• Žiadny návrh

Cezhraničné zriaďovanie platobného účtu

Spôsob a forma podania žiadosti o spoluprácu

Žiadosť o spoluprácu podáva spotrebiteľ v slovenskom jazyku, v listinnej podobe - osobne alebo poštou. Žiadosť o spoluprácu doručovaná poštou, musí obsahovať úradné osvedčenie pravosti podpisu.

V žiadosti o spoluprácu musí byť uvedený dátum, kedy má poskytovateľ platobných služieb poskytnúť spotrebiteľovi požadovanú spoluprácu.

Formy spolupráce

1. poskytnutie informácií spotrebiteľovi

 • o jeho úhradách a inkasách, vrátane trvalých príkazov ku dňu podania žiadosti o spolupráci
 • najmä o type ochrany platobného účtu spotrebiteľa voči inkasu, o referencii mandátu na inkaso a o jedinečnom identifikátore príjemcu inkasa, ak ide o inkaso v eurách
 • o prichádzajúcich trvalých príkazoch na úhradu a inkasách, ktoré sa vykonali na platobnom účte spotrebiteľa v posledných 13 mesiacoch.

2. prevod finančných prostriedkov z platobného účtu spotrebiteľa na platobný účet zriadený spotrebiteľom, alebo ktorého je spotrebiteľ majiteľom u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte, ak žiadosť o spoluprácu zahŕňa údaje umožňujúce identifikáciu poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte a platobného účtu spotrebiteľa

3. zrušenie platobného účtu spotrebiteľa.

Lehoty súvisiace s cezhraničným zriaďovaním platobného účtu

1. poskytnutie požadovanej spolupráce

 • v deň určený spotrebiteľom v žiadosti o spoluprácu
 • v šiesty pracovný deň po doručení žiadosti o spoluprácu poskytovateľovi platobných služieb, ak spotrebiteľ určil v žiadosti o spoluprácu deň, ktorý je kratší ako šesť pracovných dní odo dňa nasledujúceho po doručení žiadosti o spoluprácu

2. doplnenie neúplnej alebo nesprávne vyplnenej žiadosti o spoluprácu, na základe výzvy doručenej spotrebiteľovi poskytovateľom platobných služieb

 • desať pracovných dní od doručenia výzvy spotrebiteľovi

3. informovanie spotrebiteľa o zamietnutí žiadosti o spoluprácu a dôvodoch zamietnutia

 • bezodkladne

4. prevod finančných prostriedkov na účet spotrebiteľa u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte, ak spotrebiteľ o to požiada a ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu

 • v deň určený spotrebiteľom v žiadosti o spoluprácu, najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o spoluprácu, ak sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak

5. prevod zostatku finančných prostriedkov na účet spotrebiteľa u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte, ak spotrebiteľ o to požiada a ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu

 • v deň ukončenia výpovednej lehoty pri vypovedaní rámcovej zmluvy u poskytovateľa platobných služieb

6. informovanie spotrebiteľa o záväzkoch, ktoré bránia prevodu finančných prostriedkov, ak spotrebiteľ žiada poskytovateľa platobných služieb o prevod prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte

 • bezodkladne

7. informovanie spotrebiteľa o záväzkoch, ktoré bránia zrušeniu platobného účtu, ak spotrebiteľa žiada poskytovateľa platobných služieb o zrušenie platobného účtu

 • bezodkladne

8. odstránenie prekážky zo strany spotrebiteľa, ktorá bráni prevodu peňažných prostriedkov na platobný účet u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte alebo ktorá bráni zrušeniu platobného účtu u poskytovateľa platobných služieb, ak o prevod peňažných prostriedkov alebo zrušenie účtu spotrebiteľ žiada v žiadosti o spoluprácu

 • lehota určená bankou
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.