• Žiadny návrh
Investovanie

Zodpovedné investovanie je konečne pre všetkých

Sporiť by sme mali tak, aby naše peniaze mali šancu byť zaujímavo zhodnotené. Z dlhodobého hľadiska sa rozumným riešením ukazujú podielové fondy. Za vyše 100 rokov svojej existencie totiž rastú napriek výkyvom v priemere o niekoľko percent ročne. Dnes do nich môžete investovať takmer v každej banke. Zmeňte svoje myslenie a svojím investovaním môžete dnes navyše aj pomáhať.

29/09/2021

V dnešnej dobe sa čoraz viac otvára téma zodpovedného či  etického podnikania, a  práve takéto firmy sú  budúcnosťou investovania. Jednou z kľúčových charakteristík súčasnej generácie mladých ľudí je aj etické a ekologické zmýšľanie. Mnoho firiem aj vďaka tomu pochopilo, že sú skupiny ľudí, ktorých nákupné či investičné rozhodnutie môže výrazne ovplyvniť správanie firmy. Väčšina významných firiem aj vďaka tomu dodržiava prísne ekologické, sociálne či etické štandardy.

Zodpovedné a etické fondy sa označujú skratkou ESG/SRI, čo je odvodené od troch slov “Environmnetal - Social - Governance”, resp. „Sustainable and Responsible Investments. Na základe špecifických kritérií a interného ESG skóringového systému správcovskej spoločnosti je možné určiť, ktoré spoločnosti sú zodpovedné a etické. Spoločnosti nie sú analyzované len z pohľadu profitu, ale veľmi dôležité je aj ich ESG skóre. Ak v tomto skóringu zlyhajú, firma môže byť vyradená z portfólia podielového fondu.

Budúcnosť investovania je zodpovedná a zelená

ESG fondy predstavujú do budúcnosti potenciálne zaujímavé zhodnotenie, pretože ťažia z aktuálnych trendov aj podpôr vlád či medzinárodných inštitúcií. Zaujímavosťou je, že prostredníctvom investovania do ESG fondov môže ovplyvňovať správanie firiem ktokoľvek. Ak si totiž vyberáte pre svoje investície firmy, ktoré sa správajú zodpovedne a eticky, zvyšujete ich kredit. Firmy si navyše dávajú pozor na to, aby nezlyhali v hodnotení. Správcovské spoločnosti, ktoré vytvárajú a spravujú ESG fondy majú totiž prehľad, aký pozitívny dopad mala konkrétna firma na životné prostredie za sledované obdobie.

Čo sa skrýva za skratkou ESG?  

Pravdepodobne najbližšia vám bude prvá časť názvu, ktorou je “environment”, teda životné prostredie. Stretávate sa s tým aj v bežnom živote napríklad tým, že triedite odpad. “Rovnako je to aj pri firmách, ktoré emitujú cenné papiere. Skúmame ich vplyv na životné prostredie, máme prostriedky na to, aby sme vedeli ukázať klientom, ktorý podnik znižuje uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese alebo ako sa stavia k redukcii a triedeniu odpadu. Pri poľnohospodárskych podnikoch sa sleduje napríklad používanie pesticídov,” vysvetľuje generálny riaditeľ Eurizon Asset Management Slovakia, Marian Matušovič.

Časť “social” sa zameriava na to, ako firmy riadia svoje vzťahy so zamestnancami, klientmi, ale aj ako sa celkovo správajú k spoločnosti. “Momentálne je veľkou témou dodržiavanie ochrany osobných údajov o zamestnancoch a klientoch. Zo zahraničia poznáme viaceré škandály, ktoré súvisia práve s únikom osobných údajov. Ochrana zamestnancov sa netýka len bezpečnosti pri práci, je to pomerne široká škála, ktorá sa sleduje,” tvrdí Marian Matušovič. Dôležitou témou je aj dodržiavanie rovnosti podľa pohlavia, telesného znevýhodnenia alebo farby pleti či rovnosť pri odmene za prácu medzi mužmi a ženami. Pri firmách z niektorých krajín je navyše dôležité dbať na to, či neporušujú práva detí a nezneužívajú ich na prácu.

Poslednú časť tvorí “governance”, kde odborníci  podrobne sledujú transparentnosť pri riadení firmy, ale aj boj proti korupcii. Pod drobnohľadom je aj metodika odmeňovania, bonusové schémy, aby smerovali spoločnosti k dlhodobo udržateľnému rastu.

Zelené fondy vo VÚB banke

VÚB má najširšie portfólio ESG fondov medzi slovenskými bankami. Nájdu sa medzi nimi aj fondy, ktoré investujú do technológií budúcnosti či obnoviteľných zdrojov, pretože od výsledkov ich práce bude závisieť, koľko zdrojov nás bude stáť zabránenie klimatickej kríze. “Klienti, ktorí si kupujú ESG fondy sú väčšinou mladí ľudia vo veku 20 - 40 rokov z väčších miest a s vysokoškolským vzdelaním, ktorým čoraz viac záleží na tom v akom prostredí žijú,“ dodáva Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon Asset Management.

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu spoločnosti VÚB, a.s. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A. Prístup integrácie ESG kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch ako aj informácie v súvislosti s nariadením (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora a v dokumente Zodpovedné investovanie.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.