• No suggestion

Profiúver

Bezúčelový úver od 3000 EUR do 300 000 EUR

Posúdenie žiadosti o úver

Už do 24 hodín od predloženia požadovaných dokladov

Pre klientov

S následnou možnosťou automatickej obnovy bez predloženia podkladov

Určený pre klientov aj neklientov

Určený pre klientov aj neklientov VÚB banky

Profiúver

Slúži na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb klienta bez potreby preukazovať účel ich použitia, s jednorazovým poskytnutím na podnikateľský bežný účet klienta.

Doba splatnosti

  • doba splatnosti je pri kontokorentnej forme od 6 do 12 mesiacov, pri termínovanej forme od 1 do 6 rokov

Podmienky pre poskytnutie úveru

  • právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
  • existujúci klient - minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
  • nový klient - minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia)
  • spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru

  • ručiteľská listina

Požadované doklady

Doklady potrebné pre posúdenie žiadosti:

  • žiadosť o úver
  • daňové priznanie a účtovné závierku za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného štvrťroka/polroka aktuálneho účtovného obdobia 

Doklady potrebné po schválení úveru:

  • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.