• No suggestion

SEPA platby - rýchlo, komfortne a bezpečne

Úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci SEPA krajín rovnako jednoducho, rýchlo, komfortne, bezpečne a za rovnaký poplatok ako v prípade domácich platieb.

Na všetky platby v eurách

Len jeden účet a jedna platobná karta

SEPA platby

V rámci SEPA priestoru jednoducho, rýchlo a komfortne.

Zúčtovanie SEPA

Europrevodu na účte príjemcu maximálne v nasledujúci pracovný deň

SEPA-Europrevod

SEPA-Europrevod

Predstavuje bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci SEPA priestoru (t.j. krajiny EÚ/EHP a krajiny mimo EÚ/EHP ale zapojené v SEPA) , ktorý zadáva platiteľ banke na základe platobného príkazu, pričom výška prevodu nie je limitovaná a peniaze sú na účet banky príjemcu pripísané v nasledujúci deň po dni odpísania finančných prostriedkov z účtu platiteľa. Banka platiteľa aj banka príjemcu musí mať sídlo na území SEPA priestoru.

Charakteristickým znakom SEPA-Europrevodov je, že na účet príjemcu banka pripíše plnú sumu úhrady. Pri prevodoch sa používajú IBAN účty.  

Charakteristika SEPA-Europrevodu

 • Mena prevodu je vždy EUR. Výnimkou sú prevody v inej mene ako EUR realizované v rámci VUB banky, ktoré sú vo VUB banke považované za SEPA platby.  
 • Dostupnosť v rámci SEPA priestoru (t.j. krajiny EÚ/EHP a krajiny mimo EÚ/EHP ale zapojené v SEPA).
 • Klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky.
 • Klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu.
 • Na účet príjemcu sa pripíše plná suma, neznížená o poplatky.
 • Výška prevodu nie je obmedzená.
 • Maximálny čas zúčtovania 2 pracovné dni – platba je pripísaná na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni zúčtovania na účte platiteľa.
 • Na identifikáciu účtov sa používajú IBAN účty.
 • Odmietnuté a vrátené prevody sa riadia štandardným súborom pravidiel s možnosťou automatizácie spracovania v banke ako aj u klienta.
SEPA inkaso

SEPA inkaso

Ide o platobnú službu, pri ktorej sa suma operácie odpíše z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz na SEPA inkaso predloží príjemca na základe mandátu (tzv. Mandát na inkaso v SEPA), ktorý mu vopred platiteľ poskytol. Mandát na inkaso v SEPA udeľuje platiteľ priamo príjemcovi a nie banke.

Systém ochranného mechanizmu proti inkasám

Klient má pri inkase  nasledovné možnosti ochrany proti inkasám: chránený účet a blokovaný účet.

 • Pri chránenom účte sa zrealizuje SEPA inkaso len inkasantovi, pre ktorého má klient zriadenú autorizáciu na SEPA inkaso na svojom účte (tzv.  white list). V prípade prvého inkasa, keď autorizácia na SEPA inkaso  nie je na účte evidovaná, VÚB informuje klienta o tom, že ho čaká SEPA inkaso (buď SMS, alebo aj e-mailom) a ak klient chce, aby SEPA inkaso bolo prijaté musí zriadiť SEPA autorizáciu pre daného inkasanta na svojom účte, a to najneskôr 1 pracovný deň pred splatnosťou SEPA inkasa.
 • Ak je účet blokovaný, dostane klient notifikáciu o tom, že ak chce prijať SEPA inkaso, má si účet v pobočke minimálne 1 pracovný deň pred splatnosťou odblokovať a založiť autorizáciu na SEPA inkaso pre daného inkasanta, inak bude inkaso v deň jeho splatnosti odmietnuté. 

Charakteristika SEPA inkasa

 • Platby na inkaso v mene EUR v rámci SEPA priestoru (napr. výdavky za služby zahraničných mobilných operátorov).
 • Zabezpečenie ochrany účtu podľa požiadavky klienta, vrátane možnosti zadania Autorizácie na SEPA inkaso pre konkrétneho inkasanta.
 • Notifikovanie klienta o došlom prvom SEPA inkase zo strany banky pri podmienečne chránenom účte.
 • Možnosť zrealizovania platby formou inkasa za službu poskytnutú v rámci SEPA krajín.
 • Rovnaké spoplatnenie SEPA inkasa v rámci SR a mimo SR ale v rámci SEPA priestoru.
 • SEPA inkaso je na účet príjemcu zúčtované v rovnaký deň, ako bola zúčtované na účte platiteľa.
 • V prípade nedostatku finančných prostriedkov na účte platiteľa bude SEPA inkaso z inej banky odmietnuté, t.j. zaniká opakovanie SEPA inkasa, preto klient si musí najneskôr deň pred splatnosťou SEPA inkasa zabezpečiť na svojom účte prostriedky na jeho zrealizovanie.

SEPA inkasá pre firmy

 • Klient môže predkladať platobné príkazy na SEPA inkaso do VUB banky len pod podmienkou, že má s bankou uzatvorenú „Zmluvu o vykonávaní SEPA inkasa“.
 • VÚB banka je aktívnym účastníkom SEPA inkás v schéme SDD B2B (SEPA Direct Debit Business to Business) a SDD Core.
 • B2B umožňuje medzi firemnými klientami vykonávať platby formou inkasa, Toto však nevylučuje, že firemní klienti medzi sebou môžu vykonávať aj SEPA inkaso typu Core.
 • Zvyšuje efektívnosť pre klientov vďaka automatizácii spracovania a umožňuje správu financií na jednom účte pre platby v rámci celej Európy.
 • Faktúry sú platené v deň splatnosti.
 • V B2B, na rozdiel od CORE, platiteľ nemá automaticky nárok na vrátenie inkasovaných prostriedkov, ale až po prešetrení oprávnenosti nároku.
 • Určenie typu SEPA inkasa, ktorý budú firemní klienti medzi sebou vykonávať, je plne v ich kompetencii.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.