• Žiadny návrh

Poistné udalosti

Poistné udalosti

Informácie potrebné k likvidácii poistnej udalosti.

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok je klient povinný bezodkladne oznámiť finančnej inštitúcii, ktorá poskytla financovanie a tiež poisťovateľovi (príslušnej poisťovni v súlade s poistnou zmluvou) akúkoľvek poistnú udalosť alebo inú udalosť, ktorá môže ovplyvniť zodpovednosť poistiteľa (napríklad odcudzenie alebo inú stratu predmetu financovania, kľúčov od vozidla, technického preukazu alebo iného obdobného dokumentu, alebo poškodenie predmetu financovania brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo zničenie predmetu financovania) a tiež akékoľvek nároky tretích osôb vzniknuté v dôsledku poistnej udalosti.

Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné:

 • informovať poskytovateľa financovania na tel. čísle 0850 123 000 alebo e-mailom na: makler@vub.sk;
 • nahlásiť škodovú udalosť príslušnej poisťovni;
 • dohodnúť obhliadku s technikom poisťovne, poškodený predmet je možné opravovať až po zdokumentovaní poškodenia príslušnou poisťovňou.

V prípade poistnej udalosti kontaktujte príslušnú poisťovňu, kliknutím na názov poisťovne sa dostanete priamo na online formulár alebo kontaktujte telefonicky jej infolinku.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

+421 2 49 615 615

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

+421 2 5824 0011

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

+421 55 6826 222

Generali Poisťovňa, a.s.

+421 2 38 11 11 17

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

0800 112 222

0850 111 566

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

0800 120 000

0850 111 577

MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

+421 2 59 363 111

Uniqa poišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

+421 2 32 600 100

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

0850 60 60 60

Havarijné poistenie (Kasko)

Havarijné poistenie (Kasko)

Poistná udalosť z havarijného poistenia (Kasko)
v prípade motorového vozidla

1. Bezpodmienečne privolajte Políciu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia),
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí.

Úradné zistenie vinníka nehody podstatne uľahčí a urýchli postup pri likvidácii poistnej udalosti. 

Ďalej je potrebné bezodkladne oznámiť Polícii škody spôsobené:

 • zmocnením sa vozidla alebo jeho časti (krádež),
 • stretom so zverou.

2. Ak sa pri vzniku škodovej udalosti vyskytnú iní účastníci a dôjde k stretu s iným vozidlom je potrebné spísať s účastníkmi záznam o nehode na tlačive Správa o dopravnej nehode.

3. Nahláste vznik škodovej udalosti poisťovni

bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 15 dní od okamihu zistenia škodovej udalosti), a to písomne, telefonicky alebo elektronickou formou. Pokiaľ ku škode došlo mimo územia SR, lehota na nahlásenie škodovej udalosti je 30 dní.

4. Poškodený predmet financovania je možné opraviť až po obhliadke a zdokumentovaní poškodenia technikom príslušnej poisťovne alebo zmluvným servisom. Splátky zmluvy o financovaní je potrebné platiť aj počas opravy predmetu financovania. Poisťovňa si vyžiada náš súhlas na uvoľnenie poistného plnenia (devinkuláciu) v prospech servisu prípadne Vás.

V prípade, ak sú uhradené všetky Vaše splatné pohľadávky, poistné plnenie je bezodkladne uvoľnené. Sme však oprávnení odpočítať si akúkoľvek neuhradenú pohľadávku voči Vám po lehote splatnosti.

5. K preukázaniu nároku na náhradu škody je potrebné poisťovni doložiť:

 • oznámenie o vzniku škody na motorovom vozidle,
 • vyplnené tlačivo „Záznam o nehode“, v prípade stretu s iným vozidlom,
 • kópiu technického preukazu poisteného vozidla,
 • kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol,
 • faktúru za opravu vozidla, resp. žiadosť o likvidáciu formou rozpočtu nákladov na opravu,
 • poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu ďalších dokladov.

6. V prípade vzniku totálnej škody, resp. odcudzenia vozidla

V prípade odcudzenia vozidla bezodkladne oznámte túto udalosť Polícii. Nahláste škodovú udalosť príslušnej poisťovni a finančnej inštitúcii, ktorá poskytla financovanie vozidla.

Pokiaľ po obhliadke poškodeného vozidla rozhodne poisťovňa v zmysle svojich poistných podmienok o nerentabilnej oprave vozidla, rozhodne o likvidácii formou totálnej (ekonomickej) škody. Túto skutočnosť oznámte finančnej inštitúcii, ktorá poskytuje financovanie bez zbytočného odkladu.

V oboch prípadoch bude Zmluva o financovaní predčasne ukončovaná. Konečné finančné vyrovnanie Zmluvy o financovaní bude realizované po preplatení poistného plnenia na účet finančnej inštitúcie.

PZP za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla

PZP za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla

Poistná udalosť z povinného zmluvného
poistenia (PZP) v prípade motorového vozidla

1. Bezpodmienečne privolajte Políciu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia),
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu,
 • ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5 násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 €),
 • alebo výšku škody neviete odhadnúť,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí.

Úradné zistenie vinníka nehody podstatne uľahčí a urýchli postup pri likvidácii poistnej udalosti. Pri privolaní polície ku škodovej udalosti alebo dopravnej nehode sa vinník nevyhne pokute. Ak by aj polícia po telefonáte usúdila, že nejde o dopravnú nehodu, ale iba o škodovú udalosť, tento hovor je zaznamenaný na polícii a poisťovňa Vám nemôže krátiť poistné plnenie v sporných prípadoch z dôvodu nekontaktovania polície.

2. Ak sa pri vzniku škodovej udalosti vyskytnú iní účastníci a dôjde k stretu s iným vozidlom je potrebné spísať s účastníkmi záznam o nehode na tlačive Správa o dopravnej nehode.

3. Nahláste vznik škodovej udalosti poisťovni

bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 15 dní od okamihu zistenia škodovej udalosti), a to písomne, telefonicky alebo elektronickou formou. Pokiaľ ku škode došlo mimo územia SR, lehota na nahlásenie škodovej udalosti je 30 dní.

4.  K nahláseniu poistnej udalosti z PZP je potrebné poisťovni doložiť:

Nahlásenie vzniku škody poisteným:

 • oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • vyplnené tlačivo „Záznam o nehode“,
 • kópiu technického preukazu poisteného vozidla,
 • kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol.

Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným:

 • tlačivo uplatnenie nárokov poškodeného na náhradu škody z PZP
 • ako poškodený ste povinný preukázať poisťovni oprávnenosť svojich nárokov tým, že jej pracovníkom umožníte zdokumentovať rozsah vzniknutej škody. Svoje vozidlo si môžete nechať obhliadnuť technikom príslušnej poisťovne alebo v zmluvnom servise poisťovne.
 • Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu ďalších dokladov.
Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistná udalosť z poistenia finančnej straty (GAP)
v prípade motorového vozidla

1. Poistná udalosť z poistenia GAP môže vzniknúť z dôvodu odcudzenia vozidla alebo z dôvodu nerentabilnej opravy po škodovej udalosti (ekonomická totálna škoda).

V prípade odcudzenia motorového vozidla:

 • bezodkladne nahláste odcudzenie vozidla Polícii SR, resp. príslušným orgánom v zahraničí,
 • oznámte túto skutočnosť príslušnej poisťovni a finančnej inštitúcii, ktorá poskytuje financovanie vozidla,

V prípade ekonomickej totálnej škody:

 • Ak poisťovňa, v ktorej je uzatvorené havarijné poistenie stanoví, že poistná udalosť sa bude riešiť formou totálnej škody, oznámte ihneď túto skutočnosť finančnej inštitúcii, ktorá poskytuje financovanie.
 • V prípade, ak je dojednané GAP formou pripoistenia k havarijnému poisteniu, poisťovňa bude riešiť likvidáciu poistnej udalosti komplexne, nie je potrebné samostatné oznámenie škodovej udalosti pre každú formu poistného krytia.
 • Pri dojednaní poistenia finančnej straty (GAP) samostatnou poistnou zmluvou v inej spoločnosti, je potrebné oznámiť vznik totálnej škody aj poisťovni, ktorá poskytuje GAP poistenie.

2. Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie:

 • riadne a úplne vyplniť a doručiť poistiteľovi formulár hlásenia škodovej udalosti,
 • a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku škodovej udalosti informovať o tejto udalosti poistiteľa, pravdivo odpovedať na všetky otázky poistiteľa týkajúce sa škodovej udalosti,
 • poskytnúť poistiteľovi všetky informácie, dokumenty (vrátane protokolu šetrenia polície Slovenskej republiky, resp. príslušného orgánu v zahraničí) a akúkoľvek ďalšiu potrebnú súčinnosť za účelom šetrenia škodovej udalosti,
 • postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa a urobiť všetky primerané opatrenia za účelom minimalizácie následkov škodovej udalosti,
 • poskytnúť súčinnosť pri doložení dokumentov podľa vyžiadania poisťovateľa.
Poistenie schopnosti splácať (CPI)

Poistenie schopnosti splácať (CPI)

Poistná udalosť z poistenia
schopnosti splácať (CPI)

Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné:

 • Pre nahlásenie poistnej udalosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo Oznámenie poistnej udalosti, podpísať ho a zaslať na adresu poisťovne spolu s požadovanými dokladmi na ňom uvedenými.
 • Požadované prílohy zodpovedajú typu poistnej udalosti, z ktorej sa uplatňuje nárok na výplatu poistného plnenia – pracovná neschopnosť, strata zamestnania, trvalá invalidita, úmrtie poisteného.
 • V prípade, ak sa jedná o poistnú udalosť zdravotného charakteru spôsobenú chorobou, je potrebné druhú stranu tohto oznámenia (“Informácia o zdravotnom stave poisteného”) odovzdať na vyplnenie praktickému lekárovi poisteného.
 • Informovať poskytovateľa financovania na tel. čísle 0850 123 000 alebo e-mailom na: makler@vub.sk
Poistenie strojov, strojných zariadení

Poistenie strojov, strojných zariadení

Poistná udalosť z poistenia technológií
– strojov, strojných zariadení alebo elektroniky

1. Ihneď po vzniku škody treba zabezpečiť:

 • Poškodené alebo zničené veci, pokiaľ Vám to situácia dovolí, ponechajte a odložte k následnej obhliadke technikom poisťovne.
 • Nahláste Polícii vznik škody vždy, keď je podozrenie zo spáchania trestného činu alebo pokusu oň v súvislosti so škodovou udalosťou.
 • Zdokumentujte vzniknutú škodu – nafoťte všetky poškodené/zničené veci (vrátane celkového pohľadu na poškodenú vec).
 • Zabezpečte, aby sa škoda nezväčšovala (napr. oprava poškodeného vodovodného potrubia, provizórna oprava strešnej krytiny atd.), a v prípade potreby vykonajte zachraňovacie práce a činnosti.
 • Počkajte s celkovou opravou poškodených vecí alebo s odstraňovaním zvyškov poškodených vecí, Ak to z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nebude možné a budete musieť začať s odstraňovaním zvyškov poškodených/zničených vecí skôr (teda pred návštevou technika poisťovne), bude nevyhnutné zaistiť preukaznosť vzniku škody a jej výšky a ďalej aj preukázanie existencie uvedených dôvodov, pre ktoré museli zvyšky byť odstránené (napr. Vaša vlastná fotodokumentácia, nariadenie hygienika a podobne). Nesplnenie tejto povinnosti poisteného alebo poškodeného by malo podstatný vplyv na zistenie skutočného rozsahu vzniknutej škody a následne aj na stanovenie výšky škody a poistného plnenia.
 • Čo najskôr ako to situácia dovolí začnite s odstraňovaním škôd, aby ste zabránili ďalšiemu poškodzovaniu svojho majetku.
 • Ak ste vykonali zachraňovacie práce a ďalšie činnosti, všetky zapíšte do zoznamu a vytvorte zoznam zničených a poškodených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku. Každý zoznam potvrďte svojím podpisom a dátumom vyhotovenia.

2. Následne po vzniku poistnej udalosti je potrebné:

 • bezodkladne nahlásiť škodovú udalosť príslušnej poisťovni, a to písomne, telefonicky alebo elektronickou formou.;
 • dohodnúť obhliadku s technikom poisťovne, poškodený predmet je možné opravovať až po zdokumentovaní poškodenia príslušnou poisťovňou;
 • informovať poskytovateľa financovania na tel. čísle 0850 123 000 alebo e-mailom na: makler@vub.sk .
Poistenie nehnuteľností

Poistenie nehnuteľností

Poistná udalosť z poistenia nehnuteľností

1. Ihneď po vzniku škody treba zabezpečiť:

 • Poškodené alebo zničené veci, pokiaľ Vám to situácia dovolí, ponechajte a odložte k následnej obhliadke technikom poisťovne.
 • Nahláste Polícii vznik škody vždy, keď je podozrenie zo spáchania trestného činu alebo pokusu oň v súvislosti so škodovou udalosťou.
 • Zdokumentujte vzniknutú škodu – nafoťte všetky poškodené/zničené veci (vrátane celkového pohľadu na poškodenú vec).
 • Zabezpečte, aby sa škoda nezväčšovala (napr. oprava poškodeného vodovodného potrubia, provizórna oprava strešnej krytiny atď.), a v prípade potreby vykonajte zachraňovacie práce a činnosti.
 • Počkajte s celkovou opravou poškodených vecí alebo s odstraňovaním zvyškov poškodených vecí, Ak to z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nebude možné a budete musieť začať s odstraňovaním zvyškov poškodených/zničených vecí skôr (teda pred návštevou technika poisťovne), bude nevyhnutné zaistiť preukaznosť vzniku škody a jej výšky a ďalej aj preukázanie existencie uvedených dôvodov, pre ktoré museli zvyšky byť odstránené (napr. Vaša vlastná fotodokumentácia, nariadenie hygienika a podobne). Nesplnenie tejto povinnosti poisteného alebo poškodeného by malo podstatný vplyv na zistenie skutočného rozsahu vzniknutej škody a následne aj na stanovenie výšky škody a poistného plnenia.
 • Čo najskôr ako to situácia dovolí začnite s odstraňovaním škôd, aby ste zabránili ďalšiemu poškodzovaniu svojho majetku.
 • Ak ste vykonali zachraňovacie práce a ďalšie činnosti, všetky zapíšte do zoznamu a vytvorte zoznam zničených a poškodených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku. Každý zoznam potvrďte svojím podpisom a dátumom vyhotovenia.

2. Následne po vzniku poistnej udalosti je potrebné:

 • bezodkladne nahlásiť škodovú udalosť príslušnej poisťovni, a to písomne, telefonicky alebo elektronickou formou.;
 • dohodnúť obhliadku s technikom poisťovne, poškodený predmet je možné opravovať až po zdokumentovaní poškodenia príslušnou poisťovňou;
 • informovať poskytovateľa financovania na tel. čísle 0850 123 000 alebo e-mailom na: makler@vub.sk.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.