• No suggestion

Financovanie obchodu

Produkty na zvýšenie vašej konkurencieschopnosti a eliminovanie rizík súvisiacich s vaším podnikaním.

Financovanie obchodu

Pre zjednodušenie financovania Vašich dodávateľsko - odberateľských vzťahov Vám ponúkame produkty obchodného financovania. Tieto produkty pomôžu zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť na trhu a eliminovať riziká, ktoré súvisia s neplnením dohodnutých zmluvných záväzkov. Poradíme Vám výhodné platobné podmienky a navrhneme vhodnú formu financovania Vašich obchodných aktivít na domácom a zahraničnom trhu.

Predexportné financovanie

Predexportné financovanie

Tento produkt Vám umožní získať finančné zdroje na realizáciu Vášho vývozného kontraktu. Tieto
prostriedky slúžia na nákup materiálu a surovín, zabezpečenie výrobného procesu až po financovanie Vašej
exportnej pohľadávky.

Výhody

 • získanie úverových zdrojov na realizáciu vývozného kontraktu ešte pred vznikom pohľadávky
 • prístup k finančným zdrojom aj v prípade nižšej bonity dodávateľa
 • splácanie úveru je naviazané na úhradu pohľadávky odberateľom
 • možnosť poistenia politického a komerčného rizika odberateľa EXIMBANKOU SR
 • v prípade vystavenia bankovej záruky za úver EXIMBANKOU SR menšie nároky na zabezpečenie úveru

Podmienky poskytnutia úveru

 • predloženie kontraktu uzatvoreného odberateľom
 • akceptovateľné platobné podmienky (platba prostredníctvom akreditívu či zabezpečenie bankovou zárukou je výhodou)
 • poskytnutie úveru až do výšky 80% vynaložených nákladov spojených s nákupom materiálu a subdodávkami
 • úver je čerpaný účelovo, t.j. oproti subdodávateľským faktúram a faktúram za nákup materiálu
 • splácanie úveru je z došlých platieb od odberateľa
 • na elimináciu platobného rizika odberateľa je možné využiť poistenie EXIMBANKY SR
 • poskytnutie úveru môže byť podmienené vystavením bankovej záruky za úver v prospech banky

V prípade Vášho záujmu o predexportné financovanie, kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku, alebo oddelenie Exportného a obchodného financovania.

Kontakt

VÚB, a. s.
Oddelenie 3801 - Exportné a obchodné financovanie
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Tel.: 02/5055 2625, 02/5055 2281, 02/5055 1558
Fax: 02/5055 2091
E-mail: tradefinance@vub.sk

Exportny podnikateľský úver

Exportny podnikateľský úver

Exportný podnikateľský úver banka poskytuje zahraničnej banke, alebo priamo Vášmu zahraničnému odberateľovi. Poskytnutie úveru umožní, aby ste úhradu za dodaný tovar obdržali hneď po uskutočnení dodávky. Zahraničná banka, alebo odberateľ, následne spláca úver banke v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom.

Predmetom financovania je hlavne vývoz investičných celkov, strojov alebo technológií. Úver sa zvyčajne poskytuje až do výšky 85% hodnoty kontraktu, pričom hodnota kontraktu by mala byť vyššia ako 1 000 000 EUR. Predpokladom jeho poskytnutia je poistenie úveru EXIMBANKOU SR a zaplatenie minimálne 15% hodnoty kontraktu odberateľom vopred.

Výhody

 • úhradu za dodaný tovar Vám vyplatíme hneď po jeho dodaní a akceptácii vývozných dokumentov
 • dlžníkom úveru je zahraničný odberateľ, resp. zahraničná banka
 • spolu S EXIMBANKOU preberáme riziko nezaplatenia úveru
 • odberateľský úver umožňuje zahraničnému odberateľovi dlhodobé splácanie úveru
 • úrokové náklady sú nižšie ako úrokové náklady poskytované bankou v sídle odberateľa


Kontakt

VÚB, a. s.
Oddelenie 3801 - Exportné a obchodné financovanie
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Tel.: 02/5055 2625, 02/5055 2281, 02/5055 1558
Fax: 02/5055 2091
E-mail: tradefinance@vub.sk

Invoice discounting

Invoice discounting

Na financovanie Vašich pohľadávok môžete, okrem úverov a faktoringu, využiť aj invoice discounting. Ide o
odkúpenie Vašich pohľadávok pred lehotou ich splatnosti. Táto forma financovania Vám umožní postúpiť
pohľadávku na VÚB banku, ktorá Vám vyplatí hodnotu faktúry (pohľadávky) zníženú o diskont.

VÚB banka odkupuje pohľadávky z obchodného styku, teda tie, ktoré vznikli na základe dodania tovaru,
alebo služby.

Výhody

 • peňažné prostriedky Vám vyplatíme hneď po vzniku pohľadávky
 • peňažné prostriedky Vám poskytneme až do výšky 100% hodnoty faktúry
 • odľahčíte si súvahu a urýchlite peňažné toky
 • poskytnutím odloženej platby (30 a viac dní) zvyšujete svoju konkurencieschopnosť na trhu
 • nepotrebujete iné zabezpečenie okrem pohľadávok (bonita ktorých je pre banku akceptovateľná)
Záruky

Záruky

Potrebujete predložiť svojmu obchodnému partnerovi bankovú záruku za plnenie Vašich povinnosti vyplývajúcich z kontraktu alebo akýchkoľvek iných zmluvných dokumentov?

Ponúkame Vám bankové záruky s nasledovnými výhodami

 • zabezpečenie splnenia zmluvných záväzkov kupujúceho dohodnutých v zmluve,
 • eliminácia obchodného rizika predávajúceho na minimum,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti dodávateľa s možnosťou uchádzať sa o obchody, ktoré sú
  pre menej bonitných uchádzačov nedosiahnuteľné,
 • vylepšenie podmienok ponúk a v konečnom efekte dosiahnutie lepších podmienok kontraktov.

Je na klientovi, aby (aj za pomoci banky) dosiahol pre seba čo najprijateľnejšie podmienky, čo okrem iného predpokladá, aby:

 • požiadal o poradenstvo ešte v predkontraktovej fáze s cieľom prerokovať podmienky, ktoré
  musia spĺňať záruky v jednotlivých krajinách, vrátane poplatkov miestnych bánk, ktoré sú v
  banke dostupné na požiadanie,
 • cenu záruky (poplatky s ňou spojené) premietol do ceny kontraktu,
 • za neho poskytnuté záruky (ak je subdodávateľom) kryli iba jeho záväzky a nie aj záväzky
  hlavného dodávateľa,
 • presvedčil zmluvného partnera k akceptácii priamej záruky, ak to neodporuje miestnemu
  právu,
 • ponúkol (aj za pomoci banky) zmluvnému partnerovi svoje znenie záruky, ak tento žiadne
  nenavrhol,
 • si uvedomil, že o znení záruky je možné rokovať aj napriek tomu, že bolo navrhnuté zmluvným
  partnerom.

VÚB banka požaduje, aby boli vždy splnené nasledovné kritériá:

 • záruka bude vystavená na určitú čiastku, ktorú sa zaväzuje zaplatiť v prípade platby zo
  záruky,
 • oprávnený nemôže od banky požadovať splnenie iného záväzku, než záväzku zaplatenia
  konkrétnej čiastky maximálne do výšky záruky,
 • znenie záruky musí byť jasné a jednoznačné, najmä čo sa týka podmienok, za ktorých sa
  uskutoční platba zo záruky,
 • VÚB banka nezoberie na seba žiadny záväzok pôsobiť ako arbitrážny orgán medzi svojím
  klientom a jeho zmluvným partnerom,
 • záruka musí umožňovať ukončenie jej platnosti k určitému, v nej uvedenému dátumu, alebo
  po predložení dokumentu (napr. kolaudačné rozhodnutie), dokazujúceho, že nastala určitá,
  nespochybniteľná udalosť.
 • VÚB banka zabezpečuje vystavovanie záruk do takmer každej krajiny sveta. Zamestnanci
  VÚB banky sú pripravení poskytnúť svojím klientom potrebné informácie o vhodnosti znenia
  záruky v prípade, ak nie je požadované štandardné znenie záruky. VÚB banka vykonáva aj
  avízovanie záruk iných bánk, pričom súčasťou tejto služby je aj overenie ich právoplatnosti a
  posúdenie ich znenia.

Podmienky pre poskytnutie záruky

 • akceptovateľná bonita podnikateľského subjektu z hľadiska finančných výkazov,
 • preukázanie schopnosti splnenia záväzkov vyplývajúcich z kontraktu, ktorý má byť
  zabezpečený zárukou,
 • zabezpečenie záruky vrátane poplatkov a odplát - všetky prípustné formy zabezpečenia na
  základe vzájomnej dohody medzi bankou a klientom vrátane nástrojov vymožiteľnosti práva
  veriteľa (ako je blankozmenka, notárska zápisnica).
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.