• No suggestion

Podpora podnikania z externých zdrojov

Ponúkame vám široký sortiment úverov a ďalších foriem financovania, ktoré vieme navzájom kombinovať a prispôsobovať vašim potrebám.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (SZRB) vystavuje ručenie formou bankovej záruky za komerčné úvery poskytnuté malým a stredným podnikateľom za podmienok uvedených v jednotlivých programoch SZRB na podporu formou poskytovania bankových záruk.

Príjemcami podpory formou záruky na úvery sú malí a strední podnikatelia (MSP) – fyzické alebo právnické osoby vrátane zahraničnej majetkovej účasti, registrovaní na území SR a majetkovej účasti štátu maximálne do 49 %.

Malým podnikateľom je podnikateľ, ktorý:

 • zamestnáva menej ako 50 zamestnancov,
 • dosahuje ročný obrat najviac 7 mil. EUR, alebo vykazuje v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac 5 mil. EUR
 • je ekonomicky nezávislý

Stredným podnikateľom je podnikateľ, ktorý:

 • zamestnáva menej ako 250 zamestnancov
 • dosahuje ročný obrat najviac 40 mil. EUR, alebo vykazuje v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac 27 mil. EUR
 • je ekonomicky nezávislý.
 • ekonomicky nezávislým podnikateľom je podnikateľ, u ktorého:
 • podiel iných podnikateľov ako malých podnikateľov a stredných podnikateľov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac
 • podiel takých malých podnikateľov a stredných podnikateľov, ktorých zakladateľmi sú iní podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac
 • sú preukázateľne zistené vlastnícke vzťahy na účely overenia splnenia podmienok podľa predchádzajúcich charakteristík

SZRB v súčasnosti poskytuje záruky prostredníctvom nasledujúcich záručných programov:

 • Bankové záruky na finančné úvery
 • Všeobecné podmienky SZRB, a. s. pre poskytovanie bankových záruk na finančné úvery Štátneho fondu rozvoja bývania, určené pre obce a mestá na výstavbu obecných nájomných bytov
 • Program štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk na úvery

Popis jednotlivých záručných programov SZRB, a. s. je uvedený na internetovej adrese www.szrb.sk.

Pre úvery zo zdrojov SZRB, a. s. platia Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre úverové obchody.

 

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.