• Žiadny návrh

Právo dotknutej osoby

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Žiadosť - právo dotknutej osoby

Potvrďte informácie

Som klientom VÚB banky
Mám zriadenú službu Nonstop banking VÚB banky

Vyberte možnosť, ktorú požadujete

Spracúvanie osobných údajov

a, účele spracúvania
b, kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
c, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté
d, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak je to možné, kritériá na jej určenie
e, akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak ste ich získali od inej osoby
f, existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania

0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/

Osobné údaje

Na dokončenie vašej požiadavky prosím doplňte osobné údaje.

Povinný údaj

Povinný údaj

+

  Adresa trvalého bydliska

  Korešpondenčná adresa je iná ako adresa trvalého bydliska.

  Korešpondenčná adresa

  Overenie identity

  Pred odoslaním údajov potrebujeme overiť vašu identitu prostredníctvom kódu, ktorý vám bude doručený formou SMS na hore uvedené mobilné číslo po stlačení Získať overovací kód.

  Potrebujete pomoc?

  Odpovieme na všetky vaše otázky.