Kontakt Internet banking IB Search ×

VÚB banka s najväčším podielom financií
pre malé a stredné podniky

Slovak Investment Holding (SIH) poskytuje v spolupráci s VÚB a ďalšími bankami pomoc pre malé a stredné podniky. Úver SIH antikorona záruka je určený na preklenutie výpadkov príjmu v období krízových opatrení proti šíreniu koronavírusu.

VÚB ako líder na trhu v korporátnom bankovníctve získala najväčší podiel z týchto prostriedkov.

"Vo VÚB poznáme detailne náročnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú slovenskí podnikatelia, preto som rád, že sa nám podarilo získať najväčší podiel alokovaných peňazí od SIH na zvládnutie tohto ťažkého obdobia. Verím, že aj vďaka najširšej sieti firemných centier sa nám podarí doručiť pomoc v podobe preklenovacích úverov pre tých, ktorí ju akútne potrebujú," povedal Andrej Viceník člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva VÚB banky.

Vzhľadom na veľký záujem zo strany firiem sú všetky finančné prostriedky z prvej tranže už prerozdelené desiatky slovenských firiem. VÚB banka preto začala v predstihu intenzívne rokovať so Slovak Investment Holdingom a výsledkom je podpísanie dohody o zdvojnásobení prostriedkov na pomoc podnikateľom. Teší nás, že tak budeme vedieť pomôcť ešte väčšiemu počtu firiem ako doteraz, nakoľko k dispozícii máme ďalších 18 miliónov eur. A urobíme všetko preto, aby sa aj tieto prostriedky dostali do správnych rúk a čo najrýchlejšie.

Hlavný účel je podpora udržania pracovných miest

 

Účelom je pomôcť malým a stredným podnikom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky, v súvislosti s nariadeniami krízového štábu alebo hlavného hygienika. Takisto umožní získať potrebné finančné prostriedky na udržanie pracovných miest.

Znížená úroková sadzba až o 4 % p.a.

 

Výšku úrokovej dotácie znížime až o 4 % p.a. počas celej doby splácania úveru. V prípade, že by zníženie úrokovej sadzby viedlo v ktoromkoľvek období k zápornej úrokovej sadzbe, uplatní sa na úver výsledná nulová úroková sadzba.

Odklad splácania úveru

 

Ďalšou pomocou je, že preklenovací úver získajú malé a stredné podniky vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Takže úver začnú splácať po prvom roku čerpania úveru.

Cieľom pomoci je preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu,
spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pre viac informácií kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku. Zoznam firemných pobočiek nájdete TU.

Pomoc sa poskytuje v dvoch formách:

a) portfóliová záruka za úver poskytnutý bankou ako finančným sprostredkovateľom;
b) bonifikácia úroku (úroková dotácia), t. j. úhrada časti alebo celej sumy úroku z úveru poskytnutého finančným sprostredkovateľom.

Účelom pomoci je pomôcť MSP vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu,  ktorý je spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly podnikov a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení v podobe udržania pracovných miest aj napriek tejto krízovej situácii.
 

Účel financovania:

 

  • investície do hmotného a nehmotného majetku súvisiace s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest,
  • prevádzkového potreby najmä v nadväznosti na obmedzený prístup MSP ku kapitálu v dôsledku udalosti mimo kontroly podniku

 

Formy financovania:

 

  • Termínovaný splátkový úver
  • Revolvingový úver
  • Kontokorentný úver

 

Max. výška úveru:

 

1.180.000 Eur

 

Max. splatnosť úveru:

 

4 roky