• No suggestion

Prevádzkové financovanie

Operatívne riešenie krytia vašich plánovaných aj neplánovaných krátkodobých prevádzkových potrieb.
Kontokorentný úver

Kontokorentný úver

Ak potrebujete mať kedykoľvek k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov aj nad rámec vašich zdrojov,
ponúkame vám kontokorentný úver s množstvom výhod.

Výhody

 • úver čerpaný na bežnom účte až do výšky stanoveného dohodnutého
  debetného rámca (limitu),
 • z bežného účtu uhrádzate svoje výdaje, v prípade nedostatku vlastných prostriedkov
  automaticky dochádza k čerpaniu úveru a z prichádzajúcich platieb sa úver priebežne spláca,
 • preklenutie krátkodobých výkyvov v príjmovej časti vašej firmy,
 • čerpanie len v aktuálne potrebnej výške,
 • úroky účtované len za dni skutočného čerpania úveru,
 • poskytuje sa spravidla na obdobie jedného roka s možnosťou
  získania úveru aj na ďalšie obdobie.

Podmienky na poskytnutie úveru

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote
  splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • účelovosť úveru - banka poskytuje úver na krytie prevádzkových potrieb v súvislosti
  s podnikateľskou činnosťou,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa, (napr.
  spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu
  požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu,
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia a najaktuálnejšie finančné
  výkazy v bežnom roku,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • doklady k zabezpečeniu úveru.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské
úvery
alebo jednomesačného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od meny obchodu)
a obchodnej marže. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.

Revolvingový úver

Revolvingový úver

Potrebujete ďalšie peňažné prostriedky na svoju prevádzkovú činnosť, o čerpaní a splácaní ktorých
rozhodujete podľa aktuálnej potreby?

Ponúkame Vám revolvingový úver s nasledovnými výhodami

 • plynulé financovanie prevádzkových potrieb,
 • opakované čerpanie a splácanie,
 • pokyny na čerpanie a splácanie podľa Vašich aktuálnych potrieb,
 • úroky účtované za skutočne vyčerpaný úver,
 • v prípade čerpania úveru do výšky úverového rámca banka neúčtuje odplatu za rezervovanie
  peňažných prostriedkov v zmysle platného Cenníka VÚB, a. s.,
 • čiastkové úverové rámce (napr. mesačné, štvrťročné alebo polročné) v rámci celkovej
  splatnosti úveru.

Podmienky pre poskytnutie úveru

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote
  splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • účelovosť úveru - úver na konkrétny účel, súvisiaci s financovaním prevádzkových potrieb
  klienta,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa (napr.
  spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu
  požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu,
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia a najaktuálnejšie finančné
  výkazy v bežnom roku,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • doklady k zabezpečeniu úveru,
 • doklady súvisiace s účelom úveru.

Úroková sadzba – pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo
príslušného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a meny obchodu)
plus obchodná marža. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.

Úver na obežný majetok

Úver na obežný majetok

Rozširujete výrobu a potrebujete ďalšie prostriedky na svoju prevádzkovú činnosť?

Ponúkame Vám úver na obežný majetok s nasledovnými výhodami

 • plynulé financovanie prevádzkových potrieb,
 • pohodlné plánovanie finančných tokov,
 • vzájomné dohodnutie časového plánu čerpania až do výšky schváleného úveru a splátkového
  plánu,
 • účelový úver určený prevažne na financovanie:
  • nákupu zásob materiálu, surovín, polotovarov a hotových výrobkov,
  • pohľadávok voči odberateľom do lehoty splatnosti,
  • krytia sezónnej nerovnomernosti hospodárskej činnosti.

Podmienky na poskytnutie úveru

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote
  splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • účelovosť úveru - úver na konkrétny účel súvisiaci s financovaním prevádzkových potrieb,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa (napr.
  spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu
  požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu,
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia, a najaktuálnejšie finančné
  výkazy v bežnom roku,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • doklady k zabezpečeniu úveru,
 • doklady súvisiace s účelom úveru.

Úroková sadzba – pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo
príslušného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a meny obchodu)
plus obchodná marža. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.