• Žiadny návrh

Fondy VÚB AM s dvomi oceneniami

"

Dňa 1. marca 2017, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností  (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016. V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú podielové fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. Z pomedzi silnej konkurencie správcovská spoločnosť VÚB Asset Management zaznamenala úspech a získala ocenenie v dvoch kategóriách. 

  • VÚB AM Active Bond fund ako fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové a dlhopisové fondy
  • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond za predaj v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy.

 

„Top Fond Slovakia je najuznávanejšia súťaž v našom sektore. Sme preto veľmi radi, že naše fondy sa umiestnili na výborných pozíciách.  K úspechu fondu Active Bond fund v kategórii Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika nám napomohla kontinuálna  spolupráca s našou materskou spoločnosťou Eurizon Capital SA. Táto spolupráca, ktorá prináša našim klientom inovatívne riešenia v oblasti správy podielových fondov a kontroly rizika. “ hovorí Marian Matušovič, Výkonný riaditeľ VÚB Asset Management.

Oba podielové fondy predstavujú zaujímavú investičnú príležitosť pre klientov Privátneho bankovníctva. Investíciou do uvedených fondov sa môže vhodne doplniť investičné portfólio klienta zložené z jednotlivých druhov finančných nástrojov.
 

VUB AM Active Bond fund

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície v období nízkych úrokových sadzieb. Fond je tak vhodnou alternatívou pre dlhopisových investorov s  investičným horizontom najmenej 4 roky.

Fond investuje primárne do dlhopisových podielových fondov renomovaných zahraničných správcovských spoločností. V rámci svojej investičnej stratégie sa zameriava predovšetkým na dlhopisové investície prinášajúce nadpriemerné zhodnotenie v danej triede aktív. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na najlepší výber podielových fondov na základe hodnotenia nezávislými ratingovými agentúrami ako najlepšie vo svojej kategórii.

Zloženie investícií (k 28.4.2017)

Vývoj zhodnotenia fondu v EUR (k 28.4.2017)

Výkonnosť fondu (k 28.4.2017)


 

VUB AM Flexibilný Konzervatívny fond  

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri strednej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

Portfólio manager investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového alebo zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Akciová zložka nemôže prekročiť 20% hodnoty majetku podielového fondu.

Zloženie investícií (k 28.4.2017)            

Vývoj zhodnotenia fondu v EUR (k 28.4.2017)   

Výkonnosť fondu (k 28.4.2017)


 

VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond

Ďalšou investičnou príležitosťou pre klientov, ktorí chcú využiť rastový potenciál krajín strednej a východnej Európy predstavuje VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond. Tento podielový fond ponúka alternatívu k individuálnym investíciám klientov,  ktorí častokrát zhodnocujú svoje peňažné prostriedky formou investovania do dlhopisov krajín napr. Poľska, Maďarska, Turecka, Čiernej Hory atď. Berúc do úvahy kreditné riziko emitenta, jednou z výhod investovania do tohto fondu je diverzifikácia rizika v porovnaní s individuálnou investíciou.

Fond je vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v euro a pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby v krajinách mimo EMU a chcú tak profitovať na úrokových rozdieloch a na výmenných kurzoch v prípade posilnenia lokálnej meny voči euru. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov s investičným horizontom dlhším ako 3 roky.

Zloženie investícií (k 28.4.2017)                    

         

Vývoj zhodnotenia fondu v EUR (k 28.4.2017)

       

Výkonnosť fondu (k 28.4.2017)    

             

Ing. Igor Bezecný
Oddelenie stratégie a predaja
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
 


Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje reklamný dokument. VÚB AM si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá pre nárok na uplatnenie zľavy zo vstupného poplatku a dobu trvania tejto marketingovej akcie. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Viac informácií získate na www.vubam.sk alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Ochrana investora (MiFID).

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.