Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

VÚB, a.s. poskytuje úvery zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky Podpora rozvoja energetickej efektívnosti. O investičné úvery je možné požiadať v rámci tohto programu:

SLOVSEFF III. (Slovakia Sustainable Energy Finance Facility) - zameraný na podporu energetickej efektívnosti v priemysle

Program SLOVSEFF III.

VÚB, a.s. poskytuje úvery spolufinancované zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky na podporu rozvoja energetickej efektívnosti (SLOVSEFF III. - Slovakia Sustainable Energy Finance Facility). Program SLOVSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti v priemysle, na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov a rezidenčného bývania. Po úspešnej realizácii a overení kompletnosti každého projektu klientovi bude vyplatená stimulačná platba vypočítaná (na základe odhadu budúceho šetrenia CO2, ktoré projekt prinesie) ako percento z objemu načerpaného úveru, ktorý je poskytnutý zo zdrojov EBRD.

Úrovne stimulačných platieb sú nasledujúce:

  • projekty energetickej efektívnosti v priemysle a projekty obnoviteľných zdrojov: 5-20% z objemu úveru
  • energetická efektívnosť budov – 10 alebo 15 % z objemu úveru (podmienkou je dosiahnutie minimálne 30% - 40% úspory spotrebovanej energie oproti pôvodnému stavu)

Projekt je určený pre súkromné spoločnosti a spoločnosti typu ESCO (Energy Service Companies), ktoré nemajú väčšinový štátny podiel a nie sú riadené štátom alebo inou politickou, vládnou a administratívnou entitou. Projekt môžu využiť aj bytové domy prostredníctvom spoločenstiev vlastníkov bytov alebo správcov a iné súkromné spoločnosti, ktoré svoju činnosť realizujú podľa slovenskej legislatívy.

Ďalšie podmienky

  • maximálna suma úveru je 2,5-10 mil.EUR (podľa typu projektu)
  • minimálna suma úveru je 20 tis. EUR
  • vnútorná miera návratnosti projektu musí byť minimálne 8%
  • úvery sú poskytnuté v mene EUR
  • na projekt neboli poskytnuté žiadne iné granty

Technická pomoc a podpora je klientovi poskytnutá bezplatne prostredníctvom projektového konzultanta a verifikačného konzultanta.
O investičný úver z programu SLOVSEFF III. môžete požiadať na ktorejkoľvek firemnej pobočke VÚB, a.s., alebo môžete kontaktovať priamo vášho vzťahového manažéra.
Viac informácií o danom projekte nájdete na internetovej stránke www.slovseff.eu.