• Žiadny návrh

Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie finančnej straty (GAP)

kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou automobilu a všeobecnou hodnotou vyplatenou z KASKO v prípade totálnej škody, alebo odcudzenia motorového vozidla. GAP Vám môže nahradiť aj spoluúčasť, o ktorú bolo znížené poistné plnenie z havarijného poistenia. Ide o dobrovoľné poistenie (resp. pripoistenie), ktoré má zabezpečiť klientovi návratnosť prostriedkov na obstaranie vozidla, resp. zmiernenie škody v súvislosti s totálnou škodou, prípadne na úhradu finančných záväzkov voči lízingovej spoločnosti. Štandardne sa dojednáva na motorové vozidlá do 3,5 tony, výnimočne vo vybraných poisťovniach aj na vozidlá nad 3,5 tony.

Podmienky pre vstup do poistenia:

  • platné osvedčenie o evidencii motorového vozidla a platné evidenčné čísla
  • vznik poistenia môže byť časovo obmedzené - najneskôr do troch mesiacov od kúpy motorového vozidla
  • platné KASKO počas celej doby poistenia GAP
  • bežné používanie vozidla
  • pri vstupe do poistenia - max. vek motorového vozidla 5 rokov (od dátumu jeho prvej evidencie)
  • obstarávacia cena motorového vozidla nesmie prekročiť poisťovateľom stanovenú maximálnu hranicu

Poistenie sa uzatvára na dobu 3, 4 alebo 5 rokov. Územná platnosť je rovnaká, ako pri dojednanom KASKO – primárne poistenie. Poistenie sa môže uzavrieť bez alebo s náhradou spoluúčasti splatnej z poistného plnenia KASKO v prípade totálnej škody.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.