• Žiadny návrh

Finančné sprostredkovanie

Podávanie sťažností na finančné sprostredkovanie

Podávanie sťažností na finančné sprostredkovanie

Podávanie sťažností na finančné sprostredkovanie

...na postup viazaného, resp. podriadeného finančného agenta

 • ústne alebo písomne na obchodnom mieste VÚB
 • písomne na adresu
  VÚB, a.s.
  Odd. Riešenie podnetov klientov
  Mlynské Nivy 1
  829 90 Bratislava 25
 • telefonicky prostredníctvom služby Kontakt
  na území SR: 0850 123 000
  zo zahraničia : +421 248 555 970
 • prostredníctvom on-line formulára

VÚB poskytne klientovi vyjadrenie k podanej sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže VÚB lehotu na vyjadrenie sťažnosti predĺžiť na 60 dní, pričom v takomto prípade písomne informuje klienta o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie jeho sťažnosti.

...na postup finančného agenta

Na postup finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú na VÚB. Písomnú sťažnosť je možné zaslať aj na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním finančného sprostredkovania podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Informácie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov:

VÚB pôsobí na základe povolenia Národnej banky Slovenska ako finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia alebo zaistenia.

VÚB je zapísaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov Národnej banky Slovenska (ďalej len "Register"), v podregistri poistenia alebo zaistenia, v zozname samostatných finančných agentov pod číslom 26796.

VÚB ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom:

 • podriadených finančných agentov,
 • finančných inštitúcií v sektore poistenia alebo zaistenia (poisťovní).

Finančný sprostredkovateľ nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní finančnej inštitúcie, pre ktorú vykonáva finančné sprostredkovanie, a naopak. Finančný sprostredkovateľ môže na základe zmluvného vzťahu prijímať odplatu / províziu za sprostredkovanie finančnej služby od príslušnej finančnej inštitúcie, pričom však musí konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a dodržiavať odbornú starostlivosť. Na základe požiadavky môže byť klient informovaný o výške odplaty finančného sprostredkovateľa.

Informácie o VÚB ako finančnom sprostredkovateľovi je možné overiť v Registri na webovej stránke NBS v časti Dohľad nad finančným trhom.

Informácie o sprostredkovaných produktoch

Informácie o sprostredkovaných produktoch

Informácie o sprostredkovaných produktoch

Zoznam produktov sprostredkovávaných VÚB

 • Životné poistenie
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie schopnosti splácať úver
 • Poistenie platieb
 • Poistno-asistenčné služby
 • Poistenie pracovnej neschopnosti
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie zneužitia platobných kariet
 • Cestovné poistenie
 • Povinné zmluvné poistenie

(Popis produktov je rozpísaný na príslušnej stránke o poistení.)

Zoznam produktov sprostredkovávaných EOP

 • Flexihypotéka
 • Flexipôžička
 • Poistenie úveru k flexipôžičke
 • Poistenie úveru k flexihypotéke
 • Poistenie nehnuteľnosti k flexihypotéke
 • Poistenie domácnosti k flexihypotéke

 

Informácie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov:

VÚB pôsobí na základe povolenia Národnej banky Slovenska ako finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia alebo zaistenia.

VÚB je zapísaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov Národnej banky Slovenska (ďalej len "Register"), v podregistri poistenia alebo zaistenia, v zozname samostatných finančných agentov pod číslom 26796.

VÚB ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom:

 • podriadených finančných agentov,
 • finančných inštitúcií v sektore poistenia alebo zaistenia (poisťovní).

Finančný sprostredkovateľ nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní finančnej inštitúcie, pre ktorú vykonáva finančné sprostredkovanie, a naopak. Finančný sprostredkovateľ môže na základe zmluvného vzťahu prijímať odplatu / províziu za sprostredkovanie finančnej služby od príslušnej finančnej inštitúcie, pričom však musí konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a dodržiavať odbornú starostlivosť. Na základe požiadavky môže byť klient informovaný o výške odplaty finančného sprostredkovateľa.

Informácie o VÚB ako finančnom sprostredkovateľovi je možné overiť v Registri na webovej stránke NBS v časti Dohľad nad finančným trhom.

Zoznam finančných inštitúcií

Zoznam finančných inštitúcií

Zoznam finančných inštitúcií

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Plynárenská 7/C
824 79 Bratislava
IČO: 35709332
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 1325/B

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO: 36534978
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 2547/B

Informácie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov:

VÚB pôsobí na základe povolenia Národnej banky Slovenska ako finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia alebo zaistenia.

VÚB je zapísaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov Národnej banky Slovenska (ďalej len "Register"), v podregistri poistenia alebo zaistenia, v zozname samostatných finančných agentov pod číslom 26796.

VÚB ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom:

 • podriadených finančných agentov,
 • finančných inštitúcií v sektore poistenia alebo zaistenia (poisťovní).

Finančný sprostredkovateľ nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní finančnej inštitúcie, pre ktorú vykonáva finančné sprostredkovanie, a naopak. Finančný sprostredkovateľ môže na základe zmluvného vzťahu prijímať odplatu / províziu za sprostredkovanie finančnej služby od príslušnej finančnej inštitúcie, pričom však musí konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a dodržiavať odbornú starostlivosť. Na základe požiadavky môže byť klient informovaný o výške odplaty finančného sprostredkovateľa.

Informácie o VÚB ako finančnom sprostredkovateľovi je možné overiť v Registri na webovej stránke NBS v časti Dohľad nad finančným trhom.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.