• Žiadny návrh

Poistenie k depozitným produktom

Ako jedna z mála bánk na trhu ponúkame viaceré možnosti poistného krytia aj k depozitným produktom.
Poistenie Start konta

Poistenie Start konta

VÚB banka odmeňuje aktívnych majiteľov Start konta formou bonusu - poistenia do Start konta.

Ako získať zdarma poistenie do Start konta?

 • Nechajte si posielať, alebo si vložte na Start konto kredit v celkovej výške minimálne 100 EUR za mesiac (napr. vreckové od rodičov, výplatu z brigády, štipendium a iné...)
 • Vykonajte na Start konte aspoň 6 pohybov na účte za mesiac(napr. plaťte kartou v obchode, plaťte cez internet, dobíjate si telefón cez bankomat, a iné...)
 • Poistenie získate vždy automaticky na nasledujúci kalendárny mesiac po splnení podmienok zdarma.

Rozsah poistenia

 • Poistenie straty alebo krádeže dokladov ako občiansky preukaz, cestovný, pas, vodičský preukaz, a iné. Poistenie Vám kryje skutočne vynaložené náklady na vyhotovenie náhradných dokladov, maximálne do výšky 100€ na jednu poistnú udalosť a maximálne 2 poistné udalosti za rok.
 • Poistenie krádeže kľúčov od bytu, domu, či auta. Poistenie kryje skutočne vynaložené náklady spojené s náhradou pôvodných kľúčov, výmenu bezpečnostných vložiek a pod., maximálne však do výšky 100€ na jednu poistnú udalosť a maximálne 2 poistné udalosti za rok.
 • Poistenie krádeže peňaženky. Poistenie kryje skutočne vynaložené náklady spojené s kúpou novej peňaženky, maximálne však do výšky 100€ na jednu poistnú udalosť a maximálne 2 poistné udalosti za rok.
 • Poistenie krádeže tašky. Poistenie kryje skutočne vynaložené náklady spojené s kúpou novej tašky, maximálne však do výšky 100€ na jednu poistnú udalosť a maximálne 2 poistné udalosti za rok.
 • Poistenie zneužitia SIM karty strateného, alebo ukradnutého telefónu. Poistenie kryje náklady na neoprávnené hovory vykonané z ukradnutého, alebo strateného telefónu, maximálne však 48 hodín pred nahlásením blokácie SIM karty, maximálne však do výšky 100 EUR na jednu poistnú udalosť a maximálne 2 poistné udalosti za rok.

Začiatok poistenia

Klient je poistený od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom splnil podmienky pre vznik poistenia. Poistenie získava vždy na 1 kalendárny mesiac. Podrobnejšie informácie o poistení nájdete vo všeobecných poistných podmienkach.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti je potrebné ju bezodkladne nahlásiť na telefónnom čísle poisťovne +421 2 5824 0011 a vypísať tlačivo Oznámenie o poistnej udalosti a zaslať ho na adresu poisťovne Cardif:

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

Priamo v tlačive je uvedené aké ďalšie doklady je potrebné predložiť, a aké úkony urobiť, aby bola poistná udalosť čo najskôr vyriešená.

 

Úrazové poistenie k detskej vkladnej knižke

Úrazové poistenie k detskej vkladnej knižke

VÚB banka po splnení stanovených podmienok odmeňuje majiteľov detských vkladných knižiek formou bonusu – úrazovým poistením. Toto poistenie nie je samostatne predajný produkt.

Ako získať bonus – poistenie k detskej vkladnej knižke?

V prípade splnenia podmienky priemerného denného zostatku 700€ v mesiaci (platí od 1.2.2010), pričom tento bude na detskej vkladnej knižke minimálne 15 dní v mesiaci, získava majiteľ detskej vkladnej knižky bonus vo forme úrazového poistenia.

Začiatok a dĺžka poistenia

Klient získava poistenie od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom splnil stanovenú podmienku. Poistenie získava vždy na 1 kalendárny mesiac. Klient bude poistený takú dlhú dobu, ako dlho bude spĺňať stanovené podmienky.

Rozsah poistenia a poistné sumy

Jedná sa o úrazové poistenie dieťaťa (majiteľa vkladnej knižky), ktoré zahŕňa poistné riziká:

 • trvalá invalidita spôsobená úrazom
 • denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, ktoré sa vypláca za každý deň od 8. dňa liečenia úrazu
 • poistenie zlomenín*
Poistné riziko Poistné krytie
Trvalá invalidita 1659,70€
Denné odškodné za dobu liečenia od 8. dňa 1,33€ na deň
Poistenie zlomenín* 33,19€ / 16,60€

Podrobnejšie informácie o poistení sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie.

*Poistenie zlomenín je poskytované len deťom do veku 18 rokov.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

V prípade poistnej udalosti je potrebné zaslať do Generali Poisťovne vyplnené nasledovné tlačivá:

 • Oznámenie o úraze - vyplniť po vzniku úrazu
 • Správa ošetrujúceho lekára – vyplňuje lekár, ktorý úraz liečil až po ukončení liečby

Obe tlačivá získate na pobočkách VÚB banky, alebo Generali Poisťovne.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.