• No suggestion

Profihypo úvery

Profihypo úvery ponúkajú riešenie, ako získať finančné prostriedky až do výšky 500 tis. € so splatnosťou až 15 rokov.

Ďalšie informácie

Môžete využiť nasledovnú ponuku Profihypo úverov:

 • Profihypo úver - účelový
 • Profihypo úver - bezúčelový
 • Profihypo úver - účelový pre vybraných členov komôr (napr. Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárska komora, ...)

Profihypo úvery vám umožňujú:

 • investíciu do nehnuteľnosti určenej na podnikanie - nadobudnutie, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti
 • splatenie existujúcich úverov jedným úverom
 • investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • zároveň 30 % z výšky poskytnutého účelového úveru je možné použiť bez dokladovania účelu
 • v prípade bezúčelového úveru je možné využiť finančné prostriedky na čokoľvek aj bez predkladania účelu ich využitia

Podmienky pre poskytnutie Profihypo úverov:

 • právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
 • minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu
 • hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO

Zabezpečenie Profihypo úverov:

 • ručiteľská listina
 • vhodná tuzemská nehnuteľnosť:
 • zapísaná v katastri nehnuteľností
 • na nehnuteľnosti nesmie byť obmedzený prevod vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti
 • poistenie nehnuteľného majetku, ktorý tvorí predmet zabezpečenia úveru, vrátane vinkulácie poistného plnenia v prospech banky

Požadované doklady:

Doklady potrebné pre posúdenie žiadosti:

 • žiadosť o úver
 • daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného polroka aktuálneho účtovného obdobia

Doklady potrebné k zabezpečeniu úveru:

 • hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO
 • Doklady potrebné po schválení úveru:

doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť

 • doklady k účelu úveru (v prípade účelového úveru)
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.