• No suggestion

Úvery zo zdrojov EIB

Investičný úver zo zdrojov EIB (Európska investičná banka)

EIB Luxemburg

EIB Luxemburg je banka Európskej únie poskytujúca dlhodobé financovanie; jej úlohou je prispievať k integrácii, vyváženému rozvoju a ekonomickej a sociálnej súdržnosti členských štátov Európskej únie a poskytovať financovanie a odborné znalosti pre stabilné a udržateľné investičné projekty.

EIB poskytuje úverové zdroje predovšetkým na podporu rozvoja regiónov, ako aj na podporu stredného a malého podnikania v súlade s cieľmi Európskej komisie.

Odvetvia podporované zo strany EIB:

 • Infraštruktúra (napríklad investície do ciest, dopravy a telekomunikácií)
 • Rozvoj podnikania (výstavba výrobných a skladových hál, nákup výrobných technológii)
 • Rozvoj miest a obcí (napríklad budovanie komunikácii, výstavba a obnova mestských objektov, výstavba nájomných bytov)
 • Životné prostredie (energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, energetická infraštruktúra)
 • Sociálne projekty (výstavba/rekonštrukcia seniorských domov, denných stacionárov pre starších a zdravotne znevýhodnených občanov)
 • Rozvoj vedomostnej ekonomiky a spoločnosti
 • Zdravotníctvo
 • Vzdelávanie

Výhodný investičný úver alebo leasing zo zdrojov EIB môžu získať tieto subjekty:

 • Malé a stredné firmy do 250 zamestnancov
 • Veľké firmy od 250 do 3 000 zamestnancov
 • Podniky nad 3 000 zamestnancov
 • Subjekty verejného sektora - mestá a obce, štátom vlastnené firmy a organizácie

Výhody, ktoré môžete získať prostredníctvom financovania zo zdrojov EIB:

 • Úročenie: výhodná úroková sadzba – nižšia o 0,25% p.a.
 • Jednoduchá administrácia úveru
 • Možnosť kombinovať zdroje EIB, VÚB a EÚ fondy

Podmienky čerpania

Minimálny objem úveru: 40 000 €
Výška úveru pre klienta: maximálne 12,5M EUR
Projektové náklady v limite od 40 000 € do 25 000 000 €
Doba realizácie projektu od 3 – 5 rokov v závislosti od typu klienta

VÚB banka prostredníctvom vášho manažéra klientských vzťahov vám poskytne všetky potrebné informácie o možnostiach získania investičného úveru a pomôže vám v celom procese od predloženia vášho projektu cez schválenie (po splnení podmienok stanovených VÚB bankou) až po jeho realizáciu.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.