• No suggestion

Úvery ŠFRB

Záruky pre mestá a obce pre úvery ŠFRB

VÚB, a.s. uzatvorila 6. 3. 2006 so ŠFRB Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej môžu mestá a obce požiadať o vystavenie bankovej záruky na zabezpečenie úverov čerpaných na výstavbu obecných nájomných bytov.
 

Výhody:

 • ručenie bankovou zárukou je akceptované zo strany ŠFRB
 • výška záruky až do 100 % nesplatenej istiny úveru bez príslušenstva
 • platnosť záruky až do doby uzavretia Zmluvy o zriadení záložného práva v prospech ŠFRB k rozostavanej stavbe, prípadne do doby predloženia kolaudačného rozhodnutia, spravidla do 24 mesiacov od vystavenia záruky.

Ako postupovať

 • Klient banky vyplní tlačivo „Inštrukcie k vystaveniu záruky“ v príslušnej pobočke VÚB, a. s., príp. u svojho firemného poradcu, návod na vyplnenie sa nachádza na tlačive
 • Klient dodá príslušnej pobočke VÚB, a. s., príp. svojmu firemnému poradcovi, podklady (napr. kópiu kontraktu, príp. objednávky, účtovné výkazy) na schválenie aktívneho obchodu
 • VÚB, a. s., uzavrie s klientom zmluvu o vystavení záruky (klient prikladá túto zmluvu k žiadosti o úver podávanej na ŠFRB)
 • Po schválení úveru na ŠFRB vzápätí VÚB, a. s. vystaví bankovú záruku v zmysle inštrukcií a zašle ju ŠFRB.

Podmienky vystavenia záruky

 • bežný účet vedený vo VÚB, a. s.
 • predloženie požadovaných podkladov, vrátane formuláru „Inštrukcie k vystaveniu záruky“ a uzatvorenie zmluvy o vystavení záruky
 • zaplatenie spracovateľského poplatku

Financovanie výstavby domov spadajúcich pod účel podpory ŠFRB

Financovanie pre firmu realizujúcu výstavbu či prestavbu domov, na ktoré obec žiada podporu od Štátneho fondu rozvoja bývania na účel „Obstaranie nájomného bytu" - a to kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome (v súlade so zákonom 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania).

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická osoba
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre bonitu podnikateľského subjektu
 • obec spĺňa kritériá VÚB, a.s. stanovené pre prípady financovania tohto typu úveru
 • projekt musí byť parametricky v súlade s aktuálnym znením zákona 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, resp. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Splatnosť úveru:

 • maximálne 18 mesiacov

Zabezpečenie úveru:

 • záložné právo na financovanú nehnuteľnosť
 • zmenka dlžníka + ručiteľská listina spoločníkov / notárska zápisnica
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.