• No suggestion

Štrukturálne fondy EÚ

Aj v rámci programového obdobia 2021 – 2027 je VUB, a.s. pripravená byť Vašim partnerom pri financovaní projektov podporovaných z fondov EU.

Štrukturálne fondy EÚ

V záujme štandardizácie procesu pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ má VÚB, a.s. v rámci programového obdobia 2014 – 2020 podpísané Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe pre:

OP Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

V pozícií sprostredkovateľského orgánu je Výskumná agentúra pre OP VaI.

Viac info na: www.opvai.sk

OP Kvalita životného prostredia

OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

V pozícií sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom sú:

 • - Slovenská agentúra životného prostredia,
 • - Slovenská inovačná a energetická agentúra,
 • - Ministerstvo vnútra SR.

Viac info na: www.op-kzp.sk

OP Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka sa zameriava na šesť hlavných oblastí:

 • - podpora prenosu znalostí a inovácií,
 • - zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, inovačných technológií a udržateľného hospodárenia,
 • - podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík,
 • - obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov,
 • - podpora efektívnosti zdrojov a klímy,
 • - podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja.

Viac info na: www.apa.sk

Podpora VÚB pri čerpaní zdrojov EU

Podpora VÚB pri čerpaní zdrojov EU

1. ETAPA PRED SCHVÁLENÍM PROJEKTU

 • PORADENSTVO PRI PRÍPRAVE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NFP
  Odporučíme vám osvedčené agentúry pre spracovanie projektu.
 • POTVRDENIE O ZDROJOCH /ZOSTATKU NA ÚČTE
  Potvrdíme v prípadoch, kedy klient nepotrebuje úverové zdroje na spolufinancovanie projektu.
 • NEZÁVÄZNÝ (INDIKATÍVNY) ÚVEROVÝ PRÍSĽUB
  Deklarujeme pripravenosť banky spolufinancovať projekt. Vystavenie nezáväzného úverového prísľubu je podmienené splnením podmienok stanovených pre štandardný úverový proces. Možnosti vydania nezáväzného úverového prísľubu prejednáme už v prípravnej fáze projektu.
 • ZÁVÄZNÝ ÚVEROVÝ PRÍSĽUB
  Potvrdzujeme pripravenosť poskytnúť úver za vopred dohodnutých podmienok.

2. ETAPA PO SCHVÁLENÍ PROJEKTU

 • FINANCOVANIE
  Poskytneme vhodnú formu úveru za účelom financovania nákladov spojených s projektom, na ktorý sa žiada NFP.
 • BANKOVÁ ZÁRUKA
  Vystavíme bankovú záruku ako možný zabezpečovací prostriedok pri zálohovej forme vyplácania NFP.
 • DOTAČNÝ / REFUNDAČNÝ ÚČET
  Zriadime účet určený na príjem prostriedkov z fondov EÚ, t.j. NFP, ako aj na realizáciu úhrad výdavkov spojených s projektom v nadväznosti na konkrétne podmienky zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade financovaných klientov je uvedená služba bez poplatku.
 • PORADENSTVO A MONITOROVANIE
  Poskytneme počas celej doby implementácie ako aj udržateľnosti projektu.
Úverové produkty

Úverové produkty

Preklenovací úver

účel úveru:

 • preklenutie obdobia medzi poskytnutím NFP a potrebou financovania oprávnených nákladov pri čerpaní zdrojov EÚ formou refundácie

výška úveru:

 • do 100% NFP

čerpanie úveru:

 • jednorazovo alebo postupne

splácanie úveru:

 • z došlého NFP (jednorazovo alebo postupne)

zmluva o poskytnutí NFP a vedenie dotačného účtu vo VÚB

 • sú podmienkami čerpania úveru (okrem iných zmluvne dohodnutých podmienok)

Investičný úver

účel úveru:

 • financovanie oprávnených výdavkov nad rámec vlastných zdrojov žiadateľa a NFP

výška úveru:

 • až do 100% oprávnených nákladov projektu (spolufinancovanie), poprípade aj nad rámec oprávnených výdavkov projektu (dofinancovanie)

čerpanie úveru:

 • jednorazovo alebo postupne

splácanie úveru:

 • z vlastných zdrojov klienta v zmysle zmluvne dohodnutého splátkového kalendára

zmluva o poskytnutí NFP a vedenie dotačného účtu vo VÚB

 • podmienkami čerpania úveru (okrem iných zmluvne dohodnutých podmienok)
Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Operačné programy/výzvy

www.opvai.sk
www.op-kzp.sk
http://www.apa.sk/prv-2014-2020-vyzvy/

Riadiace orgány/sprostredkovateľské orgány:

www.minzp.sk
www.economy.gov.sk
www.mpsr.sk

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.