• No suggestion

FLEXI úver pre poľnohospodárov

Úver na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb a vyplatením podpory z PPA.

VÚB banka Vám ponúka úver slúžiaci na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb hlavne v období zakladania úrody a zberových prác a vyplatením podpory z PPA.

Prostredníctvom tohto flexibilného úveru, môžete získať až 100 % z predpokladaných priamych platieb na príslušný rok ešte pred ich vyplatením z PPA. O úver môžete žiadať počas celého roka, tak pred podaním ako aj po podaní Žiadosti na PPA. Úver – istina, úroky ako aj Odplata za dojednanie záväzku sú splatné až z poskytnutých dotácií.

Výhody FLEXI úveru pre poľnohospodárov:

 • bez ohraničenia maximálnej výšky
 • až na dve dotačné obdobia
 • výhodná úroková sadzba
 • rýchle vybavenie úveru
 • poskytnutie finančných prostriedkov na bežný účet
 • najširšia sieť firemných pobočiek na Slovensku

Výška úveru:

 • možnosť získať až 100 % z celkovej výšky podpory z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
 • možnosť poskytnutia úveru na ďalšie dotačné obdobie ešte pred vyplatením dotácií za predchádzajúci rok
 • možnosť poskytnutia úveru až na dve dotačné obdobia

Doba splatnosti:

 • do poskytnutia podpory z PPA, najneskôr však do 30. 6. roka nasledujúceho po poslednom financovanom roku

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická alebo fyzická osoba
 • minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť, rok v oblasti poľnohospodárstva
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru:

 • blankozmenka
 • iná akceptovateľná forma zabezpečenia
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.