Kontakt Internet banking IB Search ×

Skupina VÚB pokračovala v raste aj v druhom štvrťroku

Skupina VÚB, ktorá je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pokračovala aj v druhom štvrťroku vo veľmi dobrej obchodnej výkonnosti. Pod pozitívne výsledky sa podpísal rast vo všetkých segmentoch.

„Som rád, že sa nám aj v týchto náročných podmienkach podarilo dosiahnuť nadpriemerné obchodné výsledky vo všetkých hlavných segmentoch a zaznamenali sme 17,2%-ný nárast úverov a 7,1%-ný nárast vkladov, uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu júna dosiahol celkový objem úverov 11,4 mld. EUR a objem  vkladov  dosiahol úroveň 10,0 mld. EUR.

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 158,2 mil. EUR (3,7%) a čistý zisk vo výške 101,3 mil. EUR (14,9%).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v júni 2017 17,28%, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

jún 2017

jún 2016

zmena

  Prevádzkové výnosy

279,3  

289,7  

-3,6%  

  Prevádzkové náklady

(121,1)  

 (137,1)  

-11,7%  

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

158,2  

152,6  

3,7%  

  Zisk pred zdanením

129,6  

114,8  

12,9%  

  Čistý zisk za 6 mesiacov

101,3  

88,2  

14,9%  

  Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

7,80  

6,80  

14,7%  

  Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

39,05%  

43,68%  

-463 bps  

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu finančnej pozície:

EUR mil.

jún 2017

jún 2016

zmena

  Úvery klientom

11 374  

9 701  

17,2%  

  Vklady a úvery klientov

10 020  

9 357  

7,1%  

  Celkové aktíva

14 760  

13 336  

10,7%  

Ku 30. júnu 2017 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).