Kontakt Internet banking IB Search ×

Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu
zmiernenia negatívnych následkov pandémie
podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.


Informácie o odklade splácania úveru

Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

  1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
  2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
  3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
  4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
  5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.

 

Identifikačné údaje o dlžníkoviSídlo alebo miesto podnikania dlžníka

Kontaktné údaje dlžníkaIdentifikačné údaje o úvere


*Ak požadujete odklad splátok na viac úveroch, je potrebné vyplniť samostatný formulár pre každý úver.

Údaje o odklade splácania úveru

Požadovaný odklad splácania úveru

odloženie splátok istiny úveru počnúc splátkou splatnou k dátumu
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo

Doba odloženia splácanie úveru


Čestné vyhlásenia

Čestne vyhlasujem, že som malým zamestnávateľom a spĺňam podmienky na účely posúdenia splnenia podmienok malého zamestnávateľa v zmysle Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení (to znamená som podnikom, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR).

Čestne vyhlasujem, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie.

Dodatočné informácie pre účely identifikácie dlžníka podľa osobitného predpisu

Označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je dlžník zapísaný a číslo zápisu do tohto registraIdentifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene dlžníka pri podaní tejto žiadosti o odklad splácania úveru
Dodatočné informácie pre účely VÚB, a.s.


   
V časti Požadovaný odklad splácania úveru vyberte jednu z možností.
V časti Požadovaný odklad splácania úveru zadajte dátum.

Skontrolujte si všetky zadané údaje, nesprávne vyplnené žiadosti nebudú spracované.
Nekontaktujte v tejto záležitosti prosím naše kontaktné centrum. Ďakujeme za pochopenie.