• Žiadny návrh

Poistné udalosti

Havarijné poistenie (Kasko)

Havarijné poistenie (Kasko)

Poistná udalosť z havarijného poistenia (Kasko)
v prípade motorového vozidla

1. Bezpodmienečne privolajte Políciu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia),
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí.

Úradné zistenie vinníka nehody podstatne uľahčí a urýchli postup pri likvidácii poistnej udalosti. 

Ďalej je potrebné bezodkladne oznámiť Polícii škody spôsobené:

 • zmocnením sa vozidla alebo jeho časti (krádež),
 • stretom so zverou.

2. Ak sa pri vzniku škodovej udalosti vyskytnú iní účastníci a dôjde k stretu s iným vozidlom je potrebné spísať s účastníkmi záznam o nehode na tlačive Správa o dopravnej nehode.

3. Nahláste vznik škodovej udalosti poisťovni

bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 15 dní od okamihu zistenia škodovej udalosti), a to písomne, telefonicky alebo elektronickou formou. Pokiaľ ku škode došlo mimo územia SR, lehota na nahlásenie škodovej udalosti je 30 dní.

4. Poškodený predmet financovania je možné opraviť až po obhliadke a zdokumentovaní poškodenia technikom príslušnej poisťovne alebo zmluvným servisom. Splátky zmluvy o financovaní je potrebné platiť aj počas opravy predmetu financovania. Poisťovňa si vyžiada náš súhlas na uvoľnenie poistného plnenia (devinkuláciu) v prospech servisu prípadne Vás.

V prípade, ak sú uhradené všetky Vaše splatné pohľadávky, poistné plnenie je bezodkladne uvoľnené. Sme však oprávnení odpočítať si akúkoľvek neuhradenú pohľadávku voči Vám po lehote splatnosti.

5. K preukázaniu nároku na náhradu škody je potrebné poisťovni doložiť:

 • oznámenie o vzniku škody na motorovom vozidle,
 • vyplnené tlačivo „Záznam o nehode“, v prípade stretu s iným vozidlom,
 • kópiu technického preukazu poisteného vozidla,
 • kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol,
 • faktúru za opravu vozidla, resp. žiadosť o likvidáciu formou rozpočtu nákladov na opravu,
 • poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu ďalších dokladov.

6. V prípade vzniku totálnej škody, resp. odcudzenia vozidla

V prípade odcudzenia vozidla bezodkladne oznámte túto udalosť Polícii. Nahláste škodovú udalosť príslušnej poisťovni a finančnej inštitúcii, ktorá poskytla financovanie vozidla.

Pokiaľ po obhliadke poškodeného vozidla rozhodne poisťovňa v zmysle svojich poistných podmienok o nerentabilnej oprave vozidla, rozhodne o likvidácii formou totálnej (ekonomickej) škody. Túto skutočnosť oznámte finančnej inštitúcii, ktorá poskytuje financovanie bez zbytočného odkladu.

V oboch prípadoch bude Zmluva o financovaní predčasne ukončovaná. Konečné finančné vyrovnanie Zmluvy o financovaní bude realizované po preplatení poistného plnenia na účet finančnej inštitúcie.

PZP za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla

PZP za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla

Poistná udalosť z povinného zmluvného
poistenia (PZP) v prípade motorového vozidla

1. Bezpodmienečne privolajte Políciu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia),
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu,
 • ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5 násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 €),
 • alebo výšku škody neviete odhadnúť,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí.

Úradné zistenie vinníka nehody podstatne uľahčí a urýchli postup pri likvidácii poistnej udalosti. Pri privolaní polície ku škodovej udalosti alebo dopravnej nehode sa vinník nevyhne pokute. Ak by aj polícia po telefonáte usúdila, že nejde o dopravnú nehodu, ale iba o škodovú udalosť, tento hovor je zaznamenaný na polícii a poisťovňa Vám nemôže krátiť poistné plnenie v sporných prípadoch z dôvodu nekontaktovania polície.

2. Ak sa pri vzniku škodovej udalosti vyskytnú iní účastníci a dôjde k stretu s iným vozidlom je potrebné spísať s účastníkmi záznam o nehode na tlačive Správa o dopravnej nehode.

3. Nahláste vznik škodovej udalosti poisťovni

bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 15 dní od okamihu zistenia škodovej udalosti), a to písomne, telefonicky alebo elektronickou formou. Pokiaľ ku škode došlo mimo územia SR, lehota na nahlásenie škodovej udalosti je 30 dní.

4.  K nahláseniu poistnej udalosti z PZP je potrebné poisťovni doložiť:

Nahlásenie vzniku škody poisteným:

 • oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • vyplnené tlačivo „Záznam o nehode“,
 • kópiu technického preukazu poisteného vozidla,
 • kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol.

Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným:

 • tlačivo uplatnenie nárokov poškodeného na náhradu škody z PZP
 • ako poškodený ste povinný preukázať poisťovni oprávnenosť svojich nárokov tým, že jej pracovníkom umožníte zdokumentovať rozsah vzniknutej škody. Svoje vozidlo si môžete nechať obhliadnuť technikom príslušnej poisťovne alebo v zmluvnom servise poisťovne.
 • Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať aj k predloženiu ďalších dokladov.
Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistná udalosť z poistenia finančnej straty (GAP)
v prípade motorového vozidla

1. Poistná udalosť z poistenia GAP môže vzniknúť z dôvodu odcudzenia vozidla alebo z dôvodu nerentabilnej opravy po škodovej udalosti (ekonomická totálna škoda).

V prípade odcudzenia motorového vozidla:

 • bezodkladne nahláste odcudzenie vozidla Polícii SR, resp. príslušným orgánom v zahraničí,
 • oznámte túto skutočnosť príslušnej poisťovni a finančnej inštitúcii, ktorá poskytuje financovanie vozidla,

V prípade ekonomickej totálnej škody:

 • Ak poisťovňa, v ktorej je uzatvorené havarijné poistenie stanoví, že poistná udalosť sa bude riešiť formou totálnej škody, oznámte ihneď túto skutočnosť finančnej inštitúcii, ktorá poskytuje financovanie.
 • V prípade, ak je dojednané GAP formou pripoistenia k havarijnému poisteniu, poisťovňa bude riešiť likvidáciu poistnej udalosti komplexne, nie je potrebné samostatné oznámenie škodovej udalosti pre každú formu poistného krytia.
 • Pri dojednaní poistenia finančnej straty (GAP) samostatnou poistnou zmluvou v inej spoločnosti, je potrebné oznámiť vznik totálnej škody aj poisťovni, ktorá poskytuje GAP poistenie.

2. Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie:

 • riadne a úplne vyplniť a doručiť poistiteľovi formulár hlásenia škodovej udalosti,
 • a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku škodovej udalosti informovať o tejto udalosti poistiteľa, pravdivo odpovedať na všetky otázky poistiteľa týkajúce sa škodovej udalosti,
 • poskytnúť poistiteľovi všetky informácie, dokumenty (vrátane protokolu šetrenia polície Slovenskej republiky, resp. príslušného orgánu v zahraničí) a akúkoľvek ďalšiu potrebnú súčinnosť za účelom šetrenia škodovej udalosti,
 • postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa a urobiť všetky primerané opatrenia za účelom minimalizácie následkov škodovej udalosti,
 • poskytnúť súčinnosť pri doložení dokumentov podľa vyžiadania poisťovateľa.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.