• No suggestion

Cenné papiere

Alternatívne financovanie klienta na kapitálovom trhu prostredníctvom emisie dlhových cenných papierov.

Cenné papiere

Banka poskytuje služby spojené s alternatívnym financovaním klienta na kapitálovom trhu prostredníctvom emisie dlhových cenných papierov v nasledovnom rozsahu:

  • príprava dokumentácie potrebnej na vydanie emisie vrátane návrhu emisných podmienok, príprava žiadosti o pridelenie ISIN a zmluvy k registrácii zaknihovaných cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
  • výplata výnosov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisov.


Banka, ako člen Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., ponúka možnosť zabezpečiť podanie žiadosti o prijatie emisie cenných papierov (akcií, dlhopisov) na regulovaný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., vrátane vypracovania prospektu cenného papiera a prípravy potrebnej dokumentácie nevyhnutnej k žiadosti.

Po splatení emisie banka zabezpečí proces zrušenia jej registrácie v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.

Ponúkané služby sú poskytované na zmluvnom základe a podľa platného cenníka banky.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.