• Žiadny návrh

SEPA platby - tuzemské platby v mene EUR

Je bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci krajín zapojených do SEPA.

SEPA platby sú platobné operácie vykonávané na základe platobného príkazu, ktorý dal platiteľ alebo príjemca poskytovateľovi platobných služieb s cieľom prevedenia finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedeného u poskytovateľa platobných služieb.

SEPA prevody

SEPA prevody

SEPA prevod (SEPA Credit Transfer – SCT) je bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci krajín zapojených do SEPA. Je vykonávaný na základe platobného príkazu platiteľa zadaného v elektronickej alebo papierovej forme vo svojej banke na prevod finančných prostriedkov do banky príjemcu, ktorá zúčtuje hodnotu prevodu v prospech účtu príjemcu.

Charakteristika SEPA prevodu

 • mena platby je vždy EUR
 • Platobná inštrukcia SHA - klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky
 • klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu
 • na účet príjemcu sa pripíše plná suma, neznížená o poplatky
 • výška platby nie je obmedzená
 • maximálny čas zúčtovania 2 pracovné dni – platba je pripísaná na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni zúčtovania na účte platiteľa
 • na identifikáciu účtov a bánk sa používa IBAN a BIC
 • odmietnuté a vrátené platby sa riadia štandardným súborom pravidiel s možnosťou automatizácie spracovania v banke ako aj u klienta
Výhody SEPA prevodov

Výhody SEPA prevodov

Výhody pre klientov

 • vykonávanie platieb v EUR v rámci 34 krajín SEPA za rovnakých/podobných podmienok ako v rámci vlastnej krajiny z jedného účtu v jednej banke s využitím konkurenčného prostredia bánk
 • platby sú vykonané v plnej výške, klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky - platiteľ platí poplatky banky platiteľa a príjemca poplatky banky príjemcu
 • identifikácia účtu v SEPA – postačuje IBAN
 • jasný časový rámec vykonania platby na účet príjemcu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň – zlepšenie cash flow u klienta
 • prenos informácií (štruktúrované alebo neštruktúrované podľa dohody klientov) – „Remittance information“ v rozsahu 140 znakov
SEPA inkás

SEPA inkás

SEPA inkaso (SEPA direct debit – SDD) je platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpíše z platobného účtu platiteľa a pripíše v prospech účtu príjemcu, pričom platobný príkaz na SEPA inkaso predloží príjemca na základe súhlasu platiteľa s takýmto odpísaním. Súhlas s inkasom (mandát) na vykonanie SEPA inkasa udeľuje platiteľ priamo príjemcovi. SEPA inkaso môže klient realizovať len v mene EUR v rámci SEPA krajín.

Výhody SEPA inkás

 • možnosť zrealizovania platby formou inkasa v rámci SEPA krajín
 • platba je na účet príjemcu zúčtovaná v rovnaký deň, ako bola zúčtovaná na účte platiteľa
 • predchádzanie oneskorenia platieb platiteľom – SEPA inkaso iniciuje príjemc
 • zabezpečenie ochrany účtu podľa požiadavky klienta, vrátane možnosti zadania Autorizácie na inkaso
 • notifikovanie klienta o došlom SEPA inkase zo strany banky, ak ide o prvé inkaso
 • notifikovanie klienta o odmietnutom SEPA inkase
 • jednoduchý ale aj bezpečný spôsob platenia záväzkov v EUR
 • nárok platiteľa na vrátenie prostriedkov (spotrebiteľ pri SDD Core)
 • zlepšenie cashflow pre klienta/inkasanta – kredit v deň ním určený deň splatnosti

V rámci SEPA inkasa sa používajú tieto pojmy:

 • Mandát - Súhlas, ktorý dal platiteľ svojmu partnerovi (inkasantovi) na bezhotovostnú formu platenia formou SEPA inkasa, pričom ide o zmluvný vzťah medzi platiteľom a inkasantom bez účasti banky
 • CID - Jedinečný identifikátor inkasanta, ktorý mu bol pridelený inštitúciou určenou vedením databázy inkasantov v danej krajine (v SR je to NBS).
 • UMR – referencia mandátu, jedinečný identifikátor inkasa stanovený inkasantom
 • Ochrana účtu - úplne chránený (zablokovaný), čiastočne/podmienečne chránený, otvorený
 • Autorizácia na inkaso – súhlas zadaný na bežnom účte klienta k inkasu, ktorým sa kontroluje oprávnenosť inkasa zo strany inkasanta
EBA STEP2

EBA STEP2

EBA-STEP2 je platobný systém, ktorý umožňuje automatizované spracovanie platieb v rámci bánk krajín SEPA (t.j. krajiny EÚ/EHP a krajiny mimo EÚ/EHP ale zapojené v SEPA)

Na zaslanie platby prostredníctvom EBA-STEP2 je pri predložení platobného príkazu zo strany klienta potrebné, aby okrem štandardných údajov platba spĺňala nasledovné:

 • mena EUR
 • typ platby – štandardná
 • účet príjemcu vždy v správnom tvare IBAN
 • inštrukcia k poplatkom – SHA (poplatky banky príkazcu platí príkazca, poplatky ostatných bánk znáša príjemca)

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky a klient má na svojom účte dostatočné disponibilné prostriedky na vykonanie prevodu, VÚB banka zabezpečí uskutočnenie platby cez systém STEP2. Klient v takomto prípade platí iba poplatky VÚB banky, platba na banku príjemcu je uskutočnená v plnej výške – bez účtovania poplatkov zahraničných bánk.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.