• Žiadny návrh

Najväčší záujem o preklenovacie úvery majú malé podniky

"


Podarilo sa nám to aj vďaka najširšej sieti firemných centier. Momentálne sa poskytujú prostriedky z takzvaných veľkých garančných schém, kde je celkové množstvo prostriedkov vo výške až 1,75 miliardy eur.

Práve táto schéma je po dôležitých zmenách v prospech malých podnikov výhodná aj z hľadiska úrokovej sadzby a aj ďalších podmienok. Zároveň sa predĺžila jej platnosť až do konca roka 2021.

O tieto úvery majú najväčší záujem mikropodniky a najväčšie objemy čerpajú firmy z odvetví veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, priemyselná výroba, ubytovacie a stravovacie služby či stavebníctvo.

Pozrite si ďalšie informácie o úvere:

Splatnosť úveru:

Minimálne 2 roky, max. 6 rokov s odkladom splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov. Prijímateľ úveru má však možnosť odklad splácania odmietnuť.

Minimálne zabezpečenie:

MSP pri úvere do 500 tis. Eur osobné ručenia alebo zabezpečenie obvyklé pre prevádzkové úvery alebo úvery na obnovovacie investície. Všetky podniky s výnimkou mikropodnikov pri úvere do 2 Mio Eur: zabezpečenie obvyklé pre príslušný typ financovanie (prevádzka alebo obnovovacie investície)

Krytie:

90% z istiny úveru

Možnosť odpustenia záručného poplatku pri splnení nasledovných podmienok (na základe žiadosti podniku):

  • podnik v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti oproti priemernému stavu zamestnancov za 12 mesiacov pred podaním žiadosti o úver
  • po 12 mesiacoch od čerpania úveru nebude mať podnik žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiacov na povinných odvodoch voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni
  • nebude mať vyššie záväzky na povinných odvodoch voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, ako bola suma takýchto záväzkov v čase podania žiadosti o úver znížená o sumu poskytnutého úveru, pričom na tieto záväzky má s príslušnou poisťovňou dohodnutý splátkový kalendár, ktorý dodržiava

Poplatky za úver:

v zmysle platného Cenníka VÚB a.s. s výnimkou poplatkov Odplata za poskytnutie úveru, Poplatok za navýšenie úveru a Poplatok za predčasné splatenie úveru, ktorých výška ju 0 EUR.

Viac informácií o garančných schémach nájdete na webe:
https://www.vub.sk/spolusiporadime/dohoda-zarucnom-nastroji-sih-antikorona/#tab_2

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.