• Žiadny návrh

Informácie o postupe pri presune platobného účtu

Úkony vykonávané prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb a lehoty s tým súvisiace

1. prijatie žiadosti o presun účtu v troch vyhotoveniach, v listinnej podobe osobne alebo poštou a v slovenskom jazyku; v prípade, že je žiadosť zaslaná poštou, podpisy spotrebiteľa musia byť úradne overené.

2. zaslanie výzvy spotrebiteľovi na doplnenie žiadosti o presun účtu v prípade, že je žiadosť neúplná alebo nie je riadne vyplnená, pričom spotrebiteľ musí žiadosť doplniť v lehote desiatich pracovných dní od doručenia výzvy

3. zamietnutie žiadosti o presun účtu, ak spotrebiteľ nedoplní žiadosť o presun účtu v lehote určenej v bode 2 a bezodkladné informovanie spotrebiteľa o dôvodoch zamietnutia presunu platobného účtu

4. informovanie odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb o výzve na doplnenie žiadosti podľa bodu 2, ak je výzva na doplnenie žiadosti odoslaná spotrebiteľovi po zaslaní žiadosti o presun účtu odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb

5. informovanie odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb o dni doručenia doplnenia neúplnej alebo riadne nevyplnenej žiadosti o presun účtu spotrebiteľom

6. informovanie spotrebiteľa o najbližšom dátume, ku ktorému možno vykonať presun platobného účtu, ak v dôsledku doplnenia žiadosti o presun účtu zo strany spotrebiteľa, na základe výzvy podľa bodu 2, nie je možné dodržať dátum určený spotrebiteľom v žiadosti o presun účtu, od ktorého sa majú u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb začať vykonávať trvalé príkazy na úhradu a inkasá alebo od ktorého môžu platitelia uskutočňovať úhrady na platobný účet spotrebiteľa, ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o ich informovanie.

7. zaslanie žiadosti spotrebiteľa o presun platobného účtu odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb v lehote 2 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej a riadnej žiadosti o presun platobného účtu a súčasne, v súlade so žiadosťou spotrebiteľa o presun účtu, zaslanie žiadosti odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb:

a) o predloženie informácií

 • o úhradách a inkasách, vrátane trvalých príkazov  
 • najmä o type ochrany platobného účtu spotrebiteľa voči inkasu, o referencii mandátu na inkaso a o jedinečnom identifikátore príjemcu inkasa, ak ide o inkaso v eurách
 • o úhradách a inkasách, vrátane cezhraničných so splatnosťou po dni presunu platobného účtu spotrebiteľa
 • o prichádzajúcich úhradách a inkasách, ktoré sa vykonali na platobnom účte spotrebiteľa v posledných 13 mesiacoch; informácie sa predložia aj spotrebiteľovi, ak o to požiada

b) ukončenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás ku dňu určenému v žiadosti o presun platobného účtu, ak odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb neposkytuje systém automatického presmerovania prichádzajúcich úhrad a inkás na platobný účet spotrebiteľa vedený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

c) zrušenie trvalých príkazov na úhradu a inkás s účinnosťou odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného účtu

d) prevedenie finančných prostriedkov na platobný účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v deň určený spotrebiteľom, ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu vedeného u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb

e) zrušenie platobného účtu dňom uplynutia výpovednej lehoty (ďalej len „informácie o platobnom účte“)

8. do piatich pracovných dní odo dňa prijatia požadovaných informácií o platobnom účte od odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb a v súlade so žiadosťou o presun platobného účtu

a) zriadenie trvalých príkazov na úhradu a inkás a ich vykonávanie odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného účtu, ak to umožňujú technické možnosti prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

b) nastavenie typu ochrany platobného účtu voči inkasu tak, aby bolo možné realizovať inkasá odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného účtu

c) informovanie spotrebiteľa o právach spotrebiteľa týkajúcich sa inkasa

d) informovanie, so súhlasom spotrebiteľa, platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa, o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb a o dátume, od ktorého môžu vykonávať príkazy na úhradu na tento platobný účet spotrebiteľa a zaslanie kópie žiadosti o presun platobného účtu od spotrebiteľa týmto platiteľom, a to len v časti, ktorá sa týka dotknutého platiteľa a ak o to spotrebiteľ v žiadosti o presun účtu požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

e) informovanie, so súhlasom spotrebiteľa, príjemcov používajúcich inkaso na zúčtovanie finančných prostriedkov z tohto platobného účtu spotrebiteľa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb a o dátume, od ktorého môžu príjemcovia predkladať platobné príkazy na inkaso z platobného účtu spotrebiteľa a zaslanie kópie žiadosti o presun platobného účtu od spotrebiteľa týmto platiteľom, a to len v časti, ktorá sa týka dotknutého príjemcu inkasa a ak o to spotrebiteľ v žiadosti o presun účtu požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

9. doručenie výzvy spotrebiteľovi na doplnenie informácií potrebných na vykonanie úkonov podľa bodu 8 písm. d) alebo písm. e), ak prijímajúci poskytovateľ platobných služieb nemá informácie potrebné na splnenie týchto úkonov a odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb neposkytol tieto informácie v súlade so žiadosťou o presun platobného účtu, a to do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy spotrebiteľovi.

10. informovanie spotrebiteľa o najbližšom možnom dátume, od ktorého sa na platobnom účte spotrebiteľa u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb budú vykonávať úhrady a inkasá, ak by z dôvodu nedostatku informácií na splnenie povinností podľa bodu 8 písm. d) alebo písm. e) nebolo možné dodržať dátumy uvedené v žiadosti o presun platobného účtu.

11. informovanie spotrebiteľa o dôvodoch neukončenia presunu platobného účtu v časti presunu platobného účtu podľa bodu 8 písm. d) alebo písm. e), ak spotrebiteľ do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 9 neoznámi prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb informácie podľa bodu 8 písm. d) alebo písm. e) alebo spotrebiteľom uvádzané informácie nie sú dostačujúce.

12. poskytnutie údajov spotrebiteľovi o jeho platobnom účte na účely poskytnutia informácií podľa bodu 8 písm. d), ak prijímajúci poskytovateľ platobných služieb nemá súhlas spotrebiteľa vyplývajúci zo žiadosti o presun platobného účtu na informovanie platiteľov podľa bodu 8 písm. d) a tieto informácie poskytne platiteľom spotrebiteľ.

Úkony vykonávané odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a lehoty s tým súvisiace

13. prijatie prvej žiadosti o presun účtu a odmietnutie druhej a ďalšej žiadosti o presun účtu, ak spotrebiteľ požiada o presun toho istého platobného účtu u viacerých prijímajúcich poskytovateľov platobných služieb

14. informovanie o odmietnutí presunu platobného účtu a dôvodoch odmietnutia presunu platobného účtu každého prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, od ktorého prišla žiadosť o presun platobného účtu po prijatí prvej žiadosti o presun platobného účtu, a spotrebiteľa

15. zaslanie informácií o platobnom účte podľa bodu 7, písm. a), v súlade so žiadosťou o presun účtu, prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb, do piatich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po doručení žiadosti o presun účtu

16. ukončenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás na platobnom účte s účinnosťou ku dňu určenému v žiadosti o presun platobného účtu, ak odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb neposkytuje systém na automatické presmerovanie trvalých príkazov na úhradu a inkás na platobný účet, ktorý má spotrebiteľ zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

17. zrušenie trvalých príkazov na úhradu a inkás s účinnosťou odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného účtu

18. prevod finančných prostriedkov na účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v deň určený spotrebiteľom v žiadosti o presun platobného účtu, najskôr 20 pracovných dní (ak sa odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak) odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, ak spotrebiteľ o to požiada odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb a ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu, ktorý sa presúva

19. prevod zostatku finančných prostriedkov na účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v deň ukončenia výpovednej lehoty pri vypovedaní rámcovej zmluvy u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb, ak spotrebiteľ o to požiada odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb a ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu, ktorý sa presúva

20. bezodkladné informovanie spotrebiteľa o záväzkoch na platobnom účte, ktoré bránia prevodu finančných prostriedkov, ak spotrebiteľ žiada o prevod finančných prostriedkov alebo zostatku finančných prostriedkov na účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

21. odmietnutie prevodu finančných prostriedkov, ak spotrebiteľ v lehote určenej odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb neodstráni prekážku uvedenú v bode 20, ktorá bráni prevodu peňažných prostriedkov

22. informovanie spotrebiteľa o dôvodoch odmietnutia prevodu finančných prostriedkov, ak spotrebiteľ v lehote určenej odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb neodstráni prekážku uvedenú v bode 20, ktorá bráni prevodu peňažných prostriedkov

23. zrušenie platobného účtu dňom uplynutia výpovednej lehoty

24. bezodkladné informovanie spotrebiteľa o záväzkoch na platobnom účte, ktoré bránia zrušeniu platobného účtu, ak spotrebiteľ žiada odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb o zrušenie platobného účtu

25. odmietnutie zrušenia platobného účtu, ak spotrebiteľ v lehote určenej odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb neodstráni prekážku uvedenú v bode 24, ktorá bráni zrušeniu platobného účtu

26. informovanie spotrebiteľa o dôvodoch odmietnutia zrušenia platobného účtu, ak spotrebiteľ v lehote určenej odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb neodstráni prekážku uvedenú v bode 24, ktorá bráni zrušeniu platobného účtu

27. vykonanie platobného príkazu na inkaso a následné oznámenie tejto skutočnosti prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb, ak odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb prijal platobný príkaz na inkaso pred dátumom zrušenia trvalých príkazov na úhradu alebo inkás u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb

28. bezodkladné ukončenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás po vykonaní platobného príkazu uvedeného v bode 27, ak spotrebiteľ v žiadosti o presun účtu požiadal o postup podľa bodu 16.

Informácia o bezplatnosti presunu platobného účtu

Presun platobného účtu je bezplatný.

Ak však spotrebiteľ požiada odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb o prevod finančných prostriedkov alebo zostatku finančných prostriedkov na účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v inej mene ako mene euro, takýto prevod môže byť odplatný.

Informácie požadované od spotrebiteľa potrebné na presun platobného účtu

identifikačné údaje spotrebiteľa v rozsahu stanovenom v žiadosti o presun platobného účtu

údaje o platobnom účte spotrebiteľa u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb v rozsahu (i) obchodné meno odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb, (ii) IBAN účtu spotrebiteľa, ktorý sa presúva, (iii) mena, v ktorej je vedený platobný účet spotrebiteľa u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb

informácia o tom, či je platobný účet, ktorý sa pri presune platobného účtu zriaďuje u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, základný bankový produkt alebo platobný účet so základnými funkciami

dátum, od ktorého sa majú trvalé príkazy na úhradu a inkasá vykonávať u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb (najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, ak sa prijímajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak)

dátum, od ktorého môžu platitelia uskutočňovať úhrady na platobný účet spotrebiteľa vedený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o informovanie platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa (najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, ak sa prijímajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak)

dátum, od ktorého môžu príjemcovia inkás predkladať platobné príkazy na inkaso z platobného účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb (najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, ak sa prijímajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak)  dátum zrušenia trvalých príkazov na úhradu a inkás na platobnom účte vedenom u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb

dátum ukončenia prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás na platobnom účte spotrebiteľa vedenom u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb

dátum, kedy odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb prevedie finančné prostriedky na platobný účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, ak spotrebiteľ žiada o prevod finančných prostriedkov

kontaktné údaje platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa, ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o informovanie týchto platiteľov o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb a o dátume, od ktorého môžu vykonávať príkazy na úhradu na platobný účet spotrebiteľa vedený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

kontaktné údaje spotrebiteľom určených príjemcov inkasa, ktorí môžu predkladať platobné príkazy na inkaso z platobného účtu spotrebiteľa u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, ak o to spotrebiteľ požiadal a o dátume, od ktorého môžu predkladať platobné príkazy na inkaso z tohto platobného účtu  

výška sumy na úhradu, termín pravidelnej platby a identifikácia príjemcu (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN), ak spotrebiteľ žiada o zriadenie iba niektorých trvalých príkazov na úhradu u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

výška sumy na úhradu a identifikácia príjemcu (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN), ak spotrebiteľ žiada o zrušenie iba niektorých trvalých príkazov na úhradu u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb

výška sumy na úhradu, dátum splatnosti a identifikácia príjemcu (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN), ak spotrebiteľ žiada o zriadenie iba niektorých príkazov na úhradu u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

výška sumy na úhradu, dátum splatnosti a identifikácia príjemcu (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN), ak spotrebiteľ žiada o zrušenie iba niektorých príkazov na úhradu u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb

referencia mandátu (UMR), dátum splatnosti inkasa a identifikácia platiteľa (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN), ak spotrebiteľ žiada o zriadenie príkazov na inkaso u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb

termín opakovaného inkasa a identifikácia platiteľa (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN), ak spotrebiteľ žiada o zrušenie iba niektorých príkazov na inkaso u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb

identifikácia príjemcu inkasa – inkasanta (názov, IČO), ak spotrebiteľ žiada o zriadenie len niektorých súhlasov na inkaso u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb. Identifikátor príjemcu (CID) a referencia mandátu (UMR) sa uvádzajú, len ak spotrebiteľ udelil viac súhlasov na inkaso tomu istému inkasantovi a spotrebiteľ požiadal prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o zriadenie len časti z týchto súhlasov s inkasom.

identifikácia príjemcu inkasa – inkasanta (názov, IČO), ak spotrebiteľ žiada o zrušenie iba niektorých súhlasov na inkaso u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb. Identifikátor príjemcu (CID) a referencia mandátu (UMR) sa uvádzajú, len ak bolo udelených viac súhlasov na inkaso tomu istému inkasantovi a má sa zrušiť len časť z týchto súhlasov s inkasom.

Postup pri mimosúdnom riešení sporov

Spotrebiteľ má právo podať sťažnosť:

1. VÚB, a.s.

 • ústne na pobočkách VÚB, a.s.
 • písomne na adrese: VÚB, a.s., oddelenie Riešenie podnetov klientov, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
 • telefonicky, prostredníctvom Kontaktného centra 0850 123 000 (v rámci SR), +421 2 4855 59 70 (zo zahraničia)
 • elektronickou poštou, prostredníctvom www.vub.sk, formou kontaktného formulára.

2. Národnej banke Slovenska

 • osobne
 • elektronicky formou formulára
 • písomne na adrese:

Národná banka Slovenska 
Imricha Karvaša 1 
813 25 Bratislava

Bližšie informácie sú dostupné na http://www.nbs.sk

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.