Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Cieľom pomoci je preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Portfóliová záruka pre MSP v oblasti výskumno-vývojových a inovačných aktivít (Schéma pomoci de minimis)

Prevádzkové financovanie slúži na operatívne riešenie krytia vašich plánovaných aj neplánovaných krátkodobých prevádzkových potrieb

Potrebujete vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizujete? VÚB banka Vám ponúka strednodobý alebo dlhodobý investičný úver.

Produkty obchodného financovania, ktoré vám pomôžu zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť na trhu a eliminovať riziká, ktoré súvisia s neplnením dohodnutých zmluvných záväzkov.

VÚB prináša možnosť alternatívnej formy financovania ako je faktoring.

Produkt, ktorý ponúka obchodné príležitosti pre korporátne spoločnosti. Financovanie komerčných nehnuteľností zahŕňa akvizičné, stavebné a investičné úvery.

Alternatívna forma výhodného financovania hnuteľného a nehnuteľného majetku prostredníctvom celého radu produktov vrátane finančného a operatívneho leasingu, úveru a splátkového predaja.

Služby spojené s alternatívnym financovaním na kapitálovom trhu prostredníctvom emisie dlhových cenných papierov.

VÚB banka poskytuje svojim klientom úverové produkty na pomoc pri žiadaní o finančný príspevok z EÚ fondov.