• No suggestion

Faktoringové služby

Na základe medzinárodných štandardov.

Služby

VÚB, a.s. posyktuje faktoringové služby už od roku 1993, čím je najdlhšie pôsobiacou spoločnosťou poskytujúcou faktoring na Slovensku. Pôvodne tieto služby poskytovala prostredníctvom dcérskej spoločnosti VÚB Factoring, a.s., a od 1.1.2018 ponúka klientom faktoringové produkty priamo VÚB, a.s.. Dlhodobo sa zameriavame na poskytovanie bezregresného faktoringu, ktorý klientom prináša najväčšiu pridanú hodnotu. Naša banka je jediným členom FCI (medzinárodnej faktoringovej asociácie) na Slovensku. FCI je najväčšou sieťou faktoringových spoločností na svete s viac ako 400 členmi v 90 krajinách. Táto organizácia udelila pre náš faktoring ocenenie za najlepšie zlepšenie v oblasti importného faktoringu.

Tuzemský faktoring

Tuzemský faktoring

Čo je tuzemský faktoring?

Špecializovaná finančná služba zameraná na urýchlenie Vaších hotovostných tokov spomalených v dôsledku predaja s odloženou splatnosťou.

Zabezpečíme Vám:

 • Plynulé prefinancovanie Vašich faktúr (pohľadávok) na Vašich schválených kupujúcich.
 • Zálohovú platbu až do výšky 90 % hodnoty postúpených pohľadávok okamžite, najneskôr do 3 dní.
 • Prevzatie rizika z nezaplatenia vyplývajúce výlučne z platobnej neschopnosti Vášho dlžníka.
 • Vedenie štatistiky predaja a inkasa faktúr.

Ako funguje tuzemský faktoring?

 • Vyfakturujete tovar alebo službu svojmu odberateľovi ako zvyčajne, no s doložkou, že fakturovanú sumu musí zaplatiť na splatnosť na účet spol. VÚB.
 • Faktúru ako i kompletnú dokumentáciu nám predložíte spolu s tlačivom „Postúpenie pohľadávok“.
 • Po doručení správneho a kompletného postúpenia pohľadávok vám odfinancujeme až do 90% hodnoty faktúry.
 • Po úhrade faktúry odberateľom vám dofinancujeme zvyšok faktúry do 100%.
 • Aby ste boli informovaní o stave vašich obchodov realizovaných prostredníctvom faktoringu, zašleme vám raz mesačne výpisy z účtu klienta spolu s faktúrou za poskytnuté služby.

Aké sú výhody tuzemského faktoringu?

 • Okamžitá hotovosť.
 • Ochrana pred platobnou neschopnosťou - v prípade, že Vaši kupujúci nie sú schopní zaplatiť z titulu platobnej neschopnosti uhradíme jeho záväzok voči Vám v plnej výške.
 • Vymáhanie pohľadávok - preberáme zodpovednosť za vymáhanie pohľadávok.
 • Kompletná štatistika - na požiadanie Vám zabezpečíme týždenné a mesačné analýzy predaja, analýzy splatných faktúr a správy o platbách kupujúcim.
 • Flexibilné financovanie - dostupnosť zdrojov je priamo úmerná predajom, takže so zvyšovaním predaja rastie aj objem Vašich finančných zdrojov.
 • Žiadne dodatočné záruky - za nami poskytnuté zálohové platby ručíte len pohľadávkami (tovarom).
 • Nižšie finančné náklady - financovanie má charakter kontokorentého úveru.

Chcete používať faktoring s regresom

Zmluva o faktoringu môže byť uzatvorená medzi VÚB, a.s. a predávajúcim:

 • bez regresu (t.j., bez spätného postihu predávajúceho) – ručenie za prípadné neplnenie zo strany kupujúceho v dôsledku jeho platobnej neschopnosti uhradiť si svoje finančné záväzky voči predávajúcemu preberá až do výšky 100 % VÚB.
 • s regresom (t.j., so spätným postihom predávajúceho) – ručenie za prípadné neplnenie zo strany kupujúceho v dôsledku jeho platobnej neschopnosti uhradiť si svoje finančné záväzky voči predávajúcemu ostáva v plnej miere na predávajúcom.
Vývozný faktoring

Vývozný faktoring

Čo je vývozný faktoring?

Služba, zameraná na zlepšenie Vašich hotovostných tokov spomalených v dôsledku predaja s odloženou splatnosťou.

V rámci vývozného faktoringu Vám ponúkame:

 • 100% ochranu pred platobnou neschopnosťou Vašich kupujúcich a bankovú informáciu o Vašich zahraničných kupujúcich
 • plynulé prefinancovávanie Vašich faktúr (pohľadávok) na schválených kupujúcich zálohovú platbu až do výšky 90% hodnoty Vašich faktúr
 • platby podľa Vášho výberu v tuzemskej mene alebo voľne zameniteľných menách na Vaše devízové účty
 • úplné počítačové spracovanie účtov (hlavných kníh) vo viacerých menách a inkasnú službu

Ako funguje vývozný faktoring?

 • Vyfakturujete tovar alebo službu svojmu odberateľovi ako zvyčajne, no s doložkou, že fakturovanú sumu musí zaplatiť na splatnosť na účet spol. VÚB.
 • Faktúru ako i kompletnú dokumentáciu nám predložíte spolu s tlačivom „Postúpenie pohľadávok“.
 • Po doručení správneho a kompletného postúpenia pohľadávok vám odfinancujeme až do 90% hodnoty faktúry.
 • Po úhrade faktúry odberateľom vám dofinancujeme zvyšok faktúry do 100%.
 • Aby ste boli informovaní o stave vašich obchodov realizovaných prostredníctvom faktoringu, zašleme vám raz mesačne výpisy z účtu klienta spolu s faktúrou za poskytnuté služby.

Aké sú výhody vývozného faktoringu?

 • Okamžitá hotovosť - až 90 % hodnoty postúpených pohľadávok môžete mať k dispozícii okamžite, najneskôr do 3 dní po obdržaní postúpenia pohľadávky našou spoločnosťou.
 • Ochrana pred platobnou neschopnosťou - v prípade, že Vaši kupujúci nie sú schopní zaplatiť z titulu platobnej neschopnosti, uhradíme pohľadávku v plnej výške.
 • Kompletná štatistika - na požiadanie Vám zabezpečíme týždenné a mesačné analýzy predaja, analýzy splatných faktúr a správy o platbách kupujúcich.
 • Flexibilné financovanie - dostupnosť zdrojov je priamo úmerná predajom, takže so zvyšovaním predaja rastie aj objem Vašich finančných zdrojov.
 • Žiadne dodatočné záruky - na získanie nami poskytovaného financovania nie sú z Vašej strany potrebné žiadne dodatočné záruky.
 • Nižšie finančné náklady - financovanie má charakter revolvingového úveru.

Náklady na vývozný faktoring

Náklady pozostávajú z dvoch zložiek:

 • faktoringový poplatok,
 • úroková sadzba.

Faktoringový poplatok - zahŕňa len náklady na administratívne spracovanie Vašich predajov, ako aj
náklady za záruku pred platobnou neschopnosťou, pričom jeho výška je priamo úmerná:

 • stupňu rizika platobnej neschopnosti,
 • celkovému objem Vášho faktorovaného predaja,
 • počtu postúpených faktúr a ich priemernej hodnote,
 • objemu reklamácií.

Úroková sadzba - je približne zhodná so sadzbou, ktorú aplikujú komerčné banky pri poskytovaní krátkodobých úverov na financovanie pohľadávok do lehoty splatnosti, pričom sa vypočítava iba z toho objemu zdrojov, ktorý ste v danom účtovnom období využili.

V niektorých prípadoch úroková sadzba môže vychádzať z úrokových sadzieb mien, v ktorých je export fakturovaný.

Dovozný faktoring

Dovozný faktoring

Čo je dovozný faktoring?

Dovozný faktoring je špecializovaná finančná služba, ktorá Vám umožňuje kupovať tovar od zahraničných dodávateľov s odloženou splatnosťou bez toho, aby ste museli otvárať akreditív, bankovú záruku alebo vystavovať zmenku.

S použitím dovozného faktoringu si objednávate tovar bežným spôsobom s tým, že k dátumu splatnosti dovozných faktúr tieto platíte VÚB, a.s. namiesto Vašim zahraničným dodávateľom.

Ako funguje dovozný faktoring?

 • Váš dodávateľ v zahraničí vám vyfakturuje tovar, prípadne poskytnutú službu
 • Faktúry spolu so sprievodnými dokladmi postúpi váš dodávateľ na export faktora
 • Export faktor postúpi pohľadávku na VÚB
 • Export faktor uhradí vášmu dodávateľovi dohodnutú zálohu z postúpených faktúr
 • Naša spoločnosť preberá inkasné funkcie a záruku za platbu
 • K dátumu splatnosti platíte nám a nie zahraničnému dodávateľovi

Aké sú výhody dovozného faktoringu?

 • Vaše dovozy nie sú ohraničené úverovými limitmi
 • Žiadne záruky
 • Žiadne poplatky za akreditív
 • Žiadne úroky
Nákupný faktoring

Nákupný faktoring

Nákupný faktoring

Nákupný faktoring je finančná služba, v rámci ktorej uhrádzame záväzky voči Vaším dodávateľom, čím Vám umožníme predĺžiť lehotu splatnosti Vašich záväzkov, vyplývajúcich z dodávateľských vzťahov. Faktúry Vašich dodávateľov uhrádzame v deň splatnosti a Vy ich uhrádzate na náš účet v dohodnutý deň po splatnosti.

Výhody nákupného faktoringu

 • Predĺženie lehoty splatnosti záväzkov voči dodávateľom,
 • rieši nesúlad medzi lehotou splatnosti dodávateľských a odberateľských faktúr,
 • 100% platobná disciplína voči dodávateľom.
Správa pohľadávok

Správa pohľadávok

Je finančná služba, ktorá vás odbremení od evidencie a inkás pohľadávok a zabezpečí vám pravidelné prehľadné analýzy predaja a platobnej disciplíny Vašich odberateľov, ktorých frekvencia záleží na aktuálnej potrebe.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.