Kontakt Internet banking IB Search ×

29.06.2018

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility je fond založený na kvantitatívnom investičnom prístupe správy aktív. Selektívny prístup k výberu akcií prináša investorovi dvojitý efekt: za posledných desať rokov rástol fond 5,29 % p.a. a riziko fondu je nižšie ako index medzinárodných akcií.

Eurizon Capital SA

Fond Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R patrí do rodiny fondov Eurizon Capital SA. Správcovská spoločnosť Eurizon Capital SA bola založená v roku 1988 v Luxembursku. Predmetom činnosti je vytváranie, spravovanie a predaj podielových fondov klientom privátneho bankovníctva, inštitucionálnym a retailovým klientom. Medzi prednosti Eurizon Capital SA patrí tvorba podielových fondov kopírujúcich s minimálnou odchýlkou vývoj na kapitálových a peňažných trhoch tak, aby bolo klientovi umožnené podieľať sa na trhových výnosoch. Pri správe fondov sa venuje zvýšený dôraz na finančné ale aj operačné riziká. Nezávislá agentúra Morningstar1 ocenila vybrané fondy Eurizon Capital SA najvyšším stupňom, čím sa potvrdila výnimočnosť ich investičného prístupu. V spolupráci s Organizáciou Spojených Národov, poisťovňami a bankami prispieva Eurizon Capital SA k nastaveniu a dodržiavaniu ľudských práv a klimatických zmien s cieľom dosiahnutia udržateľného rozvoja vo svete.

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R

Investičný manažér fondu Eurizon Fund Equity World Smart Volatility sa snaží dosiahnuť prostredníctvom kvantitatívneho investičného prístupu2 zameraného na zabezpečenie profilu výnosu po zohľadnení rizík vyšší výnos, ako výnos index MSCI World3. Kvantitatívny investičný prístup výberu aktív do portfólia je založený na viackritériovom modeli abstrahujúcom od emócii portfólio managera a pokrývajúcom široké spektrum premenných na kapitálových trhoch. Čisté aktíva tohto fondu sa investujú najmä do akcií a akciových nástrojov akéhokoľvek druhu kótovaných na medzinárodných regulovaných trhoch. Investície sa vyberajú s cieľom vytvoriť diverzifikované a rizikovo vyvážené portfólio akcií, od ktorých sa očakáva dosiahnutie menej rozkolísaných výnosov.

1 Morningstar hodnotenie podielových a ETF fondov je založené na vzájomnom porovnávaní fondov pri zohľadnení výkonnosti upravenej o riziko a náklady fondu. Morningstar rozlišuje päť stupňov „hviezd“ pričom fond s piatimi hviezdami patrí medzi top 10 fondov vo svoje kategórii na svete.
2 Cieľom kvantitatívneho investičného prístupu je poraziť pasívnu investíciu v akciovom indexe prostredníctvom výberu podhodnotených akcií z indexu. Selekcia akcií je založená na kvantitatívnom posúdení rentability, zadlženosti, likvidity, atď. na základe dát zo súvahy, výkazu ziskov a strát resp. cash-flow. Podiel zvolenej akcie v portfóliu fondu je závislý od veľkosti rizika.
3 Index MSCI World zahŕňa viac ako 1600 svetových veľkých a stredne veľkých spoločností naprieč sektormi z dvadsiatich troch rozvinutých krajín. Tento index je častým benchmarkom pre tzv. svetové fondy, ktoré investujú do spoločností po celom svete.

Graf 1.

Vývoj ceny podielového listu fondu Eurizon Fund Equity World Smart Volatility zobrazuje v dvojročnom horizonte úspešnosť výberu akciových titulov do portfólia fondu. Dlhodobý trend ceny fondu je rastúci. V prostredí pretrvávajúceho ekonomického rastu možno očakávať zachovanie trendu aj budúcnosti.
 

Graf 1. Vývoj ceny podielového listu fondu Eurizon Fund Equity World Smart Volatility

Zdroj: Reuters

Riadenie trhového rizika tj. variability výkonnosti fondu je realizované pomocou derivátových finančných nástrojov s cieľom minimalizovať nepriaznivé kurzové pohyby. Kvantitatívny investičný prístup včas indikuje neprirodzené zmeny trhu a dá impulz na konanie. Keďže podielové listy sa môžu kedykoľvek predať na požiadanie, využíva fond na riadenie likvidného rizika hotovosť vrátane termínovaných vkladov.

Graf 2.

Pomer Rizika a Výnosu odzrkadľuje na trojročnom horizonte výsledky kvantitatívneho investičného prístupu. Zvolený investičný prístup dosahuje pri nižšom riziku (os x s označením „Risk“) vyšší požadovaný výnos ako index MSCI World.

Graf 2. Pomer Rizika a Výnosu

Zdroj: Allfunds Bank

Detailný pohľad na portfólio fondu Eurizon Fund Equity World Smart Volatility odhaľuje realizáciu kvantitatívneho investičného prístupu. Medzi top desať investícii patria spoločnosti s miliardovou kapitalizáciou, vysokou ziskovosťou a nízkou pravdepodobnosťou vyhlásenia bankrotu. Geografické rozdelenie zodpovedá stavu na kapitálových trhoch, kde je prevažná väčšina verejne obchodovaných spoločnosti registrovaných na burzách v Spojených štátoch. V čase ekonomickej expanzie sú preferované sektory informačných technológii a financií.

Graf 3.

Top 10 aktív v portfóliu fondu

Zdroj: Allfunds Bank

Graf 4.
Geografické rozloženie fondu

Zdroj: Allfunds Bank

Graf 5.

Sektorové rozloženie fondu

Zdroj: Allfunds Bank

 

Silné stránky fondu

Slabé stránky fondu

vyšší výnos ako index MSCI World pri nižšom podstúpenom riziku

akciové fondy sú v prípade poklesu kapitálových trhov viac negatívne zasiahnuté

kvantitatívny investičný prístup pokrývajúci široké spektrum trhových udalostí založený na objektívnom spracovaní dát

zdaňovanie kapitálových výnosov pri investícii do jedného roka

dlhodobo pozitívna výkonnosť (5,29 % p.a.)

 

diverzifikované portfólio z geografického, sektorového a menového hľadiska

 

Príkazy na spätné odkúpenie sa vykonávajú na základe čistej hodnoty aktív na podielový list v deň, keď bola požiadavka prijatá v Luxembursku pred konečným dátumom obchodovania. Čistá hodnota aktív na podielový list sa vypočítava denne. Táto trieda podielových listov nedistribuuje dividendy. Príjmy z investícií sa opätovne investujú.

Selektívny prístup k výberu akcií prináša investorovi dvojitý efekt v podobe podielu na raste celosvetových trhov za cenu nižšieho rizika.

Všeobecné upozornenie
Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie.
Informácie uvedené v tomto dokumente boli zostavené spoločnosťou VÚB, a.s. Informácie boli získané zo zdrojov považovaných za dôveryhodné, najmä z mesačných správ jednotlivých fondov, interných analýz a dokumentov VÚB, a.s., VÚB AM, Intesa Sanpaolo, Eurizon Capital, S.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Caboto – SIM, Reuters a Bloomberg, ktoré nie sú verejne prístupné. Uvedené informácie odrážajú názory platné v čase ich vydania, a preto ako také môžu byť zmenené.
Údaje o výkonnosti uvádzané pri jednotlivých fondoch sa týkajú minulosti, pričom investor berie na vedomie, že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. VÚB, a.s., nezodpovedá za ich správnosť a ani úplnosť. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. Tu uvedené údaje o výkonnosti fondov nie sú očistené o vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície.
S investíciou do fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. VÚB, a.s. neposkytujú investičné poradenstvo.
Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov Eurizon Capital, S.A., s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu.
Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii O banke/Misia a hodnoty/Ochrana Investora.
Morningstar hodnotenie podielových a ETF fondov je založené na vzájomnom porovnávaní fondov pri zohľadnení výkonnosti upravenej o riziko a náklady fondu. Morningstar rozlišuje päť stupňov „hviezd“ pričom fond s piatimi hviezdami patrí medzi top 10 fondov vo svoje kategórii na svete.
Cieľom kvantitatívneho investičného prístupu je poraziť pasívnu investíciu v akciovom indexe prostredníctvom výberu podhodnotených akcií z indexu. Selekcia akcií je založená na kvantitatívnom posúdení rentability, zadlženosti, likvidity, atď. na základe dát zo súvahy, výkazu ziskov a strát resp. cash-flow. Podiel zvolenej akcie v portfóliu fondu je závislý od veľkosti rizika.
Index MSCI World zahŕňa viac ako 1600 svetových veľkých a stredne veľkých spoločností naprieč sektormi z dvadsiatich troch rozvinutých krajín. Tento index je častým benchmarkom pre tzv. svetové fondy, ktoré investujú do spoločností po celom svete.