• No suggestion

Peňažné obchody krátkodobé investovanie

Peňažné obchody

Peňažný trh je trhom krátkodobých peňazí (krátkodobého kapitálu) so splatnosťou do 1 roka, ktorý odzrkadľuje ponuku a dopyt po krátkodobých finančných zdrojoch a tým umožňuje klientom banky zhodnotiť dočasne voľné finančné zdroje. Peňažný trh, navyše, klientom banky umožňuje aj zabezpečenie proti očakávanému pohybu úrokových sadzieb (hedging).

Termínované vklady

Termínované vklady

Termínované vklady sú najjednoduchším nástrojom efektívneho zhodnotenia voľných finančných prostriedkov. Realizujú sa v EUR, USD, GBP, CHF, HUF, PLN a CZK, resp. v inej cudzej mene, pričom úroková sadzba je stanovená na základe aktuálnych úrokových sadzieb na medzibankovom peňažnom trhu a platí po celú dobu trvania vkladu.

Výhodou je flexibilita pri realizácii podľa požiadaviek klienta a vyššie zhodnotenie zdrojov v porovnaní s bežným účtom. Banka ponúka možnosť realizácie vkladov telefonicky alebo prostredníctvom internetovej aplikácie Internet Dealing. Minimálny objem na realizáciu vkladu telefonicky s individuálnou úrokovou sadzbou je 30 000 EUR alebo ekvivalent v cudzej mene.

Podmienky

  • bežný účet vedený na pobočke VÚB banky
  • podpísaná Rámcová zmluva o vklade

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Depozitná zmenka

Depozitná zmenka

Depozitná zmenka je nástroj na krátkodobé investovanie peňažných prostriedkov v rôznych menách. Jeho výhodou je flexibilita (splatnosť 14 až 365 dní) a výnos odrážajúci aktuálnu situáciu na peňažnom trhu v čase dohodnutia obchodu. Obchod je dohodnutý telefonicky (na základe podpísanej rámcovej zmluvy) s následnou faxovou konfirmáciou. Zmenky zostávajú v úschove VÚB banky. Minimálny objem obchodu je 160 000 EUR, resp. ekvivalent v cudzej mene.

Podmienky:

  • podpísaná Rámcová zmluva o vystavovaní investičných zmeniek a zmluva o úschove listinných investičných zmeniek.

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

FRA kontrakty

FRA kontrakty

Realizácia FRA kontraktov umožňuje zafixovanie úrokovej sadzby na vopred stanovené obdobie a dohodnutý objem finančných prostriedkov s cieľom zaistenia úrokového výnosu, resp. úrokových nákladov proti nepriaznivému vývoju úrokových mier v budúcnosti.

V deň vysporiadania kontraktu (v prvý deň časovej periódy) nedochádza k reálnemu pohybu finančných prostriedkov vo výške kontraktu, vyplatený je iba diskontovaný rozdiel medzi dohodnutou sadzbou FRA kontraktu a referenčnou sadzbou, viazanou na rovnaké obdobie ako je FRA kontrakt. Referenčná úroková sadzba je menovo a časovo príslušný LIBOR, EURIBOR resp. pre obchody v CZK PRIBOR a fixuje sa 2 pracovné dni pred začiatkom dohodnutého obdobia. Minimálny objem FRA kontraktu je 300 000 EUR.

Podmienky

  • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Úrokové swapy a opcie

Úrokové swapy a opcie

Úrokové swapy (IRS) sú nástrojom riadenia úrokového rizika, nakoľko umožňujú zabezpečenie sa voči očakávanému rastu, resp. poklesu úrokových sadzieb. Podstatou je dohoda dvoch strán o vzájomnej výmene úrokových platieb na konci dohodnutej periódy na základe stanovenej istiny na vopred dohodnuté obdobie.

Najčastejšie využívaný spôsob je kombinácia fixnej a variabilnej úrokovej sadzby. Referenčná úroková sadzba pri stanovovaní variabilnej úrokovej sadzby je v prípade EUR meny EURIBOR a pri ďalších svetových menách (G7) LIBOR, fixovaný na príslušné obdobie.

Úrokové Opcie - VÚB banka tak ako v prípade menových opcií poskytuje kompletnú škálu úrokových opcií. Ako základ sú opcie typu CAP, kde kupujúci (dlžník) tejto opcie sa zabezpečuje voči vzostupu úrokovej sadzby pričom profituje pri poklese úrokovej sadzby, a opcie typu FLOOR, kde kupujúci (veriteľ) opcie sa zabezpečuje voči poklesu úrokovej sadzby pričom profituje pri vzostupe úrokovej sadzby.

Podmienky

  • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Štruktúrované produkty

Štruktúrované produkty

Štruktúrované produkty umožňujú zaistiť sa voči úrokovému riziku alebo poskytujú možnosť zvýšiť úrokový výnos resp. znížiť úrokový náklad. Štruktúrované produkty predstavujú kombináciu rôznych produktov, od FRA po opcie, pričom sú šité presne podľa potrieb klienta.

Podmienky

  • podpísané Rámcové Treasury zmluvy, Produktovú kartu, Termsheet k obchodu

Kontakt

Corporate Sales
02/5055 9650, 02/5055 9630, 02/5055 9620, 02/5055 9610, 02/5055 9595, 02/5055 9520

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.