• No suggestion

Menové obchody

Menové obchody

Devízový trh je súčasťou finančného trhu. Umožňuje vzájomnú zámenu jednotlivých zahraničných mien, t.j. platby za dovoz, inkasá za vývoz ako aj iné operácie, ktoré ovplyvňujú menový kurz domácej meny vo vzťahu k zahraničným menám.

Devízový trh je trhom promptným – netermínovaným - spotovým (devízové konverzie, devízová arbitráž) alebo trhom termínovaných obchodov (swapy, forwardy, futures, opcie). Devízový trh plní funkciu aj poistenia proti devízovým rizikám (hedging).

Menové spotové konverzie

Menové spotové konverzie

Spotová menová konverzia je nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu v kurze, ktorý je odvodený od aktuálnej ceny na devízovom trhu v danom momente. Využíva sa na konverziu peňažných prostriedkov pri platbe do zahraničia, inkaso zahraničnej platby alebo na prevod prostriedkov medzi účtami subjektu, vedených v rôznych menách.

Vysporiadanie operácií prebieha na spotovú valutu, t.j. 2 pracovné dni od uzatvorenia obchodu. Klient môže požiadať o vysporiadanie na valutu totožnú s dátumom dohodnutia konverzie (D+0), alebo nasledujúci pracovný deň (D+1), pričom výsledný kurz sa upravuje o príslušný úrokový diferenciál.

Podmienky

 • podpísané Rámcové Treasury zmluvy

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Menové forwardy

Menové forwardy

Forward je transakcia predstavujúca záväzok vzájomnej výmeny dvoch mien so splatnosťou dlhšou ako spotová valuta, t.j. minimálne D+3, pričom budúci kurz sa stanovuje v deň vzniku záväzku. Jedná sa o zafixovanie výmenného kurzu na budúce menové konverzie, ktorým sa eliminuje kurzové riziko pri riadení cash flow v jednotlivých menách.

Forwardový kurz je odvodený od spotového kurzu, upravený o forwardové body, ktoré predstavujú výšku úrokového diferenciálu na obdobie do splatnosti forwardu. V deň vzniku záväzku nedochádza k výmene prostriedkov na účtoch klienta, tá je realizovaná v deň splatnosti.

Forwardy nie sú štandardizované produkty, t.j. objemy a splatnosti sa stanovujú na individuálnej báze podľa požiadaviek klienta.

Využitie:

 • prostriedok na zaistenie výmenného kurzu peňažných tokov v cudzej mene v prípade fluktuácie na devízových trhoch
 • spôsob stanovenia ceny komodity vopred

Podmienky

 • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Menové swapy

Menové swapy

Menové swapy sú kombináciou menovej spotovej a termínovej operácie. Predstavujú predaj/nákup jednej meny za druhú so súčasným spätným nákupom/predajom po určitej dobe za vopred dohodnutý kurz, pričom objem transakcie zostáva nezmenený.

Druhy swapových obchodov:

 • buy and sell (okamžitý nákup základnej meny + termínovaný predaj základnej meny)
 • sell and buy (okamžitý predaj základnej meny + termínovaný nákup základnej meny)

Podmienky

 • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Menové opcie

Menové opcie

Menové opcie predstavujú právo, nie však povinnosť predať/ kúpiť podkladové aktívum (t.j. devízy ) k vopred stanovenému dátumu za vopred dohodnutý kurz. Cenou práva je opčná prémia, ktorej výška závisí od úrovne dohodnutého realizačného kurzu – strike, časového obdobia, volatility kurzov a úrokových sadzieb jednotlivých mien.

Typy menových opcií:

 • call option (kúpna opcia) – právo, nie však povinnosť kúpy hlavnej meny v stanovenom kurze
 • put option (predajná opcia) – právo, nie však povinnosť predaja hlavnej meny v stanovenom kurze

Podľa možnosti uplatnenia:

 • európsky typ opcie – uplatnenie práva len v dohodnutý deň expirácie
 • americký typ opcie - uplatnenie práva v ktoromkoľvek čase do expirácie

Výhodou opcií je flexibilita a 100% zaistenie na požadovanej úrovni s možnosťou ďalšieho využitia kurzových zmien. Minimálny objem kontraktu je 100.000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene.

Podmienky

 • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Štruktúrované produkty

Štruktúrované produkty

Štruktúrované produkty umožňujú zaistiť sa voči kurzovému riziku prostredníctvom kombinácie štandardných produktov ako forward, opcie a podobne. Tieto produkty sú šité na mieru presne podľa potrieb klienta.

Podmienky

 • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.