• Žiadny návrh

Investment portfolios

Dobre vyskladaná investícia
Investujte do kombinácie vybraných podielových fondov Eurizon SK a termínovaného vkladu s 2,5 % p.a.
s viazanosťou 12 mesiacov.

ws not reached

Kombiprodukt kombinuje 2 produkty

Investíciu do vybraných podielových fondov Eurizon SK
Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové portfólio, MIX 15, MIX 30

12 mesačný termínovaný vklad 
v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

Až 2,5 % na termínovanom vklade

Až 2,5 % na termínovanom vklade

Zvýhodnená úroková sadzba až 2,5 % p.a. počas prvých 12 mesiacov na termínovanom vklade.

Vstupný poplatok len 1,33 %

Vstupný poplatok len 1,33 %

Vstupný poplatok vo výške len 1,33 % z investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu.

Už od 1 500 €

Už od 1 500 €

Minimálna celková investícia už od 1 500 €*

* - možnosť rozložiť investíciu v rámci Kombiproduktu do viacerých fondov súčasne

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., ani Eurizon SK nezodpovedajú za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov Eurizon SK, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti Eurizon SK a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.eurizoncapital.com/sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku.Oficiálne názvy podielových fondov uvedených v tomto dokumente sú ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond Eurizon SK, STREDOEURÓPSKY DLHOPISOVÝ FOND, otvorený podielový fond Eurizon SK, DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon SK, VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond Eurizon SK, ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond Eurizon SK, FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond Eurizon SK, AKCIOVÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon SK, MIX 15, otvorený podielový fond Eurizon SK a MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon SK.  

V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov Eurizon SK môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov Eurizon SK môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielových fondoch Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové portfólio, MIX 15 a MIX 30 to je 500 € do 12 mesačného termínovaného vkladu + 1 000 € do podielových fondov EURIZON SK, kde celková minimálna investícia je 1 500€). V rámci jedného Kombiproduktu možno kombinovať fondy Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové portfólio, MIX15 a MIX 30 za splnenia podmienky minimálnej investície do týchto fondov.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.