Kontakt Internet banking IB Search ×

Predstavili sme si úlohu niektorých hospodárskych subjektov v krajine, najmä rodín, firiem a bánk, ktorých funkcie sú navzájom prepojené a neustále sa prekrývajú v systéme ekonomiky a financií, kde štát je referenčný bod v rámci európskeho rámca.

Účastníci hospodárskeho systému krajiny a hospodársky rast

Prvý hospodársky subjekt predstavujú rodiny. Členovia rodiny (a aj celá populácia krajiny) ako spotrebitelia tvoria stimul pre výrobu. Svojimi nákupmi podporujú predaj výrobkov podnikov.

Druhým hospodárskym subjektom sú spoločnosti, výrobcovia spotrebného tovaru.
Súťaž medzi spoločnosťami v rovnakom sektore o prilákanie rodín spotrebiteľov podporuje inováciu, t. j. hľadanie nových, konkurencieschopnejších produktov, a stimuluje rozvoj iných súvisiacich spoločností, napr. pôsobiacich v oblasti reklamy.

Tretím hospodárskym subjektom sú banky. Rodiny si ukladajú zárobky do banky a spotrebiteľské projekty nabádajú rodiny, aby si zobrali bankový úver či hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, prípadne aby investovali s cieľom zabezpečiť si dodatočný príjem. Banky tieto podiely na úsporách opäť investujú, čím spoločnostiam pomôžu zlepšiť a inovovať ich výrobu.

Každý z týchto subjektov platí dane, ktoré štát používa na poskytovanie služieb, pričom niektoré poskytuje priamo, iné nepriamo.

Hospodárstvo a práca – Aktivita podnikov, bánk a štátu s cieľom vytvoriť pracovné miesta, ktoré sú prínosom pre rodiny vrátane mladých ľudí a žien, zraniteľnejších subjektov, pre ktoré dnes žiadame rovnaké príležitosti prostredníctvom politiky inkluzívneho zamestnávania

 

Ľudia v centre pozornosti

Rodiny, firmy a banky, ktoré navzájom interagujú v hospodárskom systéme jednotlivých štátov, zjednocuje spoločný menovateľ. Tým je ľudský kapitál, ktorý je hlavným motorom rastu a rozvoja v každej krajine.

Rodina: rola žien a mladých ľudí

Rodina zahŕňa dva krehkejšie hospodárske subjekty: ženy a mladých ľudí.

Ženy, ktoré pracujú, ale dostávajú nižšiu mzdu alebo zastávajú pozície s menšou zodpovednosťou, a ktoré nie vždy dokážu dobre zladiť prácu a rodinu. V oboch prípadoch sú už pripravené riešenia, ktoré realizujú zodpovedné spoločnosti – spoločnosti, ktoré sa rozhodli uplatňovať politiku rovnakých príležitostí na všetkých úrovniach, čo zahŕňa opatrenia v podobe flexibilnejšieho pracovného času a služieb, ako je napríklad starostlivosť o deti na pracovisku.

Mladí ľudiapredstavujú budúci zdroj, do ktorého sa oplatí investovať ako do ľudského kapitálu a budúceho plnoprávneho hospodárskeho subjektu. To si vyžaduje veľké investície do škôl, ktoré zohrávajú prvoradú úlohu vo vzdelávaní a usmerňovaní na trhu práce. Školy, v ktorých sa didaktické plány zameriavajú predovšetkým na kultúru a nadobudnutie aktuálne potrebných zručností: digitálna gramotnosť, komunikácia, identifikácia a riešenie problémov, rozhodovanie, tímová práca, empatia… Dynamický impulz potom poskytuje osobná zvedavosť: hľadanie aktuálnych informácií, čítanie, výskumy, surfovanie na internete…

 

Podnik: faktory úspechu

Prvým motorom úspechu spoločnosti sú kreatívne, intelektuálne a strategické zručnosti, ktoré tímu umožňujú byť o krok pred konkurenciou v oblasti inovácií a výskumu. To znamená, že všetko, čo sa týka ľudského kapitálu spoločnosti, je faktorom úspechu.

R&D – výskum a vývoj – je sektor, ktorý využíva ľudí, zdroje a finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom výskumu vytvárajú inovácie a pokrok a podporujú rozvoj zvyšovaním konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci hospodárskeho systému. R&D predstavuje patenty, značky, nové technológie, zvyšovanie obratu a majetku.

Viac informácií…

Podniková udržateľnosť podľa definície OSN znamená prijatie všetkých potrebných opatrení na zníženie negatívneho dosahu výrobných procesov na životné prostredie. Podniková udržateľnosť znamená aj umožnenie etickej a udržateľnej spotreby: Spoločnosť sa zaväzuje, že zabezpečí, aby jej produkty boli ekologické. Znamená to sociálnu udržateľnosť, t. j. zlepšovanie života zamestnancov ako jednotlivcov, rešpektovanie rovnosti príležitostí a ekologickejšie prvky v obchodnom modeli, pričom to všetko priamo alebo nepriamo súvisí s optimalizáciou ľudského kapitálu.

Banky: ľudia a profesie

Ako každé odvetvie, aj bankovníctvo sa časom vyvíjalo. V súčasnosti už banku neidentifikujeme s veľkým bankárom – majiteľom inštitúcie ani s jej generálnym riaditeľom, akcionármi či vrcholovým manažmentom…

Bankovníctvo, ako v každom inom odvetví (v tomto prípade hospodársko-finančnom), je výsledkom úsilia tímu výkonných riaditeľov, technikov a zamestnancov prichádzajúcich do kontaktu s verejnosťou.

Ľudia pracujúci v banke predstavujú referenčný bod pre klientov, s ktorými si treba vybudovať vzťah založený na dôvere. Bankový poradca má za úlohu, či už osobne alebo virtuálne, poskytovať pomoc, riešiť aj tie najdelikátnejšie problémy a propagovať produkty a služby… Ako konzultant alebo finančný sprostredkovateľ skúma finančný stav rodín, firiem a nehnuteľností, aby každému mohol čo najlepšie poradiť.

Viac informácií…

Špecializácia na služby tretieho sektora predstavuje nový prístup k ponímaniu banky. Ponúkajú menej rizikové investície ako tradičné služby a majú nižšiu a stálejšiu ziskovosť. Podporujú ekologické poľnohospodárstvo, obnoviteľnú energiu, fair trade… Myšlienku udržateľnosti uplatňujú v praxi v hospodársko-finančnej oblasti: Poskytujú úvery najslabším subjektom bez obmedzovania ľudských a pracovných práv a uprednostňujú transparentnosť pri uplatňovaní foriem správy umožňujúcich participáciu

Štát medzi ziskom a stratou a sociálnym zabezpečením

Rodiny, firmy a banky prispievajú k rozvoju krajiny, ktorý sa meria viacerými ukazovateľmi. Spoločnosti svojimi aktivitami prispievajú k tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP). HDP predstavuje bohatstvo, ktoré krajina vyprodukuje, a je ukazovateľom kondície jej hospodárstva.

V mnohých kruhoch sa samotný HDP nepovažuje za dostatočný na definovanie hospodárskeho charakteru krajiny, čo viedlo k výberu nových ukazovateľov, ktoré dokážu merať pokrok spoločnosti zo sociálneho a environmentálneho hľadiska: kvalita životného prostredia, finančné nerovnosti, zdravie a vzdelanie obyvateľstva, bezpečnosť.

Viac informácií…

Výber ukazovateľov, ktoré nie sú výlučne ekonomické, bol prvýkrát podrobený skúške v 70.
rokoch minulého storočia v Bhutáne, ktorý sa pokúsil okrem HDP definovať aj hrubé domáce šťastie.

Taliansko je dnes prvou európskou krajinou, ktorá do cyklu hospodárskeho plánovania zahrnula 12 ukazovateľov spravodlivého a udržateľného sociálneho zabezpečenia BES.

Zahrajte sa a otestujte svoje finančné vedomosti!Zahrajte si online hru.

Podarí sa vám znížiť zadĺženosť ostrova Ameise?

Stiahnite si

Hrať online