € do podielových fondov EURIZON SK, kde celková minimálna investícia je 1 500€). V rámci jedného Kombiproduktu možno kombinovať fondy Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové portfólio, MIX15 a MIX 30 za splnenia podmienky minimálnej investície do týchto fondov

Môže vás tiež zaujímať