• Žiadny návrh
INVESTOVANIE

Čo je to investičné riziko a ako ho znížiť?

Premýšľate nad tým, čo urobiť s vašimi peniazmi, ktoré na bežnom účte strácajú hodnotu? Určite ste zachytili, že odborníci odporúčajú investovať. Je to totiž jeden z najefektívnejších spôsobov, ako zhodnotiť peniaze. Treba však počítať s tým, že vyšší zisk so sebou prináša aj isté riziko. Rozumnými krokmi sa však dá minimalizovať.

14/09/2021

Čo je to investičné riziko?

Riziko je niečo, s čím sa musí naučiť žiť každý investor. Investičné riziko znamená, že na svojej investícii nemusíte dosiahnuť predpokladaný či očakávaný výnos, prípadne zaznamenáte stratu. Tomuto riziku sa nedá úplne vyhnúť, pretože kráča ruka v ruke s každou investíciou na finančnom trhu, ktorá má priniesť zisk. Dá sa však sledovať, optimalizovať a vhodnými nástrojmi celkom výrazne znížiť.

Miera a formy investičného rizika sa líšia v závislosti od samotných finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých investujete. Potvrdzuje to aj  Peter Margetiny, špecialista stratégie a predaja v spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia: „V rámci štandardných druhov aktív, do ktorých investuje väčšina retailových klientov, môžeme za najviac rizikové považovať akciové investície, následne zmiešané fondy, realitné fondy, dlhopisové investície a najmenej rizikové sú investície na peňažnom trhu.“

Aké typy investičného rizika existujú?

Každý druh investície so sebou prináša špecifických druh rizika. V prípade dlhopisových a peňažných investícií je to najmä úrokové riziko. Pri akciových zase riziko zmeny situácie na finančnom trhu. Ak investujete v cudzej mene, znášate riziko straty kúpnej sily danej meny pri konverzii. Ďalším investičným rizikom môže byť aj riziko likvidity, alebo kreditné riziko.

Úrokové riziko

Ak sa v trhovom prostredí začnú zvyšovať úrokové sadzby, môže dôjsť k nižším spotrebiteľským výdavkom a vyšším úrokovým nákladom pre spoločnosti. To môže viesť k zníženiu celkovej ziskovosti spoločností. Zvyšujúce sa úrokové sadzby tak negatívne ovplyvnia najmä hodnotu akcií a dlhopisov a môžu mať za následok zníženie hodnoty vašej investície.

Trhové riziko

Trhové investičné riziko znamená, že vaša investícia môže stratiť na hodnote v dôsledku ekonomických vplyvov. Napríklad pokles celkového ekonomického rastu môže mať za následok pokles hodnoty konkrétnej spoločnosti. V takomto prípade budú mať aj akcie tejto spoločnosti v danom čase nižšiu cenu.

Menové riziko

Menové investičné riziko vzniká vtedy, keď sa rozhodnete investovať v inej mene ako v eurách. Ak sa výmenný kurz iných mien voči euru zníži, bude to mať negatívny efekt na hodnotu vašich investícií v  iných menách.

Riziko likvidity

Predstavuje si situáciu, pri ktorej  sa vaša investícia v danom čase stane len veľmi ťažko alebo úplne neobchodovateľnou na finančnom trhu. Svoje investície nebudete môcť odpredať alebo si svoje aktíva vybrať. V štandardnom čase teda nebudete mať možnosť  svoju investíciu premeniť na hotové peniaze. A keď áno, tak iba za horších podmienok.

Kreditné riziko

Kreditné investičné riziko môže vyplynúť z možnej neschopnosti alebo neochoty dlžníka splácať svoje záväzky. Svojou platobnou neschopnosťou obmedzí vyplatenie veriteľov a k splateniu záväzkov nedôjde podľa stanovených podmienok. Pre vás táto situácia môže znamenať stratu na danej investícii.

Každý druh investície so sebou prináša špecifických druh rizika. V prípade dlhopisových a peňažných investícií je to najmä úrokové riziko. Pri akciových zase riziko zmeny situácie na finančnom trhu. Ak investujete v cudzej mene, znášate riziko straty kúpnej sily danej meny pri konverzii. Ďalším investičným rizikom môže byť aj riziko likvidity, alebo kreditné riziko.

Čo je to investičný semafor alebo SRRI indikátor?

Indikátor SRRI (Syntetický ukazovateľ rizika a výnosu) je ukazovateľ všetkých možných investičných rizík, ktorým je investícia do fondov vystavená. Obsahuje škálu od 1 po 7, pričom 1 znamená najmenej rizikovú investíciu (napr. krátkodobé investície na peňažnom trhu) a 7 najviac rizikovú investíciu (napr. akciové investície v prípade rozvíjajúcich sa trhov). Tento ukazovateľ musí byť zverejnený pri každom podielovom fonde v rámci regulácie EÚ. Investor si tak vie rýchlo a jednoducho porovnať aspoň základné rozdiely v rizikovosti jednotlivých fondov.

Stupeň rizika

Volatilita

Zástupcovia

1

˂ 0,5%

veľmi konzervatívne fondy peňažného trhu

2

0,5 - 2%

fondy peňažného trhu alebo veľmi konzervatívne dlhopisové fondy

3

2 - 5%

dlhopisové fondy

4

5 - 10%

rizikovejšie dlhopisové fondy alebo zmiešané fondy

5

10 - 15%

dynamické zmiešané fondy alebo fondy rizikových dlhopisov

6

15 - 25%

akciové fondy

7

˃ 25%

akciové fondy exotických trhov alebo sektorov

Zdroj: https://www.logical.finance/index.php/node/23

 

Treba však myslieť na to, že uvedené ukazovatele sú odvodené iba z historických vývojových hodnôt investícií. Znamená to, že minulé výnosy ešte nie sú zárukou zisku v budúcnosti.

Ako minimalizovať investičné riziko?

Hoci sa nedá ochrániť  pred každým rizikom, v dnešnej dobe existujú nástroje a postupy, ktoré dokážu investičné riziko celkom úspešne minimalizovať. Vďaka diverzifikácii investície, rôznym časovým horizontom, vhodne zvolenej investičnej stratégii či pomoci odborníka, je možné investičné riziko výrazne znížiť.

Diverzifikácia rizika

Znamená rozdelenie portfólia do viacerých finančných nástrojov, čo znižuje riziko pre investora. Ideálne je investovať prostriedky do niekoľkých finančných nástrojov, ktoré majú rôzne charakteristiky z hľadiska triedy aktív (napr. akcie, fondy, dlhopisy), z hľadiska emitentov (teda rôzne spoločnosti), podľa trhov (rozdelené podľa geografických oblastí, produktového odvetvia alebo krajiny) alebo na základe meny.

Dlhší časový horizont

Peňažný trh je mimoriadne dynamický a veľmi rýchlo sa mení. Preto treba  investovať postupne v čase a nie naraz. Aj pri pocite, že aktuálne je cena najvýhodnejšia, je rozumné  ponechať si nejaké prostriedky na nákup v budúcnosti. Rovnako je potrebné orientovať sa na také finančné nástroje, ktoré vám vedia prinášať výnosy v rôznych časových horizontoch. Niektoré skôr, tie predstavujú investície na kratší čas, iné neskôr, vložené na dlhšie investičné obdobie.

Vhodná investičná stratégia

Každý investor v sebe nesie osobnosť, ktorá sa odráža aj v jeho vzťahu k financiám a v práci s nimi. Preto je hľadanie vhodnej investičnej stratégie vždy riešením šitým na mieru a závisí od individuálnych potrieb investora.

Úlohou investičnej stratégie je stanoviť investičné ciele a investičný horizont. Takisto definovať finančné zázemie investora, zhodnotiť jeho aktuálne portfólio a jeho skúsenosti s investovaním. Jedným z najvýznamnejších faktorov, pre určenie investičnej stratégie, je vzťah investora k investičnému riziku. Podľa toho definujeme stratégiu dynamickú, keď chce investor dosiahnuť čo najvyšší výnos, no zároveň počíta s najvyššou mierou rizika. Alebo naopak stratégiu konzervatívnu, pri ktorej  chce svoje investície čo najviac ochrániť aj za cenu nižšieho zisku. Väčšina investorov si volí tzv. zlatú strednú cestu, ktorou je vyvážená stratégia.

Pomoc odborníka pomáha zefektívniť investície

Investovanie nemusí byť veda, no je vhodné, vypočuť si občas aj rady a skúsenosti odborníka. Vo VÚB banke vám radi a ochotne poradíme s tým, ako dostať financie pod kontrolu, ako a kedy s investovaním začať, ako ho plánovať alebo čo všetko ním môžete dosiahnuť. Stačí sa opýtať na Osobný finančný plán.

Investičné riziko môže byť bariérou, ktorá vás od investovania bude odrádzať . Peter Margetiny, však priznáva, že „v súčasnom období sú na peňažnom a dlhopisovom trhu extrémne nízke úrokové sadzby. Sporiace účty, či iné formy sporenia, na ktoré ste boli zvyknutí, už nedokážu dostatočne efektívne zhodnotiť vaše finančné prostriedky. Aktuálne teda neexistuje iná cesta ako vstup na kapitálové trhy aj s účasťou na akciových trhoch.“ Je teda veľmi pravdepodobné, že ak v dnešnej dobe budete chcieť udržať kúpnu silu svojich finančných prostriedkov a ochrániť ich pred infláciou, budete potrebovať otvoriť dvere investovaniu a podstúpiť aspoň minimálne riziko, ktoré je s tým spojené. 

 

CHCEM NASTAVIŤ INVESTIČNÝ PLÁN

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.