• Žiadny návrh

Ako sa zachovať pri investovaní v čase geopolitického konfliktu 

Vážení klienti, v súčasnej situácii spojenej s neistotou, o ktorej je ťažké robiť prognózy, je prvoradé zamerať sa na racionalitu a spôsob ako k investovaniu pristupujeme. V prvom rade by ste mali inak reagovať, ak už investormi ste a inak, ak si ešte len teraz idete vybudovať svoje investičné portfólio. 

 

 • ​Ak ste klient, ktorý má dobre vybudované diverzifikované portfólio, najvhodnejším prístupom je držať sa prijatých rozhodnutí a zostať zainvestovaný v súlade so stanoveným časovým horizontom, bez ovplyvnenia trhovými výkyvmi. Výkonnosť dobre diverzifikovaného portfólia je menej ovplyvnená krátkodobou volatilitou na akciových trhoch. 

  V opačnom prípade, opustenie trhu vo fázach s vysokou volatilitou a zotrvanie bez investícií, znamená potenciálne straty, ktoré sa v budúcnosti nedajú rýchlo získať späť. Po silných korekciách (niekedy dokonca v niekoľkých obchodných seansách na trhu), často nasleduje rovnako prudké zotavenie, hneď keď intenzita externého faktora ustúpi.

  Podielové fondy sú aktívne riadené vysoko špecializovanými odborníkmi, ktorí sledujú stratégie zamerané na ochranu portfólia vo fázach volatility a využívajú príležitosti ponúkané trhom v rámci limitov každého produktu a to aj vo fázach napätia na trhu, ako je napr. v súčasnosti.
   
 • Pre klientov, ktorí majú voľnú likviditu, prebytočné rezervy alebo možnosť zvýšiť svoje investičné pozície, môže súčasná fáza predstavovať potenciálnu príležitosť na budovanie budúcej výkonnosti portfólia so strednodobým horizontom: investovať keď akciové trhy klesnú, je väčšinou dobrým pravidlom, prípadne s progresívnym prístupom, pretože nikdy nie je presne známe, kedy trhy dosiahnu minimum a na akej úrovni. 
   
 • V tejto súvislosti je lepšie preferovať dlhodobé investičné riešenia. S cieľom postupne vstúpiť na finančné trhy, investičné sporenie, resp. pravidelné investovanie by mohlo byť tým správnym riešením. 

Dôležité otázky a odpovede

Vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou môže mať výrazné ekonomické dopady, najmä v regiónoch najbližších ku konfliktu, avšak je nepravdepodobné, že by vyvolal globálnu recesiu. Krajiny, ktoré nie sú priamo zapojené do konfliktu budú môcť využiť hospodársku politiku na vyváženie reštriktívnych efektov „importovaných“ spoza ich hraníc. 

Uvrhne rusko-ukrajinská vojna globálnu ekonomiku do recesie? 
Pravdepodobne nie. Krajiny, ktoré nie sú priamo zapojené do konfliktu budú môcť aktivovať páky hospodárskej politiky (monetárne a fiškálne opatrenia), aby vyvážili reštriktívne účinky v dôsledku vojny. To sa dá efektívne implementovať  najmä v Amerike a Ázii. 

Bude mať rusko-ukrajinská vojna inflačné účinky? 
Jednoznačne áno. Tento konflikt len zintenzívni existujúce problémy dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Dodávky ropy a zemného plynu sa určite dostanú pod tlak. Rovnako ako aj dodávky tovarov bežne obchodovaných s Ruskom a Ukrajinou. 

Je riziko monetárneho sprísnenia vyššie alebo nižšie po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny? 
Inflačné tlaky sa zvýšia, ale z dôvodov, ktoré sa výrazne líšia od tých, ktoré v ostatných mesiacoch prinútili FED a ECB zmeniť svoje postoje. Inflačný šok z roku 2021 bol poháňaný nadmerným dopytom (opätovným otvorením ekonomík). V tomto prípade je záťaž výlučne na strane ponuky. Centrálne banky nateraz nevydali žiadne oficiálne vyjadrenia. Avšak je odôvodnené predpokladať, že ECB odloží monetárnu reštrikciu a Fed aspoň spomalí proces sprísňovania. 

Poskytne rusko-ukrajinská vojna príležitosti na investovanie na trhoch? 
Áno, ale až vtedy, keď subjekty hospodárskej politiky začnú vysielať podporné signály.


S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Dokument s kľúčovými informáciami, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s, a na www.vub.skwww.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.